«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Հի­սուս Քրիս­տո­սի հրա­ման­նե­րը՝ ուղղ­ված Ստա­լի­նին

  Հի­սուս Քրիս­տո­սի հրա­ման­նե­րը՝ ուղղ­ված Ստա­լի­նին

  15.05.2020| 00:02
  Բա­նաս­տեղծ Ա­րա­մա­յիս Սա­հա­կյա­նը մաս­նա­գի­տու­թյամբ պատ­մա­բան էր: Մի օր ինձ վկա­յեց. «Հայ­րե­նա­կան մեծ պա­տե­րազ­մի հաղ­թա­նա­կը կա­յա­ցավ Աստ­ծու հրա­ման­նե­րից վա­խե­ցած Ստա­լի­նի կարճ­ժա­մա­նա­կյա դար­ձով, Աստ­վա­ծած­նի բա­րե­խո­սու­թյան շնոր­հիվ»:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  15.05.2020| 00:01
  Երբ մառախուղները և մեգը դաժան, Խավարի միջով առաջ են շարժվում, Մենք, սիրելի Հայր, կանթեղը առած, Քեզ ենք որոնում մթնում այս դաժան:
 • Ինչու՞ են Նոր կտա­կա­րա­նից դուրս թողն­վել Ղու­կաս Ա­վե­տա­րան­չի Ա­ռա­քե­լա­կան կա­նոն­նե­րը

  Ինչու՞ են Նոր կտա­կա­րա­նից դուրս թողն­վել Ղու­կաս Ա­վե­տա­րան­չի Ա­ռա­քե­լա­կան կա­նոն­նե­րը

  12.05.2020| 00:25
  Նոր կտա­կա­րա­նում չեն նե­րառ­վել, դուրս են թողն­վել Ղու­կաս Ա­վե­տա­րան­չի Ա­ռա­քե­լա­կան կա­նոն­նե­րը, ո­րոնք, ըն­դգ­ծում ենք, պա­րա­կա­նոն չեն: Ին­չու՞։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  12.05.2020| 00:05
  Սա­րե­րից է գա­լու մեր փր­կու­թ­յու­նը... Նրանք ար­ձակ­ված գառ­նուկ­նե­րի պես, Գի­նու ու հա­ցի ա­վե­տիս­ներն են բա­ժա­նում ան­վերջ։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  12.05.2020| 00:04
  Խո­նարհ մար­դու ի­մաս­տու­թ­յու­նը բարձր է պա­հում նրա գլու­խը և մե­ծա­մեծ­նե­րի մեջ է բազ­մեց­նում նրան։ Մար­դուն մի՛ գո­վիր իր գե­ղեց­կու­թ­յան հա­մար և մի՛ ար­հա­մար­հիր իր խեղճ տես­քի հա­մար։ Մե­ղուն փոքր է թռ­չող­նե­րի մեջ, սա­կայն նրա պտու­ղը քաղց­րու­թ­յան սկիզբն է։
 • Աստ­ված մե­ռել­նե­րի Աստ­վա­ծը չէ, այլ ող­ջե­րի. ուս­տի, դուք խիստ մո­լոր­ված եք (Մարկ. 12;27)

  Աստ­ված մե­ռել­նե­րի Աստ­վա­ծը չէ, այլ ող­ջե­րի. ուս­տի, դուք խիստ մո­լոր­ված եք (Մարկ. 12;27)

  08.05.2020| 00:06
  Շա­տե­րը հույս ու­նեին, թե քրիս­տո­նեու­թյու­նը հենց Քրիս­տո­սի գե­րեզ­մա­նում էլ կմ­նա Նրա հետ, բայց նրանց հույ­սե­րը չար­դա­րա­ցան, հե­տո շա­տե­րը հույս ու­նեին, թե քրիս­տո­նեու­թյու­նը կմեռ­նի ա­նօ­րի­նու­թյան սրի ե­րա­խում, բայց քրիս­տո­նյա­յի ա­րյու­նը սերմ դար­ձավ ու ա­ճեց ա­ղոթ­քի ո­ռո­գու­մով:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  08.05.2020| 00:05
  Սա­րե­րը ա­ղոթք են մա­ղում կա­մա­ցուկ, Լույ­սը բեկ­բեկ­վում` Աստ­ծո փե­շե­րից, Իջ­նում է մեղ­միվ` մարդ­կու­թյան ան­զոր, Դե­գե­րում­նե­րի, ցա­վե­րի վրա:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  08.05.2020| 00:04
  Ար­դարև, ի­մաս­տու­թյու­նը հա­մա­պա­տաս­խա­նում է իր ան­վա­նը և շա­տե­րին չէ, որ հայտ­նի է։ Լսի՛ր, որ­դի՛ս, և ըն­դու­նի՛ր իմ խրա­տը, մի՛ մեր­ժիր իմ այս խոր­հուր­դը։ Դի՛ր քո ոտ­քը նրա ոտ­նա­կա­պե­րի մեջ և քո պա­րա­նո­ցը` նրա շղ­թա­նե­րի մեջ։ Խո­նար­հեց­րու՛ քո ու­սը, վերց­րու՛ այն և մի՛ ձանձ­րա­ցիր նրա կա­պանք­նե­րից։
 • Աստ­ված չի ծաղր­վում

  Աստ­ված չի ծաղր­վում

  08.05.2020| 00:03
  Չխաբ­վե՛ք. Աստ­ված չի ծաղր­վում, ո­րով­հետև ինչ-որ մարդս սեր­մա­նում է, նույ­նը և կհն­ձի. ով սեր­մա­նում է իր մարմ­նի հա­մար, այդ մարմ­նից էլ կհն­ձի ա­պա­կա­նու­թյուն, իսկ ով Հո­գու հա­մար է սեր­մա­նում, այդ հո­գուց էլ կհն­ձի հա­վի­տե­նա­կան կյանք (Գաղ. 6;7-8)։
 • Արդ, ե­կեք ե՛տ դար­ձեք և ապ­րե­ցե՛ք

  Արդ, ե­կեք ե՛տ դար­ձեք և ապ­րե­ցե՛ք

  05.05.2020| 00:03
  Ժա­մա­նա­կին մար­գա­րե­նե­րը կան­խա­գու­շա­կում էին Փրկ­չի գա­լուս­տը, որ պի­տի հիմ­նի­վեր փո­խեր մար­դու կյան­քի ի­մաս­տը և ո­րա­կը, պի­տի նրան ճիշտ ըն­թացք հա­ղոր­դեր և մար­դու մե­ղա­վոր կյան­քի տե­ղապ­տույ­տը նոր հու­նով դե­պի հա­վի­տե­նու­թյուն ա­ռաջ­նոր­դեր. «Ան­գամ կոտր­ված ե­ղե­գը չպի­տի ջախ­ջա­խի և առ­կայծ պատ­րույ­գը չպի­տի հան­գց­նի», - ա­սում է Ե­սա­յի մար­գա­րեն (Ես. 42;3), այ­սինքն` պետք է տար Աստ­ծո սե­րը և ո­ղոր­մու­թյու­նը` հնա­րա­վո­րու­թյուն հնա­րա­վո­րու­թյան մեջ: