• Նա ճա­նա­պարհ հար­թեց Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման հա­մար

  Նա ճա­նա­պարհ հար­թեց Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման հա­մար

  26.06.2020| 01:18
  Ոչ միայն աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ, այլև աշ­խար­հահռ­չակ հա­մա­սե­ռա­մոլ, այ­լա­սեր­ված Էլ­թոն Ջո­նի ըն­կեր, բա­րե­կամ, ՀՀ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Ար­մեն Սարգ­սյա­նը վե­րոն­շյալ գոր­ծո­ղու­թյու­նը կա­տա­րել է Էլ­թոն Ջո­նին Երևա­նում պատ­վե­լուց, մե­ծա­րե­լուց 2 տա­րի անց, իսկ ա­վե­լի ո­րո­շա­կի հու­նի­սի 24-ին, ժա­մը 00:47-ին ստո­րագ­րե­լով փա­շի­նյա­նա­կան իշ­խա­նու­թյան կող­մից ի­րեն ներ­կա­յաց­ված հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան օ­րեն­քը:
 • Վեր­ջա­պես ա­զատ­վեք չե­ղած հե­ղա­փո­խու­թ­յան ուր­վա­կա­նից

  Վեր­ջա­պես ա­զատ­վեք չե­ղած հե­ղա­փո­խու­թ­յան ուր­վա­կա­նից

  26.06.2020| 00:54
  Ա­նա­սե­լիո­րեն ապ­շած եմ. «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյու­նը Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ե­րեկ­վա ե­լույ­թից հե­տո չծա­փա­հա­րեց նրան: Ի՞նչ է պա­տա­հել «ծա­փե­րի» խոր­հր­դա­րա­նին, չլի­նի՝ կաշ­կանդ­ված են իմ­քայ­լա­կան­նե­րը, որ հեր­թա­կան «դմփ-դմփ-հուն» չձո­նե­ցին բո­լո­րի «պոր­տը տե­ղը դրած» երկ­րի ա­ռաջ­նոր­դին, ո­րը, ի դեպ, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ամ­բիո­նից կա­ռա­վա­րու­թյան անց­նող տար­վա աշ­խա­տանք­նե­րի կա­տա­րո­ղա­կան­ներ էր, իբր, ներ­կա­յաց­նում:
 • Դի­մակ բա­ժա­նող «չի­նով­նիկ­նե­րից» «տնա­կան օ­ղի ու պին­ցետ» կխնդ­րեի

  Դի­մակ բա­ժա­նող «չի­նով­նիկ­նե­րից» «տնա­կան օ­ղի ու պին­ցետ» կխնդ­րեի

  26.06.2020| 00:46
  Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյունն օ­րեն­սդ­րա­կան փա­թեթ է մշա­կում ար­տա­կարգ դրու­թյան պայ­ման­նե­րում ա­ռող­ջա­պա­հա­կան հա­մա­կար­գի կենտ­րո­նաց­ված կա­ռա­վա­րում ու­նե­նա­լու հա­մար։ Երբ այս լու­րը կար­դա­ցի ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի Facebook-ի է­ջում, ա­ռա­ջին բա­նը, որ մտ­քիս ե­կավ, լո­ռե­ցու բա­ռու­բա­նին հա­տուկ միտքն էր՝ «իբր էն կու­ռը դեսն ա ա­րել» (նշա­նա­կու­թյու­նը՝ ա­մեն ինչ հրա­շա­լիո­րեն կա­տա­րել է), հի­մա էլ օ­րենք գրե­լուն է ան­ցել:
 • «Այն լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը, ո­րոնք թավ­շ­յա դրո­շը չեն պար­զել, նրանց դեմ ա­ռա­ջին օ­րից ար­շավ են սկ­սել»

  «Այն լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը, ո­րոնք թավ­շ­յա դրո­շը չեն պար­զել, նրանց դեմ ա­ռա­ջին օ­րից ար­շավ են սկ­սել»

  26.06.2020| 00:42
  Մենք բազ­միցս ար­ձա­նագ­րել ենք, որ ՍԴ-ն սե­փա­կան ճա­շա­կով վե­րաձևե­լուց հե­տո իշ­խա­նու­թյան հա­ջորդ թի­րա­խը լրատ­վա­մի­ջոց­ներն են լի­նե­լու։ Չնա­յած ԶԼՄ-նե­րի դեմ ար­շա­վը մեկ­նար­կել է այս իշ­խա­նու­թյան կա­ռա­վար­ման հենց ա­ռա­ջին օ­րից, ո­րով­հետև գործ ու­նենք քն­նա­դա­տու­թյու­նը չհան­դուր­ժող քա­ղա­քա­կան ու­ժի հետ։
 • Մի հար­ցապնդ­ման, թե մի սինդ­րո­մի պատ­մու­թ­յուն

