«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  21.04.2020| 00:02
  Մենք այս աշ­խար­հի զո­րա­վոր­ներն ենք, Որ Լույսդ ենք բաշ­խում. Ա­փե­րում պա­հած մխի­թա­րու­թ­յամբ` Ցո­ղում այն սի­րով` կույ­րի, տկա­րի, հի­վան­դի վրա...
 • Հոգևո­րը ձե­րը չէ, մի ա­պա­կա­նեք

  Հոգևո­րը ձե­րը չէ, մի ա­պա­կա­նեք

  17.04.2020| 00:54
  Ան­հո­գի ու ա­նաստ­ված հա­սա­րա­կու­թյուն ենք դար­ձել։ Ոչ մի խոսք ար­ժեք չու­նի, ոչ մե­կի խոս­քը հա­վատ չի ներ­շն­չում։ Բո­լորս մեկ կաթ­սա­յի մեջ ենք, բայց ա­մեն մե­կին թվում է, թե ի­րեն է տր­ված ա­սե­լու միակ ճշ­մար­տու­թյու­նը։
 • Ձեռ­ներդ հե­ռու մեր Հո­գուց, մեր Աստ­ծո տնից, կա­թո­ղի­կո­սից

  Ձեռ­ներդ հե­ռու մեր Հո­գուց, մեր Աստ­ծո տնից, կա­թո­ղի­կո­սից

  17.04.2020| 00:05
  Աշ­խար­հը տեն­դա­գին ո­րո­նում­նե­րի մեջ է` ով­քե՞ր են ե­ղել զրո­յա­կան հի­վանդ­նե­րը, ո­րոնց մի­ջո­ցով տա­րած­վել է կո­րո­նա­վի­րու­սը: Կա­րե­լի՞ է հարց­նել` վասն ո­րու՞ են այդ­պես տեն­դի մեջ հայ­տն­վել:
 • Ով որ բարձ­րաց­նում է իր ան­ձը, կխո­նարհ­վի, և ով որ խո­նար­հեց­նում է իր ան­ձը, կբարձ­րաց­վի (Ղուկ. 18:14)

  Ով որ բարձ­րաց­նում է իր ան­ձը, կխո­նարհ­վի, և ով որ խո­նար­հեց­նում է իր ան­ձը, կբարձ­րաց­վի (Ղուկ. 18:14)

  17.04.2020| 00:04
  Ի՞նչ հո­գով ենք մենք ա­ղոթ­քի կանգ­նում Աստ­ծո առջև, ի՞նչ կեց­վածք ու­նենք այդ պա­հին, ի՞նչ ենք վկա­յում մեր ան­ձի և ու­րիշ­նե­րի մա­սին, ինչ­պե՞ս կա­րող է այն­պես պա­տա­հել, որ մեկ ակն­թար­թում ի չիք դառ­նան մեր թվա­ցյալ ար­ժա­նիք­նե­րը, ո­րոնց վրա հույս էինք դրել. ա­հա այն հար­ցադ­րում­նե­րը, ո­րոնց պա­տաս­խա­նում է Հի­սու­սի կող­մից պատմ­ված «Փա­րի­սե­ցին և մաք­սա­վո­րը» ա­ռա­կը:
 • Մեր թշ­նա­մի­ներն էլ են Ե­կե­ղե­ցու և Կա­թո­ղի­կո­սի դեմ գոր­ծել, դուք էլ եք նրանց դեմ գոր­ծում

  Մեր թշ­նա­մի­ներն էլ են Ե­կե­ղե­ցու և Կա­թո­ղի­կո­սի դեմ գոր­ծել, դուք էլ եք նրանց դեմ գոր­ծում

  17.04.2020| 00:03
  ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի կող­մից ՀՀ հան­րա­յին խոր­հր­դի նա­խա­գահ նշա­նակ­ված Ստյո­պա Սա­ֆա­րյա­նը, News.am-ին Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սի պա­տաս­խա­նի հա­մա­տեքս­տից կտր­ված մեկ­նա­բա­նու­թյամբ ա­ղա­վա­ղե­լով ի­րա­կա­նու­թյու­նը, այ­լա­փո­խե­լով կամ նեն­գա­փո­խե­լով Կա­թո­ղի­կո­սի կո­չի բո­վան­դա­կու­թյու­նը, Fa­ce­book-յան իր է­ջում Հա­յաս­տա­նյայց Ա­ռա­քե­լա­կան Սուրբ Ե­կե­ղե­ցու հոգևոր ա­ռաջ­նոր­դի` Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սի և հենց Հա­յաս­տա­նյայց Ա­ռա­քե­լա­կան Սուրբ Ե­կե­ղե­ցու նկատ­մամբ օ­րերս հրա­պա­րա­կել է հետևյալ հե­րյու­րան­քը, ի­րա­կա­նու­թյա­նը չհա­մա­պա­տաս­խա­նող վար­կա­բե­կիչ գրա­ռու­մը.
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  17.04.2020| 00:03
  Դու Խա­չին գամ­ված ա­ղեր­սում էիր. -Նե­րի՛ր նրանց, Հա՛յր, քան­զի չգի­տեն, թե ինչ են ա­նում:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  17.04.2020| 00:02
  Լսե­ցե՛ք ինձ` ձեր հո­րը, որ­դի­նե՛ր, և ա­րե՛ք այն­պես, որ­պես­զի փրկ­վեք. քան­զի Տե­րը փա­ռա­վո­րում է հորն իր զա­վակ­նե­րի նկատ­մամբ և հաս­տա­տում մոր ի­րա­վունք­նե­րը որ­դի­նե­րի վրա։
 • Մայր Աթոռը կոչ է անում հարգել Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի անմեղության կանխավարկածը

  Մայր Աթոռը կոչ է անում հարգել Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի անմեղության կանխավարկածը

  16.04.2020| 21:29
  Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը կոչ է անում հանրությանը, այդ թվում՝ պաշտոնատար անձանց և լրատավամիջոցներին, հարգել Գերշ. Տ. Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի` օրենսդրությամբ երաշխավորված անմեղության կանխավարկածը և ձեռնպահ մնալ անհարկի, շտապողական մեկնաբանություններից ու անհիմն գնահատականներից։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  14.04.2020| 00:05
  Հա­րու­ց­յալ Հի­սուս, Ա­մե­նա­հաս ձեռք, լու­սա­վոր օ­թոց, Բա­լա­սա­նու­մի Լույս ա­մե­նա­կար. Ցո­ղի պես իջ­նում մեր թաց վեր­քե­րին` Ա­մո­քում ես լուռ ցա­վե­րը խո­րունկ.
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  14.04.2020| 00:04
  Ովքեր եր­կ­յուղ են կրում Տի­րո­ջից, զանց չեն առ­նի նրա խոս­քե­րը, և ով­քեր սի­րում են նրան, կպա­հեն նրան, կպա­հեն նրա ճա­նա­պարհ­նե­րը։