• Ճա­նա­չեք գոր­ծե­րի պտուղ­նե­րից

  Ճա­նա­չեք գոր­ծե­րի պտուղ­նե­րից

  07.04.2020| 00:05
  Մեղ­քի տա­րա­ծու­մը, կամ այլ կերպ ա­սած` «վա­րա­կը», հնա­րա­վոր է ոչ միայն այն դեպ­քում, երբ մարդ գի­տակ­ցա­բար և իր ցան­կու­թյամբ է հակ­վում մեղ­քին, այլև...
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  07.04.2020| 00:04
  Որ­դյա՛կ, ե­թե նվիր­վում ես Տի­րո­ջը ծա­ռա­յե­լու, քո ան­ձը փոր­ձու­թյուն­նե­րի պատ­րաս­տիր։ ՈՒղ­ղի՛ր քո սիր­տը, համ­բե­րի՛ր և շփո­թու­թյան մի՛ մատն­վիր ա­ղետ­նե­րի ժա­մա­նակ։ Փար­վի՛ր Տի­րո­ջը և մի՛ հե­ռա­ցիր, որ­պես­զի հե­տա­գա­յում բարձ­րա­նաս։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  07.04.2020| 00:02
  Ա­րե­գակ Լու­սե, Որ կա­միս փր­կել մե­ղա­վոր­նե­րին Բան­սար­կուի մեծ, սև ճի­րան­նե­րից... Ա­րի, ապ­րեց­րու գառ­նե­րիդ տկար, Ո­րոնց մա­յու­նը աշ­խարհն է լց­րել:
 • Թո­՛ւյլ տվեք այդ մա­նուկ­նե­րին և մի՛ ար­գե­լեք, որ նրանք Ինձ մոտ գան, ո­րով­հետև Երկն­քի ար­քա­յութ­յու­նը այդ­պի­սի­նե­րինն է

  Թո­՛ւյլ տվեք այդ մա­նուկ­նե­րին և մի՛ ար­գե­լեք, որ նրանք Ինձ մոտ գան, ո­րով­հետև Երկն­քի ար­քա­յութ­յու­նը այդ­պի­սի­նե­րինն է

  03.04.2020| 00:02
  Մեր ժա­մա­նակ­նե­րում ա­վե­լի ու ա­վե­լի մտա­հո­գիչ է դառ­նում մեր ե­րե­խա­նե­րի դաս­տիա­րա­կու­թյան խն­դի­րը:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  03.04.2020| 00:01
  Գլուխներս հենած հողին, Քո Գալստյանն ենք լուռ սպասում։ Կշռեցիր` թեթև եղանք, Այցելեցիր` չհասկացանք:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  03.04.2020| 00:01
  Ո՞վ կա­րող է քն­նել եր­կն­քի բարձ­րու­թյու­նը, երկ­րի լայ­նու­թյու­նը և ի­մաս­տու­թյան խոր­քե­րը։ Ի­մաս­տու­թյունն ստեղծ­վեց ա­մեն ին­չից ա­ռաջ, զգո­նու­թյու­նը և հան­ճա­րը ի հա­վիտ­յա­նից կա­յին։ Ի­մաս­տու­թյան աղ­բյու­րը բարձ­րյալ Աստ­ծու խոսքն է, և նրա ճա­նա­պարհ­նե­րը հա­վի­տե­նա­կան պատ­գամ­ներ են։ Ի­մաս­տու­թյան ար­մատ­նե­րը նրա մեջ հայ­տն­վե­ցին։
 • Աղանդ­նե­րը ա­նօ­րեն ու ան­բա­րո նկա­րա­գիր ու­նեն

  Աղանդ­նե­րը ա­նօ­րեն ու ան­բա­րո նկա­րա­գիր ու­նեն

  31.03.2020| 00:09
  Ընդ­հան­րա­պես ա­ղան­դը հոգևոր հյու­ծախտ է և աղ­վե­սադ­րոշմ այն ըն­դու­նո­ղի ճա­կա­տին, լի­նի դա ան­հատ քա­ղա­քա­ցի, թե հոգևո­րա­կան, ազգ, թե Ե­կե­ղե­ցի:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  31.03.2020| 00:05
  Իմաս­տու­թ­յան պսա­կը Տի­րոջ հան­դեպ եր­կ­յուղն է։ Նա է, որ ծլեց­նում է խա­ղա­ղու­թ­յուն և կա­տա­ր­յալ ա­ռող­ջու­թ­յուն, տես­նում և քն­նում է ա­մեն բան։ Նա է, որ բխեց­րեց ի­մաս­տու­նի խրա­տը և գի­տու­թ­յու­նը, բարձ­րաց­րեց նրանց փառ­քը, ով­քեր ու­նեն այն։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  31.03.2020| 00:02
  Մեր աչ­քե­րը սո­վո­րում են խա­վա­րում Քեզ ո­րո­նել ու գտ­նել, Ո­րով­հե­տեւ այն­պե՜ս ու­նենք Քո կա­րի­քը, ՈՒ այն­պե՜ս ենք Քեզ սի­րում:
 • Քո ամ­բողջ ու­ժով սի­րի՛ր Ա­րար­չիդ և նրա սպա­սա­վոր­նե­րին մի՛ ան­տե­սիր

  Քո ամ­բողջ ու­ժով սի­րի՛ր Ա­րար­չիդ և նրա սպա­սա­վոր­նե­րին մի՛ ան­տե­սիր

  31.03.2020| 00:01
  «Ճշ­մա­րիտ, ճշ­մա­րիտ եմ ա­սում ձեզ, ով որ ըն­դու­նի նրան, ում Ես կու­ղար­կեմ, Ինձ է ըն­դու­նում, և ով Ինձ է ըն­դու­նում, ըն­դու­նում է Նրան, ով Ինձ ու­ղար­կեց» (Հովհ.13;20)։