«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Օրենքները պետք է լինեն հավասարակշռված և հաշվի առնեն հասարակության շահերը

  Օրենքները պետք է լինեն հավասարակշռված և հաշվի առնեն հասարակության շահերը

  31.07.2020| 22:55
  ՀՀ նախագահի աշխատակազմը՝ «Վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու» և «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքների մասին՝ «Վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու» և «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքները (այսուհետ՝ Օրենքներ) ՀՀ նախագահի ստորագրմանն են ներկայացվել 2020-ի հուլիսի 13-ին:
 • Ընդ­դի­մու­թ­յունն էլ ո­րա­կով պի­տի լի­նի, որ իշ­խա­նու­թ­յան գա­լուց հե­տո ձեռ­քը կրա­կը չընկ­նես

  Ընդ­դի­մու­թ­յունն էլ ո­րա­կով պի­տի լի­նի, որ իշ­խա­նու­թ­յան գա­լուց հե­տո ձեռ­քը կրա­կը չընկ­նես

  31.07.2020| 01:41
  Նա­խորդ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին հա­ճախ էին քն­նա­դա­տում, թե այս կամ այն պաշ­տո­նյա­յին հե­ռաց­նում են աշ­խա­տան­քից պատ­ճառ­նե­րի մա­սին հա­սա­րա­կու­թյա­նը ոչ մի տե­ղե­կու­թյուն չտա­լով, կամ աղմ­կա­հա­րույց դեպ­քեր էին լի­նում ինչ-որ պաշ­տո­նյա­յի, մարզ­պե­տի շուրջ, իսկ նրանք շա­րու­նա­կում էին ա­մուր նս­տած մնալ ի­րենց ա­թոռ­նե­րին։
 • Սի­նա­ն­յա­նի ղե­կա­վա­րած կա­ռույ­ցի աշ­խա­տան­քից դժգոհ են

  Սի­նա­ն­յա­նի ղե­կա­վա­րած կա­ռույ­ցի աշ­խա­տան­քից դժգոհ են

  31.07.2020| 01:01
  Սփյուռ­քի գոր­ծե­րով հանձ­նա­կա­տա­րի գրա­սե­նյա­կի 10 պաշ­տո­նյա միան­գա­մից ա­զատ­վել է աշ­խա­տան­քից: Ո­րո­շու­մը ե­րեկ ստո­րագ­րել է վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը: Պատ­ճա­ռը, ըստ «Ի­րա­տե­սի» տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի, Սփյուռ­քի հայ­կա­կան հա­մայ­նք­նե­րում ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի հետ գրանց­ված մի­ջա­դե­պերն են, մաս­նա­վո­րա­պես՝ հա­կա­ծի­րա­նա­յին «օ­պե­րա­ցիան»:
 • «Այս իշ­խա­նու­թ­յունն ու­նի մեկ հա­յե­ցա­կարգ` հնա­րա­վո­րինս եր­կար մնալ իշ­խա­նու­թ­յան»

  «Այս իշ­խա­նու­թ­յունն ու­նի մեկ հա­յե­ցա­կարգ` հնա­րա­վո­րինս եր­կար մնալ իշ­խա­նու­թ­յան»

  31.07.2020| 00:27
  Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը սահ­մա­նին կա­տար­վող ի­րա­վի­ճա­կը ճի՞շտ են գնա­հա­տում։ Այս և այլ հար­ցե­րի շուրջ զրու­ցում ենք քաղ­տեխ­նո­լոգ ԱՐՄԵՆ ԲԱ­ԴԱ­ԼՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Ռո­բերտ Քո­չա­ր­յա­նը հաղ­թեց ինքն ի­րեն

  Ռո­բերտ Քո­չա­ր­յա­նը հաղ­թեց ինքն ի­րեն

  31.07.2020| 00:24
  Հա­մա­ձայ­նեք, որ այս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի վրա ա­մե­նա­շատ զայ­րա­ցած ու չա­րա­ցած պի­տի լի­նի երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նը։ Սա­կայն ա­րի ու տես, որ նա, գո­նե ար­տա­քուստ, այդ ա­մե­նից վեր է կանգ­նած։
 • Տրանս­ֆոր­մա­ցիա՞, թե՞ կր­կին մա­նի­պու­լ­յա­ցիա

  Տրանս­ֆոր­մա­ցիա՞, թե՞ կր­կին մա­նի­պու­լ­յա­ցիա

  31.07.2020| 00:16
  Թուր­քիան «Հույ­սի» կամր­ջով հա­տեց Նա­խի­ջևա­նը և շատ քիփ` Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նին է: Այն Նա­խիջևա­նի, որ­տե­ղից Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի օ­րոք Ադր­բե­ջա­նը հա­զա­րա­վոր մետ­րե­րով ա­ռաջ ե­կավ, պատ կա­ռու­ցեց, դիր­քա­վոր­վեց` ու­ղիղ դեպ Զան­գե­զուր գնա­ցող ճա­նա­պար­հի, Ա­րե­նիի և կից գյու­ղե­րի վրա:
 • Գլ­խա­վոր մե­ղա­վո­րին թո­ղած` շար­քա­յին­նե­րին է պատ­ժում

  Գլ­խա­վոր մե­ղա­վո­րին թո­ղած` շար­քա­յին­նե­րին է պատ­ժում

  30.07.2020| 22:24
  Ե­րեկ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը Սփյուռ­քի հանձ­նա­կա­տա­րի գրա­սե­նյա­կի միան­գա­մից 10 աշ­խա­տա­կից է ա­զա­տել աշ­խա­տան­քից։
 • Տա­վուշ` վու՜շ-վու՜շ…

  Տա­վուշ` վու՜շ-վու՜շ…

  28.07.2020| 00:12
  Նի­կոլ` վու՜շ-վու՜շ: Զո­րիկ` վու՜շ-վու՜շ: ԱԽ քար­տու­ղար` ՖՈՒԼ ԿՈ­ՄԵ­ԴԻԱՆՏ: Սա է իշ­խա­նա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րի ցան­կը և նրանց պահ­ված­քի գնա­հա­տա­կա­նը տա­վու­շյան դեպ­քե­րից հե­տո:
 • Ամեն մեկն իր դարդին

  Ամեն մեկն իր դարդին

  26.07.2020| 00:46
  «Կասկած չկա, որ Ռուսաստանի իշխանություններն ունեն բոլոր միջոցներն ու կարողությունները իրադարձությունների նման զարգացում թույլ չտալու համար»,֊РБК հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Ռուսաստանում հայերի և ադրբեջանցիների միջև բախումներին, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։
 • «Մար­գա­րի­տա Սի­մո­ն­յա­նը պայ­թեց­րեց այն ա­ռաս­պել­նե­րը, ո­րոնք ստեղ­ծել էր հենց ՀՀ վար­չա­պե­տը ՌԴ վեր­նա­խա­վի և ան­ձամբ Վլա­դի­միր Պու­տի­նի հետ հա­րա­բե­րու­թ­յուն­նե­րի շուրջ»

  «Մար­գա­րի­տա Սի­մո­ն­յա­նը պայ­թեց­րեց այն ա­ռաս­պել­նե­րը, ո­րոնք ստեղ­ծել էր հենց ՀՀ վար­չա­պե­տը ՌԴ վեր­նա­խա­վի և ան­ձամբ Վլա­դի­միր Պու­տի­նի հետ հա­րա­բե­րու­թ­յուն­նե­րի շուրջ»

  24.07.2020| 00:11
  Պա­տե­րազ­մը, նույ­նիսկ ա­մե­նա­կար­ճա­ժամ­կետ, շատ երևույթ­ներ է բա­ցա­հայ­տում, այդ թվում՝ թե ինչ­պես են գոր­ծում հին ու նոր կա­պե­րը, ինչ­պես են ի­րենց պա­հում ի­րա­կան դաշ­նա­կից­ներն ու հա­կա­ռա­կորդ­նե­րը։ Ինչ­պես և ցան­կա­ցած ճգ­նա­ժամ՝ պա­տե­րազ­մը նույն­պես հնա­րա­վո­րու­թյուն է` բա­ցա­հայ­տե­լու ո­րո­շա­կի ի­րո­ղու­թյուն­ներ, ար­ձա­նագ­րե­լու ի­րա­կան փաս­տե­րը՝ մեր­ժե­լով տար­բեր ա­ռաս­պել­ներ, քա­րոզ­չա­կան կարծ­րա­տի­պե­րը և այլն։