• «Հա­սա­րա­կու­թ­յու­նը տրոհ­ման, խրա­մատ­նե­րի խո­րաց­ման փու­լում է, ին­չը լավ տեղ չի տա­նե­լու»

  «Հա­սա­րա­կու­թ­յու­նը տրոհ­ման, խրա­մատ­նե­րի խո­րաց­ման փու­լում է, ին­չը լավ տեղ չի տա­նե­լու»

  01.10.2019| 00:19
  ՀՀ ԳԱԱ թղ­թա­կից ան­դամ, ԵՊՀ պրո­ֆե­սոր, «Քա­ղա­քա­կան հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի ա­կա­դե­միա» ՀԿ ղե­կա­վար Ա­ԼԵՔ­ՍԱՆԴՐ ՄԱ­ՆԱ­ՍՅԱՆՆ «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում ա­սում է, որ նա­խորդ տար­վա ապ­րիլ-մա­յի­սին սկս­ված իշ­խա­նա­փո­խու­թյու­նը չի ա­վարտ­վել, և նոր իշ­խա­նու­թյուն­ներն ա­ռա­ջին կար­գի պաշ­տոն­նե­րում շա­րու­նա­կում են տե­ղա­վո­րել ի­րենց թի­մա­կից­նե­րին: Ըստ նրա՝ այդ տրա­մա­բա­նու­թյան մեջ է տե­ղա­վոր­վում նաև ԱԱԾ տնօ­րե­նի և ոս­տի­կա­նու­թյան պե­տի պաշ­տո­նան­կու­թյու­նը. նրանց, ում կաս­կա­ծում են ինչ-ինչ հար­ցե­րում, հա­նում են, տեղն ի­րենց մարդ­կանց դնում, ո­րոնք, ան­կաս­կած, հա­վա­տար­մու­թյան սկզ­բուն­քով են նշա­նակ­վում. «Ռուս հայտ­նի հե­ռուս­տալ­րագ­րող Վլա­դի­միր Պոզ­նե­րը մի ա­ռի­թով ա­սել է, որ պա­րոն Փա­շի­նյա­նի շուրջ պտտ­վող­նե­րը քծ­նում են նրան: «Փա­շի­նյա­նի փո­խա­րեն,- ա­սել է Պոզ­նե­րը,- ես ա­ռա­ջին հեր­թին աշ­խա­տան­քից կհա­նեի քծ­նող­նե­րին»:
 • «Ան­ց­յա­լի գաղջ հի­շո­ղու­թ­յունը»` մտքի գի­գանտ

  «Ան­ց­յա­լի գաղջ հի­շո­ղու­թ­յունը»` մտքի գի­գանտ

  01.10.2019| 00:13
  Գա­գիկ Ջհան­գիր­յա­նին առայժմ գլ­խա­վոր դա­տա­խա­զու­թյու­նում գործ չեն տվել, բայց նա «ար­տա­հաս­տի­քա­յին» ավե­լի մեծ իրա­վա­բա­նա­կան օգ­նու­թյուն է ցու­ցա­բե­րում այս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին, քան հա­մա­պա­տաս­խան մար­մին­ներն իրար հետ վերց­րած։
 • Հայտնաբերվել է արջի հետքեր և որջ

  Հայտնաբերվել է արջի հետքեր և որջ

  30.09.2019| 14:28
  «Գորշ արջն (Ursus arctos) ընդգրկված է ՀՀ կենդանիների կարմիր գրքում և ներկայումս տեսակն ընդգրկված է նաև ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով:
 • Արցախ այցելող ուկրաինացիները կարող են խնդիրներ ունենալ

  Արցախ այցելող ուկրաինացիները կարող են խնդիրներ ունենալ

  29.09.2019| 10:23
  Ուկրաինան անփոփոխ աջակցում է Ադրբեջանի ու Վրաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը՝ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով:
 • «Պետք է լու­ծում գտ­նել, ա­զա­տել հրա­պա­րա­կը կան­գառ­նե­րից, կա­յա­նա­տե­ղե­րից»

  «Պետք է լու­ծում գտ­նել, ա­զա­տել հրա­պա­րա­կը կան­գառ­նե­րից, կա­յա­նա­տե­ղե­րից»

  27.09.2019| 01:36
  Բա­րե­կարգ­վու՞մ է Երևա­նը, թե՞ օ­րե­ցօր կորց­նում դեմ­քը: Ի՞նչ տեսք ու­նի մայ­րա­քա­ղա­քի գլ­խա­վոր հրա­պա­րա­կը: Ի՞նչ կա դրա ըն­դեր­քում: Ինչ­պե՞ս են պահ­պան­վում պահ­պան­ման գո­տի­նե­րը: Այս հար­ցե­րով սկ­սե­ցինք մեր զրույ­ցը պատ­մա­կան հու­շար­ձան­նե­րը վե­րա­կանգ­նող ճար­տա­րա­պետ­նե­րի հայ­կա­կան ա­սո­ցիա­ցիա­յի փոխ­նա­խա­գահ, վե­րա­կանգ­նող ճար­տա­րա­պետ ՍՏԵ­ՓԱՆ ՆԱԼ­ԲԱՆ­ԴՅԱ­ՆԻ հետ:
 • Թե­կուզ Կամ­չատ­կա­յու՞մ

  Թե­կուզ Կամ­չատ­կա­յու՞մ

  27.09.2019| 01:32
  Երկ­րագն­դի վրա հա­յի հա­մար ան­հա­սա­նե­լի վայ­րեր չկան: Որ­տեղ ա­սես նա կբ­նակ­վի ու կս­տեղ­ծի ի­րե­նը, հա­մա­կերպ­վե­լով տե­ղի պայ­ման­նե­րին, բայց պահ­պա­նե­լով ինք­նու­թյու­նը: Հայտ­նի չէ, թե հե­ռա­վոր Կամ­չատ­կա թե­րակղ­զում հայն ա­ռա­ջին ագ­նամ երբ է ոտք դրել, սա­կայն մի բան հս­տակ է, որ այ­սօր տար­բեր ազ­գու­թյան մարդ­կանց մի­ջա­վայ­րում նա ձեռք է բե­րել հար­գանք ու վս­տա­հու­թյուն:
 • Հրա­պա­րա­կագ­րա­կան բաց նա­մակ

  Հրա­պա­րա­կագ­րա­կան բաց նա­մակ

  27.09.2019| 00:58
  Հար­գար­ժան քա­ղա­քա­պետ, սկ­սում եմ Ձեզ հետ նա­մա­կագ­րա­կան երկ­խո­սու­թյուն, գրե­թե վս­տահ, որ ար­ծարծ­վող խն­դիր­ներն ու հար­ցե­րը կլուծ­վեն բա­նա­կա­նու­թյան և բա­րո­յա­կա­նու­թյան ան­խախտ սահ­ման­նե­րում՝ ի փառս մայ­րա­քա­ղա­քի, նրա քա­ղա­քա­պե­տի և քա­ղա­քաբ­նակ­նե­րի։
 • Կնշվի՞ արդյոք «Է­րե­բու­նի-Երևան» տոնը

  Կնշվի՞ արդյոք «Է­րե­բու­նի-Երևան» տոնը

  27.09.2019| 00:30
  Երևա­նի հիմ­նադր­ման օր­վան նվիր­ված «Է­րե­բու­նի-Երևան» տո­նախմ­բու­թյուն­ներն ա­մեն տա­րի հոկ­տեմ­բե­րի սկզ­բին անց­կաց­վում էին մեծ շու­քով։ Որ­պես կա­նոն, նա­խա­պես ազ­դա­րար­վում էր այդ մա­սին, տե­ղե­կա­նում էինք, թե մո­տա­վո­րա­պես ինչ­պես պետք է նշենք մեր սի­րե­լի մայ­րա­քա­ղա­քի ծնն­դյան օ­րը, հյու­րեր էին հրա­վիր­վում, քա­ղա­քը պատ­րաստ­վում էր ու սպա­սում տո­նա­կան այդ ե­ռու­զե­ռին։
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը Armlur.am և Hayeli.am կայքերին քննչական մարմնի ուղարկած գրությունների կապակցությամբ

  Մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը Armlur.am և Hayeli.am կայքերին քննչական մարմնի ուղարկած գրությունների կապակցությամբ

  25.09.2019| 12:29
  ՀՀ քննչական կոմիտեի իրավասու ներկայացուցիչը հրապարակային պարզաբանում է տարածել, որ Armlur.am և Hayeli.am լրատվական կայքերի խմբագրություններին ուղարկել է գրություններ կապված ՀՀ ոստիկանության նախկին պետ Հայկ Հարությունյանի մահվան դեպքի առիթով հարուցված քրեական գործի հետ:
 • Հայկ Հարությունյանի ցուցմունքը

  Հայկ Հարությունյանի ցուցմունքը

  25.09.2019| 12:14
  1999-2008-ին ՀՀ ոստիկանության պետ, գեներալ-գնդապետ Հայկ Հարությունյանը «Մարտի 1»-ի գործով վկայի կարգավիճակ ուներ: Tert.am-ը հրապարակում է նրա տված ցուցմունիքից որոշակի հատվածներ: