«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  24.03.2020| 00:02
  Շո­յիր մեր վեր­քե­րը, Տե՛ր, Մենք դրա կա­րիքն ու­նենք։ Ա­մո­քիր մեր ցա­վե­րը, Տե՛ր, Մենք այն­պես ան­զոր ենք:
 • Ճշմա­րիտ եմ ա­սում ձեզ, ե­թե չդառ­նաք ու չլի­նեք մա­նուկ­նե­րի պես, Երկն­քի ար­քա­յութ­յու­նը չեք մտ­նի (Մատթ. 18;3)

  Ճշմա­րիտ եմ ա­սում ձեզ, ե­թե չդառ­նաք ու չլի­նեք մա­նուկ­նե­րի պես, Երկն­քի ար­քա­յութ­յու­նը չեք մտ­նի (Մատթ. 18;3)

  20.03.2020| 00:54
  «Ես ե­կել եմ իմ ման­կու­թյու­նից այն­պես, ինչ­պես մի որևէ երկ­րից են գա­լիս: «Չէ՞ որ բո­լոր մե­ծա­հա­սակ­ներն էլ մի ժա­մա­նակ մա­նուկ են ե­ղել, պար­զա­պես նրան­ցից քչերն են այդ մա­սին հի­շում»:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  20.03.2020| 00:08
  Դու անցար իմ կողքով, ասացիր` ապրի՛ր։ Դու նայում էիր իմ աչքերի մեջ, Տեսնում էիր իմ մեղքերը բոսոր,
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  20.03.2020| 00:07
  Փո՛ղ զար­կեք Սիո­նի մեջ, ծո­մի օ՛ր նշա­նա­կե­ցեք, պա­ղա­տա՛նք քա­րո­զե­ցեք, հա­վա­քե­ցե՛ք ժո­ղովր­դին, սուրբ ժո­ղով գու­մա­րե­ցե՛ք, ընտ­րե­ցե՛ք ծե­րե­րին, հա­վա­քե­ցե՛ք կաթ­նա­կեր ե­րե­խա­նե­րին, թող փե­սան դուրս գա իր սե­նյա­կից և հար­սը` ա­ռա­գաս­տից։
 • ՈՒ՞ր է Աստ­ված, որ այս ա­մենն ստեղ­ծել է, որ կար­գում է գի­շե­րա­յին պա­հա­կու­թ­յան ժա­մե­րը, որ ինձ զա­տում է երկ­րի չոր­քո­տա­նի­նե­րից ու երկն­քի թռ­չուն­նե­րից

  ՈՒ՞ր է Աստ­ված, որ այս ա­մենն ստեղ­ծել է, որ կար­գում է գի­շե­րա­յին պա­հա­կու­թ­յան ժա­մե­րը, որ ինձ զա­տում է երկ­րի չոր­քո­տա­նի­նե­րից ու երկն­քի թռ­չուն­նե­րից

  17.03.2020| 00:03
  Այ­սօր մար­դիկ գա­ղա­փար­նե­րի պա­կաս չեն զգում, գա­ղա­փար­ներ, որ լվա­նում են ու մաք­րում ու­ղե­ղը ող­ջա­խո­հու­թյու­նից և օ­ծում այն ա­պու­շու­թյան յու­ղով:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  17.03.2020| 00:02
  «Եվ արդ,- ա­սում է ձեր Տեր Աստ­վա­ծը,- դար­ձե՛ք ինձ ձեր ամ­բողջ սր­տով, ծո­մա­պա­հու­թյամբ, լա­լով ու կո­ծե­լով։ Ձեր սր­տե՛­րը պատ­ռե­ցեք և ոչ թե ձեր հա­գուստ­նե­րը»։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  17.03.2020| 00:01
  Դու չես ե­կել ար­դար­նե­րի հա­մար, Ե­կար` մե­ղա­վո­րին ար­դա­րաց­նե­լու, Մեզ Տուն տա­նե­լու։
 • Աշխար­հի իշ­խանն ու տի­րա­կա­լը վա­ղուց մար­դը չէ

  Աշխար­հի իշ­խանն ու տի­րա­կա­լը վա­ղուց մար­դը չէ

  13.03.2020| 00:23
  Ամ­բողջ աշ­խար­հը մխրճ­ված է ա­ներևա­կա­յե­լի սա­տա­նա­յա­կան ու սա­տա­նա­յա­պաշ­տա­կան կա­խար­դու­թյան մեջ (կյան­քի տար­բեր ո­լորտ­նե­րում լայ­նո­րեն կի­րառ­վում է ոչ միայն մար­դու մա­սին իմ­ֆոր­մա­ցիա, այլ հենց մար­դու գե­նե­տիկ նյու­թը, հատ­կա­պես` մար­դաս­պան աշ­խար­հից ան­պա­կաս ա­բորտ­նե­րի զոհ դժ­բախտ էմբ­րիոն­նե­րի):
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  13.03.2020| 00:04
  Մեկ­տեղ հա­ռա­չենք, Եր­կուն­քի ցա­վեր քա­շենք վերս­տին Կա­մա-ա­կա­մա մեղ­քե­րի հա­մար, Որ գոր­ծե­ցինք, Տեր:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  13.03.2020| 00:03
  «Ա­մեն ինչ կպա­կա­սի երկ­րի ե­րե­սից»,- ա­սում է Տե­րը։ «Կպա­կա­սի մարդ և ա­նա­սուն, կպա­կա­սեն եր­կն­քի թռ­չուն­ներն ու ծո­վի ձկ­նե­րը, կտ­կա­րա­նան ամ­բա­րիշտ­նե­րը, և ես կվե­րաց­նեմ ա­նօ­րեն­նե­րին երկ­րի ե­րե­սից»,- ա­սում է Տե­րը։