«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը Ծիծեռնակաբերդի բարձունքից

  Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը Ծիծեռնակաբերդի բարձունքից

  24.04.2020| 15:28
  Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և տիկին Աննա Հակոբյանը Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի 105-րդ տարելիցի կապակցությամբ այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր: Վարչապետ Փաշինյանը Ծիծեռնակաբդերդի բարձունքից հանդես է եկել ուղերձով.
 • Հազարավոր լույսեր ու համերգ՝ մինչև լուսաբաց՝ ցեղասպանության 105-ամյակը հայերը այլ կերպ են նշում

  Հազարավոր լույսեր ու համերգ՝ մինչև լուսաբաց՝ ցեղասպանության 105-ամյակը հայերը այլ կերպ են նշում

  24.04.2020| 12:29
  Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցին, որ նշվում է ապրիլի 24-ին, Հայաստանում ու բազում երկրներում պատրաստվում էին մասշտաբային միջոցառումներ, բայց մեծ մասը կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով բեկանվեց կամ կանցկացվի խիստ կարանտինի պայմաններում:
 • Մա­սու­մ­յան­նե­րի ըն­տա­նի­քում Ցե­ղաս­պա­նու­թ­յան հի­շո­ղու­թ­յու­նը չի խամ­րում

  Մա­սու­մ­յան­նե­րի ըն­տա­նի­քում Ցե­ղաս­պա­նու­թ­յան հի­շո­ղու­թ­յու­նը չի խամ­րում

  24.04.2020| 01:18
  83-ա­մյա Գո­հար տատն այս տա­րի Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի բար­ձունք գնա­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն չու­նի: Տխ­րել է. հոր, մոր տա­տե­րի ու պա­պե­րի հի­շա­տակն ինչ­պե՞ս է հար­գե­լու: Ան­մար կրա­կին մո­տե­նա­լու ու մտո­րե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն թեև չու­նի, բայց մոր պատ­մած հի­շո­ղու­թյուն­նե­րը մինչև այ­սօր էլ թարմ են մնա­ցել:
 • Հուշ-պատում

  Հուշ-պատում

  24.04.2020| 01:09
  Հայոց Մեծ Եղեռնի 105-րդ տարելիցն է: Ես կրկին ժապավենի նման ետուառաջ եմ պտտում Ամերիկայի Համախարբերդի միության ջանքերով և օժանդակությամբ, Խորհրդային Հայաստանի քարքարոտ մի հողակտորի վրա փյունիկի նման վերածնված խարբերդցիների դեմքերն ու խորհրդավոր հայացքը:
 • Ազգային անվտանգության առանցք պիտի դարձնել ազգային գաղափարախոսությունը, ազգային մտածելակերպը և ազգային ծրագիրը

  Ազգային անվտանգության առանցք պիտի դարձնել ազգային գաղափարախոսությունը, ազգային մտածելակերպը և ազգային ծրագիրը

  24.04.2020| 00:59
  1915-ին Թուրքիան հայ ազգին իր բնօրանում՝ արևմտյան Հայաստանում ցեղասպանության ենթարկելուց հետո օգտագործելով իր բնատուր դիվանագիտական կեղծարարությունը երեսպաշտությունը, աչքակապությունը և իր գենետիկ այլ ստոր հատկանիշները առ այսօր հետևողականորեն զբաղված է ժխտողական քաղաքականությամբ:
 • Մեծ հիաս­թա­փու­թ­յան թա­վիշն ու աս­տա­ռը

  Մեծ հիաս­թա­փու­թ­յան թա­վիշն ու աս­տա­ռը

  24.04.2020| 00:38
  ՀՀ իշ­խա­նու­թյունն ամ­փո­փում է գոր­ծու­նեու­թյան եր­կու տա­րին, վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը եր­կու լայ­վե­րով ներ­կա­յաց­րեց հա­սա­րա­կու­թյան «Մեծ հիաս­թա­փու­թյուն­նե­րի» պատ­կե­րը, որ իր գնա­հա­տա­կա­նով, թերևս, մեծ հիա­ցում­նե­րի պատ­ճառ պի­տի լի­ներ:
 • Երկու տար­վա «նո­րեկ­նե­րը» պաշ­տո­նա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գին չեն տի­րա­պե­տում

  Երկու տար­վա «նո­րեկ­նե­րը» պաշ­տո­նա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գին չեն տի­րա­պե­տում

  21.04.2020| 00:36
  Ինձ բնավ չի հե­տաք­րք­րում՝ ով է մե­ղա­վոր, որ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հա­զա­լու կամ գլուխ քո­րե­լու կադ­րե­րը հայ­տն­վել են հա­մա­ցան­ցում: Մտա­հո­գիչ եր­կու հան­գա­մանք կա. եր­կու տար­վա փոր­ձա­ռու­թյուն ու­նե­ցող «նո­րեկ­նե­րը» պաշ­տո­նա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գին չեն տի­րա­պե­տում ու, ի վեր­ջո, ին­չի մա­սին էր իբրև թե կո­րո­նա­վի­րու­սի մա­սին այդ­քան չարչ­րկ­ված ու­ղեր­ձը:
 • Խորհրդածություններ Հայոց Ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի կապակցությամբ

  Խորհրդածություններ Հայոց Ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի կապակցությամբ

  21.04.2020| 00:09
  Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թյան զո­հե­րի հի­շա­տա­կի ո­գե­կոչ­ման ապ­րի­լյան օ­րե­րին ա­կա­մա­յից կենտ­րո­նա­նում ես նաև այդ ա­ներևա­կա­յե­լի ող­բեր­գու­թյանն առ­նչ­վող բազ­մա­թիվ ի­րո­ղու­թյուն­նե­րի վրա, ո­րոնց վի­ճակ­վեց ա­կա­նա­տես և մաս­նա­կից լի­նել իմ սերն­դա­կից­նե­րից շա­տե­րին:
 • Ուղերձն ասելիք պիտի ունենա

  Ուղերձն ասելիք պիտի ունենա

  18.04.2020| 21:11
  Ինչի՞ մասին էր Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ուղերձը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան հանրությանն ուղերձով է դիմում, երբ կոնկրետ ասելիք կա, եթե, իհարկե, դա Նոր տարի չէ։
 • «Հան­րու­թ­յու­նը հաղ­թել է ոչ միայն մար­տի, այլ նաև դի­վա­նա­գի­տա­կան դաշ­տում»

  «Հան­րու­թ­յու­նը հաղ­թել է ոչ միայն մար­տի, այլ նաև դի­վա­նա­գի­տա­կան դաշ­տում»

  17.04.2020| 00:16
  Հան­րա­պե­տու­թյան եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյանն ար­դա­րաց­ված է հա­մա­րում ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մի հան­գա­մանք­ներն ու­սում­նա­սի­րող ժա­մա­նա­կա­վոր հանձ­նա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­լու իր ո­րո­շու­մը: Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում ձևա­վոր­ված հանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րը ե­րեկ՝ ապ­րի­լի 16-ին, շուրջ 5 ժամ հար­ցեր են ուղ­ղել հան­րա­պե­տու­թյան եր­րորդ նա­խա­գա­հին: