• Հի­մա էլ «Ա­միե­նը»

  Հի­մա էլ «Ա­միե­նը»

  Կյան­քը հա­մոզ­չո­րեն ցույց է տա­լիս՝ ե­թե ոչ գրանդ ա­կումբ­նե­րի, ա­պա մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղ­յու­սա­կի միջ­նա­մա­սում կամ հետ­նա­մա­սում ե­ղած­նե­րի մեջ միշտ էլ կգտն­վի մե­կը, ո­րը կա­րո­ղա­ցա­ծի չա­փով կջա­նա այս աշ­խար­հի «երևե­լի­նե­րին» ցույց տալ խեց­գե­տին­նե­րի ձմեռ­ման վայ­րը։ Այս ան­գամ այս կերպ խի­զա­խել է «Ա­միե­նը» ու հա­մա­ր­յա մոտ էր «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նին» խա­րա­կի­րիի մղե­լուն։ Սա­կայն ան­ցած հանգս­տ­յան օ­րե­րը միայն այս դի­մա­կա­յութ­յամբ չեն ա­ռանձ­նա­ցել։ Սուր մր­ցակ­ցու­թ­յուն­ներ են գրանց­վել ֆրան­սիա­կա­նի մեկ այլ դի­մա­կա­յութ­յու­նում, հան­գու­ցա­յին նշա­նա­կու­թ­յամբ առ­ճա­կա­տում է ե­ղել սկու­դե­տեում, ի դեմս «Ռեալ»-«Բե­տիս» մր­ցակ­ցու­թ­յան՝ զար­գա­ցում­նե­րի ընդ­հա­նուր տրա­մա­բա­նու­թ­յու­նից դուրս չի մնա­ցել և լա լի­գան։ Այժմ՝ ա­ռա­վել հան­գա­մա­նա­լից։
 • «Բո­լոր սլա­վո­նա­կան ժո­ղո­վուրդ­նե­րի մեջ ա­մե­նա­հե­րո­սա­կա­նը սեր­բերն են»

  «Բո­լոր սլա­վո­նա­կան ժո­ղո­վուրդ­նե­րի մեջ ա­մե­նա­հե­րո­սա­կա­նը սեր­բերն են»

  Ա­վե­տիք Ի­սա­հա­կյա­նի ան­վան կենտ­րո­նա­կան գրա­դա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցավ Սեր­բիա­յի պե­տա­կա­նու­թյան օր­վան նվիր­ված գրա­կան-ե­րաժշ­տա­կան ցե­րե­կույթ, ո­րը կազ­մա­կեր­պել էր Հա­յաս­տա­նում Սեր­բիա­յի Հան­րա­պե­տու­թյան հյու­պա­տո­սու­թյու­նը: Հն­չե­ցին Սեր­բիա­յի և Հա­յաս­տա­նի հիմ­նե­րը:
 • 90-ա­կան­նե­րի հի­թը, սպաս­վող դա­տա­կան նիստն ու հե­ղի­նա­կա­յին ի­րա­վուն­քը

  90-ա­կան­նե­րի հի­թը, սպաս­վող դա­տա­կան նիստն ու հե­ղի­նա­կա­յին ի­րա­վուն­քը

  Ար­թուր Գալս­տյա­նի «Ով է նա» եր­գը հայտ­նի էր դեռևս 90-ա­կան­նե­րից: Այ­սօր էլ շա­տե­րը հի­շում են եր­գը, թեև այն վա­ղուց չի շր­ջա­նառ­վում: 90-ա­կան­նե­րի հի­թը այ­սօր դար­ձել է խնդ­րո ա­ռար­կա: Այս պատ­մու­թյու­նը սկս­վել է նա­խորդ տար­վա գար­նա­նը, երբ Գևորգ Մար­տի­րո­սյա­նը զան­գա­հա­րել է Ար­թուր Գալս­տյա­նին, ներ­կա­յա­ցել է որ­պես եր­գիչ, ցան­կու­թյուն է հայտ­նել կա­տա­րե­լու նրա եր­գե­րից մե­կը, և ստա­ցել բա­նա­վոր հա­մա­ձայ­նու­թյուն:
 • Ալֆան և օ­մե­գան

  Ալֆան և օ­մե­գան

  Գու­տեն թագ, մայ­նե գրոս են գե­նո­սեն (բարև ձեզ, իմ մեծ բա­րե­կամ): Ես ձեզ սի­րում եմ, մար­դիկ: Ես պատ­րաստ եմ իմ կյանքն ու գործն ամ­բող­ջո­վին ձեզ նվի­րա­բե­րե­լու: Կու­զեք, կտամ կո­վի կաթ, կար­միր գի­նի նռան­հատ… Իհ լի­բե դիխ (ես ձեզ սի­րում եմ):
 • Մա­հա­փորձ ընդ­դեմ նա­խա­գա­հի

  Մա­հա­փորձ ընդ­դեմ նա­խա­գա­հի

  Հուն­վա­րի 26-ն էր, չո­րեք­շաբ­թի, ժա­մը 11-ը: Փա­րի­զում ձյուն չկար, բայց տհաճ, ծա­կող ցուրտ էր:
  Ա­վե­նյու Մար­սո­յում Ա­լեք­սանդր Տեր-Զա­քա­րյա­նը բարձ­րաց­րեց հնա­մաշ վե­րար­կուի օ­ձի­քը, կե­պին ուղ­ղեց և քայ­լերն ա­րա­գաց­րեց:
 • Նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ման սրըն­թաց ա­ճի գաղտ­նի­քը

  Նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ման սրըն­թաց ա­ճի գաղտ­նի­քը

  Երեկ հայտ­նի դար­ձավ նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով` 2019-nCoV-ով ռուս ա­ռա­ջին կնոջ վա­րակ­ման մա­սին: Ռու­սաս­տա­նի բնակ­չու­հին վա­րակ­վել է «Diamond Princess» ճամ­փոր­դա­կան հան­րա­նա­վում:
 • Իրա­նում դեռ եր­կար ժա­մա­նակ չեն ի­ջեց­նի վրե­ժի կար­միր դրոշ­նե­րը

  Իրա­նում դեռ եր­կար ժա­մա­նակ չեն ի­ջեց­նի վրե­ժի կար­միր դրոշ­նե­րը

  Եվ, ա­սես եզ­րա­փա­կում, Պու­տի­նի հուն­վա­րյան այ­ցը... Սի­րիա, որ­տեղ նա պետք է Սի­րիա­յի նա­խա­գահ Ա­սա­դի հետ քն­նար­կեր բազ­մա­թիվ հար­ցեր։ Կող­մե­րը պետք է ինչ-որ ընդ­հա­նուր ալ­գո­րիթմ մշա­կեին տա­րա­ծաշր­ջա­նի կայ­ծակ­նա­յին փո­փո­խու­թյուն­նե­րին հա­մա­ձայ­նեց­ված ար­ձա­գան­քե­լու հա­մար։ Օ­րի­նակ, հուն­վա­րի 8-ին Ի­րա­քի խոր­հր­դա­րա­նը ո­րո­շում ըն­դու­նեց երկ­րի տա­րած­քից բո­լոր օ­տա­րերկ­րյա զոր­քե­րը վտա­րե­լու մա­սին։ 
 • Զին­ծա­ռա­յող­նե­րի ան­հաս­կա­նա­լի «ինք­նաս­պա­նու­թ­յուն­ներն» ու վար­չա­պե­տին հու­զող ներք­նա­շո­րե­րի հար­ցը

  Զին­ծա­ռա­յող­նե­րի ան­հաս­կա­նա­լի «ինք­նաս­պա­նու­թ­յուն­ներն» ու վար­չա­պե­տին հու­զող ներք­նա­շո­րե­րի հար­ցը

  Բա­նա­կում ա­ռա­վել կարևոր հարց կա՞, քան զին­վոր­նե­րի ներք­նա­շո­րե­րը նույն լվաց­քի մե­քե­նա­յով լվա­նալն է: Սա ոչ թե հռե­տո­րա­կան հարց է, այլ երկ­րի թիվ մեկ դեմ­քի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը՝ ար­ված քա­ղա­քա­կան թիվ մեկ ամ­բիո­նից՝ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի դահ­լի­ճից:
 • «Ապ­րի­լի 5-ից հե­տո իշ­խա­նու­թ­յուն­ներն ան­ց­յա­լի ուր­վա­կան­ներ փնտ­րե­լու և դրանք ոչն­չաց­նե­լու վրա ժա­մա­նակ չպետք է վատ­նեն»
 • Դեմ­քով ընդ­դի­մա­դիր, հո­գով՝ ան­հաս­կա­նա­լի մի բան

  Դեմ­քով ընդ­դի­մա­դիր, հո­գով՝ ան­հաս­կա­նա­լի մի բան

  Հան­րաք­վեին մաս­նակ­ցել չցան­կա­ցող Գա­գիկ Ծա­ռու­կյանն օ­րերս, մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, հան­դի­պել է ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րեն Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նին։ Թե որն է ե­ղել նրա հան­դիպ­ման պատ­ճա­ռը, մեզ չհա­ջող­վեց ճշ­տել։ Սա­կայն ակն­հայտ է, որ ընդ­դի­մա­դիր ուժ ստեղ­ծե­լու ցան­կու­թյուն հայտ­նած Վա­նե­ցյա­նի հետ հաս­տատ «իշ­խա­նա­հա­ճո» զրույց­նե­րի հա­մար չէ, որ Ծա­ռու­կյա­նը նրա դուռն է գնա­ցել։