• Իրենք էլ են ի­րեն­ցից դժ­գոհ

  Իրենք էլ են ի­րեն­ցից դժ­գոհ

  15.11.2019| 02:24
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ի­րար հա­ջոր­դող սխալ­նե­րը, հրա­պա­րա­կա­յին ան­պա­տաս­խա­նա­տու ար­տա­հայ­տու­թյուն­նե­րը սկ­սել են բա­վա­կան ծանր կա­ցու­թյան մեջ դնել սե­փա­կան թի­մա­կից­նե­րին։
 • Իշխա­նու­թ­յուն­նե­րը կր­կին սպառ­նում են «պառ­կըց­նել աս­ֆալ­տին»

  Իշխա­նու­թ­յուն­նե­րը կր­կին սպառ­նում են «պառ­կըց­նել աս­ֆալ­տին»

  15.11.2019| 02:14
  Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն աս­ֆալ­տին «պառ­կըց­նե­լու», պա­տե­րին ծե­փե­լու ու ծնոտ­նե­րին խփե­լու մա­սին է կր­կին խո­սել, այս ան­գամ՝ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի բարձր ամ­բիո­նից։ Վար­չա­պե­տին «վր­դո­վեց­րել» է «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» խոր­հր­դա­րա­նա­կան խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր Վար­դան Ղու­կա­սյա­նի՝ քրեա­կան են­թամ­շա­կույ­թը քրեա­կա­նաց­նող օ­րեն­քին դեմ ար­տա­հայտ­վե­լը։
 • Սերժ Սարգ­ս­յա­նը, ինչ­պես ինքն է ա­սում, կշ­տա­պի դան­դաղ

  Սերժ Սարգ­ս­յա­նը, ինչ­պես ինքն է ա­սում, կշ­տա­պի դան­դաղ

  15.11.2019| 01:48
  Հա­յաս­տա­նի վեր­ջին շր­ջա­նի քա­ղա­քա­կան օ­րա­կար­գի ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րից մեկն այն էր‚ որ քա­ղա­քա­կան ան­ցու­դար­ձում զգա­լիո­րեն ակ­տի­վա­ցավ ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյա­նի գոր­ծո­նը։
 • Թի­մը դար­ձել է ան­կա­ռա­վա­րե­լի

  Թի­մը դար­ձել է ան­կա­ռա­վա­րե­լի

  15.11.2019| 00:50
  Այն, որ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը չդար­ձավ ԱԽ ան­դամ, ոչ այն­քան Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի ցավն է (աչ­քե­րից այն կա­թում էր` ան­թա­քույց ու խիստ դառ­նա­գին), որ­քան Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի. ա­ռա­ջին հեր­թին՝ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի:
 • Գևորգ Գևորգյան. Նիկոլին իշխանության բերած ուժերը մի նպատակ ունեն՝ հօգուտ ադրբեջանի մեկընդմիշտ լուծել Արցախի հարցը

  Գևորգ Գևորգյան. Նիկոլին իշխանության բերած ուժերը մի նպատակ ունեն՝ հօգուտ ադրբեջանի մեկընդմիշտ լուծել Արցախի հարցը

  13.11.2019| 18:00
  Նիկոլին իշխանության բերած ուժերը մի նպատակ ունեն՝ հօգուտ ադրբեջանի մեկընդմիշտ լուծել Արցախի հարցը:
 • Իշխանության շուրջ օղակը սեղմվում է

  Իշխանության շուրջ օղակը սեղմվում է

  12.11.2019| 18:12
  Այսօր քիչ դեպքերից է, երբ և դրսում է թեժ, և խորհրդարանում: Երկու ուղղություններով էլ թիրախում իշխանությունն է ու նրա սխալ քաղաքականությունը:
 • Ինչո՞վ է զբաղ­ված Ա­րա­գա­ծոտ­նի մարզ­պե­տը

  Ինչո՞վ է զբաղ­ված Ա­րա­գա­ծոտ­նի մարզ­պե­տը

  12.11.2019| 01:30
  Ըստ լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի՝ ՔՊ կու­սակ­ցու­թյան վեր­ջին ընդ­լայն­ված նիս­տում Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, դժ­գո­հե­լով մարզ­պետ­նե­րի աշ­խա­տան­քից, ա­սել է՝ ին­չո՞վ են զբաղ­ված մարզ­պետ­նե­րը տե­ղե­րում:
 • Պա՛հ, վա­խեց­րիք

  Պա՛հ, վա­խեց­րիք

  12.11.2019| 01:11
  Այն, որ ցան­կա­ցած իշ­խա­նու­թյան քիմ­քին էլ հա­ճե­լի չէ ընդ­դի­մա­դիր մա­մու­լը, նո­րու­թյուն չէ, բայց մե­րօ­րյա իշ­խա­նա­վոր­նե­րը ո­րո­շել են օ­րեն­քով պայ­քա­րել հա­կաիշ­խա­նա­կան թեր­թե­րի դեմ։ Վեր­ջին շր­ջա­նում իշ­խող թևի պատ­գա­մա­վոր­նե­րը լրագ­րող­նե­րին հա­ճախ են հարց­նում, թե այս կամ այն թեր­թը ով է ֆի­նան­սա­վո­րում, ինչ ֆի­նան­սա­կան աղ­բյուր­նե­րից են օգտ­վում, իսկ երբ չեն ստա­նում ի­րենց հար­ցե­րի պա­տաս­խան­նե­րը, «սպառ­նում» են. «Հե­սա օ­րենք ենք ըն­դու­նե­լու, ու ա­մեն ինչ պարզ­վե­լու է»։
 • Այլևս չի հա­ջող­վում վար­կա­նի­շը պա­հել

  Այլևս չի հա­ջող­վում վար­կա­նի­շը պա­հել

  08.11.2019| 00:39
  Մինչ Փա­շի­նյա­նը զբաղ­ված է ֆու­տու­րիս­տա­կան ներ­կա­յա­ցում­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյամբ, նոր ներ­կա­յա­ցում է բե­մադր­վում նրա թի­կուն­քում, ո­րին նա հա­զիվ թե կա­րո­ղա­նա դի­մա­կա­յել։ Ո­րոշ աղ­բյուր­նե­րի դի­տարկ­մամբ` վեր­ջին օ­րե­րին կտ­րուկ նվա­զել է Փա­շի­նյա­նի վար­կա­նի­շը, ին­չի մա­սին հա­մա­պա­տաս­խան մար­դիկ նրան տե­ղե­կաց­րել են։
 • Քայլ ա­րա, մեր­ժիր Փա­շին

  Քայլ ա­րա, մեր­ժիր Փա­շին

  08.11.2019| 00:38
  Ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ու­շագ­րավ զար­գա­ցում­ներ են ուր­վագծ­վում։ Մինչ իշ­խա­նու­թյու­նը փոր­ձում է գլուխ հա­նել հան­րա­յին տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րը ցն­ցած այս կամ այն խնդ­րից, ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ու­ժե­րի շր­ջա­նում հա­մախ­մբ­ման ակ­տիվ աշ­խա­տանք­ներ են ըն­թա­նում։