  Մի հար­ցապնդ­ման, թե մի սինդ­րո­մի պատ­մու­թ­յուն

  26.06.2020| 00:14
  Ե­րեկ ար­տա­հերթ նս­տաշր­ջա­նում ԱԺ-ն քն­նար­կում էր Հաշ­վեքն­նիչ պա­լա­տի 2019-ի գոր­ծու­նեու­թյու­նը, ի թիվս այլ կա­ռույց­նե­րի՝ ԿԲ-ի, ԿԸՀ-ի: Ի տար­բե­րու­թյուն այլ օ­րե­րի՝ հա­մա­րյա սո­վո­րա­կան օր էր խոր­հր­դա­րա­նում՝ չհաշ­ված մի քա­նի ե­լույթ­ներ: Եվ այդ մի քա­նի­սից մե­կը ան­կախ պատ­գա­մա­վոր Ար­ման Բա­բա­ջա­նյա­նի ե­լույթն էր՝ Հաշ­վեքն­նիչ պա­լա­տի գոր­ծու­նեու­թյան քն­նարկ­ման ժա­մա­նակ:
 • ՍԴ-ի նկատմամբ «հաղ­թա­նա­կը» ժա­մա­նա­կա­վոր և վտան­գա­վոր է

  ՍԴ-ի նկատմամբ «հաղ­թա­նա­կը» ժա­մա­նա­կա­վոր և վտան­գա­վոր է

  26.06.2020| 00:09
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է «Այ­լընտ­րան­քա­յին նա­խագ­ծե­րի խումբ» նա­խա­ձեռ­նու­թյան ներկա­յա­ցու­ցիչ, ԱԺ նախ­կին պատ­գա­մա­վոր ՎԱ­ՀԵ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԸ:
 • Ալմազբեկ Ատամբաևը դատապարտվեց 11 տարվա ազատազրկման

  Ալմազբեկ Ատամբաևը դատապարտվեց 11 տարվա ազատազրկման

  24.06.2020| 14:11
  Բիշկեկի դատարանը Ղրղզստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբաևին դատապարտեց 11 տարի, 2 ամիս ազատազրկման կոռուպցիայի գործով:
 • Ալվինա Գյուլումյան. ԱԺ-ն քաղաքական մարմին է, և օրենքների ընդունումը կարող է լինել քաղաքականության արդյունք

  Ալվինա Գյուլումյան. ԱԺ-ն քաղաքական մարմին է, և օրենքների ընդունումը կարող է լինել քաղաքականության արդյունք

  23.06.2020| 15:19
  Վենետիկի հանձնաժողովի խորհրդատվության մեջ կան այնպիսի կետեր, որոնց իշխող քաղաքական ուժը չի հետևել, բայց դրանք, իհարկե, խորհրդատվական եզրակացություն են, և ամեն կոնկրետ դեպքում պետք է գնահատվեն՝ լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց ՍԴ դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը՝ անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների որոշմանը, որոնց համաձայն՝ ՍԴ 12 տարի պաշտոնավարած դատավորները պետք է լքեն պաշտոնը։
 • Հրայր Թովմասյանը` սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի մասին

  Հրայր Թովմասյանը` սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի մասին

  23.06.2020| 15:16
  ՀՀ գործող Սահմանադրությամբ, որի հեղինակներից մեկը ես եմ, սահմանադրական փոփոխությունները ենթակա են նախնական սահմանադրական վերահսկողության, հիմա ես փաստ եմ արձանագրում, որ ՀՀ Սահմանադրական դատարանը նման փաստաթուղթ չի քննարկել՝ լրագրողների հետ ճեպազրույցին ասաց ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը՝ անդրադառնալով ԱԺ ընդունած սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու համար ՍԴ չդիմելու հարցին:
 • Այդ հոգ­նու­թ­յու­նը կյան­քի մա­սին

  Այդ հոգ­նու­թ­յու­նը կյան­քի մա­սին

  23.06.2020| 01:42
  Հու­նի­սի 21-ը բու­ժաշ­խա­տո­ղի օրն էր։ Կա­րող ենք ա­սել, որ բու­ժաշ­խա­տող­նե­րի կարևո­րու­թյու­նը զգում ենք ա­մեն օր, գնա­հա­տում ենք կամ դժ­գո­հում, լավ ու վատ ենք ա­սում, խու­սա­փում ենք կամ ա­մեն ա­ռի­թով թա­կում նրանց դու­ռը։