«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Մաս­նատ­վում են

Մաս­նատ­վում են
13.09.2019 | 00:36
«Իմ քայ­լում» ի­րա­վի­ճա­կը նա­խան­ձե­լի չէ։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, ա­ռա­ջի­կա­յում ման­դատ վայր դնող­նե­րի շար­քե­րը հա­մալր­վե­լու են, սա­կայն շատ հնա­րա­վոր է, որ մեծ թիվ կազ­մեն խմ­բակ­ցու­թյու­նից հե­ռա­ցող, բայց ման­դատ պահ­պա­նող­նե­րը։ Ա­մուլ­սա­րի թե­ման հիմ­նա­կան պատ­ճառ­նե­րից մեկն է, սա­կայն ոչ միա­կը։ Հայտ­նի է, որ Փա­շի­նյա­նի թի­մում բազ­մա­թիվ թևեր կան, ո­րոնք մի­մյանց տա­նել չեն կա­րո­ղա­նում, ու երբ պա­հը հա­սու­նա­նա, վայր­կյան իսկ չեն վա­րա­նի ոչն­չաց­նե­լու ի­րար։ Այ­սօր ար­դեն խմ­բակ­ցու­թյան նիս­տե­րին ո­րոշ պատ­գա­մա­վոր­նե­րի չեն հրա­վի­րում, քա­նի որ նրանց հա­մա­րում են «ա­կան­ներ», ո­րոնք ա­պա­հո­վում են տե­ղե­կատ­վա­կան ար­տա­հոս­քեր։
Նույն տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, մեծ է հա­վա­նա­կա­նու­թյու­նը, որ խմ­բակ­ցու­թյու­նից ա­ռանձ­նա­նա մի թև և ա­ռան­ձին գոր­ծու­նեու­թյուն ծա­վա­լի։ Ի­րա­զեկ­նե­րը պն­դում են, որ ներ­քին խլր­տոց­ներն ար­դեն ան­կա­ռա­վա­րե­լի են, ու Փա­շի­նյա­նը չի կա­րո­ղա­նա սան­ձել սե­փա­կան թի­մի ըմ­բոստ­նե­րին։
Սեր­գեյ ՍԱ­ՂՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 965

Մեկնաբանություններ