Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Նավթամբարները լցվում

  Նավթամբարները լցվում

  28.04.2020| 11:24
  Սպառման բացակայությունը հանգեցնում է նավթամբարների գերհագեցածությանը՝ Der Spiegel-ի տվյալներով՝ ազատ են միայն նավթամբարների 27%, իբրև լողացող պահեստարաններ օգտագործվում են լցանավերը:
 • Ո՞րն է հիմ­նադ­րա­մի ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը. հա­յութ­յան փո­ղե­րով սա­տար կանգ­նել չի­նա­կան ըն­կե­րու­թ­յուն­նե­րի՞ն՝ մեզ դարձ­նե­լով ոչ հայ­կա­կան ծագ­ման ար­տադ­րան­քի սպա­ռո­ղը

  Ո՞րն է հիմ­նադ­րա­մի ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը. հա­յութ­յան փո­ղե­րով սա­տար կանգ­նել չի­նա­կան ըն­կե­րու­թ­յուն­նե­րի՞ն՝ մեզ դարձ­նե­լով ոչ հայ­կա­կան ծագ­ման ար­տադ­րան­քի սպա­ռո­ղը

  28.04.2020| 00:37
  Ամ­բող­ջու­թյամբ կողմ եմ Հա­յաս­տա­նի տն­տե­սու­թյու­նը հա­մա­տեղ ջան­քե­րով ոտ­քի հա­նե­լու Հա­մա­զաս­պյա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյա­նը («Ի­րա­տես», թիվ 23, 2020 թ.):
 • Վի­վա-ՄՏՍ. 500 սմարթ­ֆոն հե­ռա­վար կր­թու­թ­յան հա­մար

  Վի­վա-ՄՏՍ. 500 սմարթ­ֆոն հե­ռա­վար կր­թու­թ­յան հա­մար

  28.04.2020| 00:17
  Վի­վա-ՄՏՍ-ը վե­րա­նա­յել է սո­ցիա­լա­կան ուղղ­վա­ծու­թյան ծրագ­րե­րի ցանկն ու կա­յաց­րել ի­րա­վի­ճա­կից բխող ո­րո­շում։ COVID-19-ի դեմ հա­մա­կարգ­ված պայ­քա­րի և հե­ռա­վար կր­թու­թյու­նը նաև սո­ցիա­լա­պես խո­ցե­լի խմ­բե­րում ընդգրկված ըն­տա­նիք­նե­րի դպ­րո­ցա­հա­սակ ա­շա­կերտ­նե­րին հա­սա­նե­լի դարձ­նե­լու ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում ըն­կե­րու­թյու­նը 500 սմարթ­ֆոն է նվի­րա­բե­րել ՀՀ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյա­նը։
 • Կարևորվեց շինաշխատանքների՝ նախանշված ժամկետներում, բարձր որակով և անվտանգության կանոնների պահպանմամբ իրականացումը

  Կարևորվեց շինաշխատանքների՝ նախանշված ժամկետներում, բարձր որակով և անվտանգության կանոնների պահպանմամբ իրականացումը

  25.04.2020| 14:25
  Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական (Մ6) ճանապարհի շուրջ 51.7 կմ երկարությամբ հատվածում` Թումանյան-Բագրատաշենի սահմանային անցակետ, ընթանում են հիմնանորոգման մեծածավալ աշխատանքներ։
 • ԵՄ-ն 500 միլիարդ դոլար է հատկացրել տնտեսության վերականգնմանը

  ԵՄ-ն 500 միլիարդ դոլար է հատկացրել տնտեսության վերականգնմանը

  25.04.2020| 10:16
  ԵՄ երկրները համաձայնել են 500 միլիարդ դոլար հատկացնել կորոնավիրուսի պանդեմիայի հետևանքներից տնտեսության վերականգնմանը՝ հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ապրիլի 23-ի օնլայն սամիթից հետո: Մակրոնի գնահատականով՝ համաճարակային ճգնաժամից ԵՄ ՀՆԱ-ն կկորցնի 5-10%:
 • Ինչ­պե՞ս կզ­գան ի­րենց բան­կե­րը Covid 19-ից հե­տո

  Ինչ­պե՞ս կզ­գան ի­րենց բան­կե­րը Covid 19-ից հե­տո

  24.04.2020| 01:33
  Այ­սօր շա­տերս ենք սպա­սում Covid 19-ով պայ­մա­նա­վոր­ված տն­տե­սա­կան ակ­տի­վու­թյան կտ­րուկ անկ­մա­նը։ Սա­կայն ինչ­պե՞ս տն­տե­սա­կան ան­կու­մը կանդ­րա­դառ­նա բան­կա­յին հա­մա­կար­գի վրա և ի՞նչ պատ­կեր է այ­սօր Հա­յաս­տա­նի բան­կա­յին հա­մա­կար­գում ու սա ևս ոչ պա­կաս կարևոր հար­ցե­րից մեկն է։
 • Լրիվ անհույս ենք

  Լրիվ անհույս ենք

  23.04.2020| 22:28
  Այսօր ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանը հայատարարեց, որ մարտ ամսվա տվյալներով՝ փետրվար ամսվա համեմատ արձանագրվել է 3800 աշխատատեղի նվազում: Փաստորեն, այսքան մարդ գործազուրկ է դարձել, իսկ դա նշանակում է, որ այս իրավիճակում այդքան մարդ գոյատևելու խնդրի առջև է կանգնած։
 • Google-ը բանկային քարտ կթողարկի

  Google-ը բանկային քարտ կթողարկի

  21.04.2020| 10:45
  Google ընկերությունն իր հիմնական մրցակցի՝ Apple-ի հետ նաև բանկային քարտերի ասպարեզում է մտադիր մրցակցել: TechCrunch պարբերականը, հղում անելով սեփական աղբյուրներին, գրում է, որ Apple Card-ի նմանությամբ՝ Google ընկերությունը նույնպես բանկային քարտ կթողարկի:
 • Հա­մա­զաս­պ­յա­նի ծրա­գի­րը չի կա­րե­լի դուրս հա­նել երկ­րից

  Հա­մա­զաս­պ­յա­նի ծրա­գի­րը չի կա­րե­լի դուրս հա­նել երկ­րից

  21.04.2020| 00:52
  Ամ­բող­ջու­թյամբ կողմ եմ Հա­յաս­տա­նի տն­տե­սու­թյու­նը հա­մա­տեղ ջան­քե­րով ոտ­քի հա­նե­լու Հա­մա­զաս­պյա­նի կո­չին («Ի­րա­տես», թիվ 23): Դա հնա­րա­վոր է ի­րա­կա­նաց­նել «Հայ­կա­կան ժո­ղովր­դա­կան տեխ­նո­լո­գիա­ներ» միա­վոր­ման մի­ջո­ցով՝ շեշ­տը դնե­լով «Եր­կր­նե­րի հե­լիո­ֆի­կա­ցիա» և հայ­կա­կան ծագ­մամբ այլ ծրագ­րե­րի ի­րա­կա­նաց­ման վրա:
 • «Ծրագ­րե­րը կար­ճա­ժամ­կետ ա­ռու­մով դրա­կան է­ֆեկտ կտան, եր­կա­րա­ժամ­կետ ա­ռու­մով` բա­ցա­սա­կան»

  «Ծրագ­րե­րը կար­ճա­ժամ­կետ ա­ռու­մով դրա­կան է­ֆեկտ կտան, եր­կա­րա­ժամ­կետ ա­ռու­մով` բա­ցա­սա­կան»

  21.04.2020| 00:17
  Մոտ մեկ ա­միս է կա­ռա­վա­րու­թյու­նը COVID-19-ից ա­ռա­ջա­ցած սո­ցիա­լա­կան և տն­տե­սա­կան խն­դիր­նե­րը լու­ծե­լու նպա­տա­կով ծրագ­րեր է ի­րա­կա­նաց­նում։ Ապ­րի­լի 19-ին հաս­տատ­վեց ա­ջակ­ցու­թյան 14-րդ ծրա­գի­րը։ Ինչ խոսք, պան­դե­միա­յին զու­գա­հեռ նման ծրագ­րե­րը անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն են, սա­կայն ոչ պա­կաս կարևոր է, թե այդ ծրագ­րե­րը որ­քա­նով կծա­ռա­յեն նպա­տա­կին և գործ­նա­կա­նում ինչ­քա­նով կն­պաս­տեն տն­տե­սու­թյան զար­գաց­մա­նը։ Այս հար­ցե­րի շուրջ զրու­ցե­ցինք ԱԺ ԲՀԿ խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ ԱՐ­ԹՈՒՐ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ։