Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • ԲՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն և «Հայրենիքը» համապետական հանրահավաք են հրավիրում

  ԲՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն և «Հայրենիքը» համապետական հանրահավաք են հրավիրում

  22.09.2020| 22:07
  Գագիկ Ծառուկյանի ԲՀԿ-ն, Արթուր Վանեցյանի «Հայրենիքը» ու ՀՅԴ-ն հոկտեմբերի 8-ին Ազատության հրապարակում համապետական հանրահավաք են հրավիրել։
 • Համա թե ժողովրդավարություն է
 • Արմեն Աշոտյան. Առանց ՀՀԿ-ի գործուն մասնակցության դժվար է պատկերացնել լրջագույն քաղաքական պրոցես

  Արմեն Աշոտյան. Առանց ՀՀԿ-ի գործուն մասնակցության դժվար է պատկերացնել լրջագույն քաղաքական պրոցես

  22.09.2020| 16:03
  ՀՀԿ-ն դեռ որոշում չի կայացրել՝ կմիանա «Հայրենիք»-ԲՀԿ-ՀՅԴ հանրահավաքին, թե ոչ՝ լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։
 • «Հանրապետություն». Անկախությունը նոր իմաստ ու բովանդակություն է ստացել և 21-րդ դարը մերը դարձնելու հնարավորություն տվել

  «Հանրապետություն». Անկախությունը նոր իմաստ ու բովանդակություն է ստացել և 21-րդ դարը մերը դարձնելու հնարավորություն տվել

  21.09.2020| 13:38
  «Հանրապետություն» կուսակցությունը շնորհավորում է աշխարհի բոլոր հայերի ամենակարևոր ու գլխավոր տոնը՝ Անկախության օրը: Բոլոր ազգերն ունեն իրենց անկախության օրը, բայց մերը ոչ միայն տոն է, այլև՝ պատմության ու ապագայի միասնության խորհրդանիշ:
 • Երբ տրա­մա­բա­նու­թ­յունն ան­ջատ­ված է

  Երբ տրա­մա­բա­նու­թ­յունն ան­ջատ­ված է

  18.09.2020| 00:54
  Խոր­հր­դա­րանն ընդ­դի­մա­դիր­նե­րի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ստեղ­ծեց ԱԺ քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղով, ո­րը պետք է ու­սում­նա­սի­րի կո­րո­նա­վի­րու­սի տա­րա­ծու­մը կան­խե­լու, այդ վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի հա­մա­ճա­րա­կի հե­տե­ւանք­նե­րի մեղմ­ման կամ վե­րաց­ման ուղ­ղու­թյամբ ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյան և պա­րե­տա­տան ի­րա­կա­նաց­րած մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ար­դյու­նա­վե­տու­թյու­նը և դրա­նից բխող այլ հար­ցեր։
 • Շռն­դա­լից ծա­փեր՝ ի ա­ջակ­ցու­թ­յուն սե­փա­կան թի­մին քա­մահ­րող նա­խա­րա­րի

  Շռն­դա­լից ծա­փեր՝ ի ա­ջակ­ցու­թ­յուն սե­փա­կան թի­մին քա­մահ­րող նա­խա­րա­րի

  18.09.2020| 00:47
  «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյան՝ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րին ան­վս­տա­հու­թյուն հայտ­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցի ժա­մա­նակ խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյան՝ «Իմ քայ­լի» ար­ձա­գանքն ու պահ­ված­քը, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ա­սած, եղ­կե­լի էր: Իշ­խա­նու­թյան ե­կած­նե­րը, որ ի­րենց հռ­չա­կել են սի­րո և հան­դու­ժո­ղա­կա­նու­թյան մթ­նո­լոր­տի տա­րա­ծող­ներ ու քա­րո­զի­չեր, չեն հաշտ­վում են ցան­կա­ցած քն­նա­դա­տու­թյան հետ:
 • Իշխա­նու­թ­յու­նում ար­դեն բևեռ­նե­րի պայ­քար է

  Իշխա­նու­թ­յու­նում ար­դեն բևեռ­նե­րի պայ­քար է

  18.09.2020| 00:41
  ԿԳՄՍ նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի շուրջ զար­գա­ցում­նե­րը հե­տաքր­քիր ըն­թացք են ար­ձա­նագ­րում։ Սկզ­բում Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը նրան սե­փա­կան «մարմ­նով» ծած­կեց՝ հայ­տա­րա­րե­լով, թե ողջ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյունն իր վրա է վերց­նում, հի­մա, սա­կայն, լռում է։
 • «Ա­լեն Սի­մո­ն­յա­նի մա­թե­մա­տի­կա­կան հմ­տու­թ­յուն­նե­րի բա­ցա­կա­յութ­յան վրա չեմ զար­մա­նում»

  «Ա­լեն Սի­մո­ն­յա­նի մա­թե­մա­տի­կա­կան հմ­տու­թ­յուն­նե­րի բա­ցա­կա­յութ­յան վրա չեմ զար­մա­նում»

  18.09.2020| 00:23
  Իշ­խող ուժն Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում ա­պա­ցու­ցեց, որ ար­դեն վա­ղուց կտր­վել է հան­րու­թյու­նից, ժո­ղովր­դից ու, առ­հա­սա­րակ, ի­րա­կա­նու­թյու­նից, այլևս հակ­ված չէ լսե­լու քա­ղա­քա­ցու ձայ­նը. ԱԺ-ում կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նին ան­վս­տա­հու­թյուն հայտ­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցի հար­ցի քվեար­կու­թյան ա­վար­տից հե­տո «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում ա­սաց «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյան քար­տու­ղար ԳԵ­ՎՈՐԳ ԳՈՐ­ԳԻ­ՍՅԱ­ՆԸ:
 • ԼՀԿ-ն ակն­կա­լում է ՀՅԴ-ի ու «Կամ­քի» օ­ժան­դա­կու­թ­յու­նը

  ԼՀԿ-ն ակն­կա­լում է ՀՅԴ-ի ու «Կամ­քի» օ­ժան­դա­կու­թ­յու­նը

  15.09.2020| 01:19
  Խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թյու­նը՝ «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տա­նը», կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նին ան­վս­տա­հու­թյուն հայտ­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցը կսկ­սի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի թե՛ ներ­սից, թե՛ դր­սից: Պառ­լա­մեն­տում Հա­րու­թյու­նյա­նին ան­վս­տա­հու­թյուն հայտ­նե­լու հար­ցը քն­նար­կե­լուն զու­գա­հեռ՝ լու­սա­վո­րա­կան­ներն ԱԺ բա­կում հան­րա­հա­վաք կանց­կաց­նեն:
 • Ինչի հա­մար է հան­րա­հա­վա­քը

  Ինչի հա­մար է հան­րա­հա­վա­քը

  15.09.2020| 00:50
  Վեր­ջին շր­ջա­նում ԲՀԿ ղե­կա­վար Գա­գիկ Ծա­ռու­կյանն իր հա­մա­կիր­նե­րի հետ հան­դի­պում­նե­րի շարք է սկ­սել, նրա գոր­ծու­նեու­թյան, հան­դի­պում­նե­րի մա­սին էլ գրե­թե ա­մե­նօ­րյա ռե­ժի­մով ներ­կա­յաց­նում է սե­փա­կան լրատ­վա­մի­ջո­ցը։ Մի պահ տպա­վո­րու­թյուն է, թե նա­խընտ­րա­կան քա­րո­զար­շավ է մեկ­նար­կել, խոր­հր­դա­րա­նա­կան ա­մե­նա­մեծ ընդ­դի­մա­դիր ուժն էլ քա­րո­զար­շավ է ի­րա­կա­նաց­նում։