28-ից 26-ը միա­սե­ռա­կան էին

28-ից 26-ը միա­սե­ռա­կան էին
14.02.2020 | 01:47
Երևա­նում գոր­ծող «Ռո­տա­րի» մա­սո­նա­կան ուղղ­վա­ծու­թյամբ ա­կում­բի առն­չու­թյամբ մեզ հե­տաքր­քիր տե­ղե­կու­թյուն փո­խան­ցե­ցին։ 2-3 ա­միս ա­ռաջ տար­բեր եր­կր­նե­րում գոր­ծող նույ­նա­նուն ա­կումբ­նե­րի 28 ան­դամ­ներ են ե­կել Հա­յաս­տան՝ ո­րո­շա­կի ծրագ­րեր ի­րա­կա­նաց­նե­լու նպա­տա­կով։ Դրան­ցից մե­կը բա­վա­կան ու­շագ­րավ է ե­ղել։ Մեր աղ­բյու­րի փո­խանց­մամբ, հի­շյալ խմ­բի ան­դամ­նե­րը Հա­յաս­տա­նի դպ­րոց­նե­րում սե­ռա­կան դաս­տիա­րա­կու­թյուն ներդ­նե­լու ծրա­գիր են ու­նե­ցել։ Երևա­նյան «Ռո­տա­րիի» հայ ան­դամ­նե­րից մե­կը, ծա­նո­թա­նա­լով ծրագ­րի ման­րա­մաս­նե­րին, հյու­րե­րին հարց­րել է.
-Դուք միա­սե­ռա­կան­ներ հո չե՞ք։
-Ենք,- ե­ղել է պա­տաս­խա­նը։ Այս հայն ի սար­սափ ի­րեն ճշ­տել է, որ 28-ից 26-ը գո­միկ­ներ, լես­բի­ներ, տրանս­գեն­դեր­ներ ու այլք են։
28-ի ցան­կու­թյուն­ներն ան­կա­տար են մնա­ցել` ծրա­գի­րը խա­փան­վել է։ Սա հնա­րա­վոր է դար­ձել ա­կում­բի հայ ան­դա­մի ջան­քե­րով։ Բայց դա բա­վա­կան թանկ է նս­տել նրա վրա։ Որ­պես «պա­տիժ» մեր հայ­րե­նա­կի­ցը զրկ­վել է «Ռո­տա­րի» ա­կում­բի հայ ան­դամ­նե­րի հա­մար սահ­ման­ված ո­րո­շա­կի ար­տո­նու­թյուն­նե­րից։
Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1617

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