• Սերժ Սարգ­ս­յա­նը, ինչ­պես ինքն է ա­սում, կշ­տա­պի դան­դաղ

  Սերժ Սարգ­ս­յա­նը, ինչ­պես ինքն է ա­սում, կշ­տա­պի դան­դաղ

  15.11.2019| 01:48
  Հա­յաս­տա­նի վեր­ջին շր­ջա­նի քա­ղա­քա­կան օ­րա­կար­գի ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րից մեկն այն էր‚ որ քա­ղա­քա­կան ան­ցու­դար­ձում զգա­լիո­րեն ակ­տի­վա­ցավ ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյա­նի գոր­ծո­նը։
 • Թի­մը դար­ձել է ան­կա­ռա­վա­րե­լի

  Թի­մը դար­ձել է ան­կա­ռա­վա­րե­լի

  15.11.2019| 00:50
  Այն, որ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը չդար­ձավ ԱԽ ան­դամ, ոչ այն­քան Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի ցավն է (աչ­քե­րից այն կա­թում էր` ան­թա­քույց ու խիստ դառ­նա­գին), որ­քան Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի. ա­ռա­ջին հեր­թին՝ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի:
 • Գևորգ Գևորգյան. Նիկոլին իշխանության բերած ուժերը մի նպատակ ունեն՝ հօգուտ ադրբեջանի մեկընդմիշտ լուծել Արցախի հարցը

  Գևորգ Գևորգյան. Նիկոլին իշխանության բերած ուժերը մի նպատակ ունեն՝ հօգուտ ադրբեջանի մեկընդմիշտ լուծել Արցախի հարցը

  13.11.2019| 18:00
  Նիկոլին իշխանության բերած ուժերը մի նպատակ ունեն՝ հօգուտ ադրբեջանի մեկընդմիշտ լուծել Արցախի հարցը:
 • Իշխանության շուրջ օղակը սեղմվում է

  Իշխանության շուրջ օղակը սեղմվում է

  12.11.2019| 18:12
  Այսօր քիչ դեպքերից է, երբ և դրսում է թեժ, և խորհրդարանում: Երկու ուղղություններով էլ թիրախում իշխանությունն է ու նրա սխալ քաղաքականությունը:
 • Ինչո՞վ է զբաղ­ված Ա­րա­գա­ծոտ­նի մարզ­պե­տը

  Ինչո՞վ է զբաղ­ված Ա­րա­գա­ծոտ­նի մարզ­պե­տը

  12.11.2019| 01:30
  Ըստ լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի՝ ՔՊ կու­սակ­ցու­թյան վեր­ջին ընդ­լայն­ված նիս­տում Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, դժ­գո­հե­լով մարզ­պետ­նե­րի աշ­խա­տան­քից, ա­սել է՝ ին­չո՞վ են զբաղ­ված մարզ­պետ­նե­րը տե­ղե­րում:
 • Պա՛հ, վա­խեց­րիք

  Պա՛հ, վա­խեց­րիք

  12.11.2019| 01:11
  Այն, որ ցան­կա­ցած իշ­խա­նու­թյան քիմ­քին էլ հա­ճե­լի չէ ընդ­դի­մա­դիր մա­մու­լը, նո­րու­թյուն չէ, բայց մե­րօ­րյա իշ­խա­նա­վոր­նե­րը ո­րո­շել են օ­րեն­քով պայ­քա­րել հա­կաիշ­խա­նա­կան թեր­թե­րի դեմ։ Վեր­ջին շր­ջա­նում իշ­խող թևի պատ­գա­մա­վոր­նե­րը լրագ­րող­նե­րին հա­ճախ են հարց­նում, թե այս կամ այն թեր­թը ով է ֆի­նան­սա­վո­րում, ինչ ֆի­նան­սա­կան աղ­բյուր­նե­րից են օգտ­վում, իսկ երբ չեն ստա­նում ի­րենց հար­ցե­րի պա­տաս­խան­նե­րը, «սպառ­նում» են. «Հե­սա օ­րենք ենք ըն­դու­նե­լու, ու ա­մեն ինչ պարզ­վե­լու է»։
 • Այլևս չի հա­ջող­վում վար­կա­նի­շը պա­հել

  Այլևս չի հա­ջող­վում վար­կա­նի­շը պա­հել

  08.11.2019| 00:39
  Մինչ Փա­շի­նյա­նը զբաղ­ված է ֆու­տու­րիս­տա­կան ներ­կա­յա­ցում­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյամբ, նոր ներ­կա­յա­ցում է բե­մադր­վում նրա թի­կուն­քում, ո­րին նա հա­զիվ թե կա­րո­ղա­նա դի­մա­կա­յել։ Ո­րոշ աղ­բյուր­նե­րի դի­տարկ­մամբ` վեր­ջին օ­րե­րին կտ­րուկ նվա­զել է Փա­շի­նյա­նի վար­կա­նի­շը, ին­չի մա­սին հա­մա­պա­տաս­խան մար­դիկ նրան տե­ղե­կաց­րել են։
 • Քայլ ա­րա, մեր­ժիր Փա­շին

  Քայլ ա­րա, մեր­ժիր Փա­շին

  08.11.2019| 00:38
  Ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ու­շագ­րավ զար­գա­ցում­ներ են ուր­վագծ­վում։ Մինչ իշ­խա­նու­թյու­նը փոր­ձում է գլուխ հա­նել հան­րա­յին տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րը ցն­ցած այս կամ այն խնդ­րից, ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ու­ժե­րի շր­ջա­նում հա­մախ­մբ­ման ակ­տիվ աշ­խա­տանք­ներ են ըն­թա­նում։
 • Սո­րո­ս­յան ին­տեր­նա­ցիո­նա­լը հիաս­թափ­ված է և ագ­րե­սիվ

  Սո­րո­ս­յան ին­տեր­նա­ցիո­նա­լը հիաս­թափ­ված է և ագ­րե­սիվ

  08.11.2019| 00:36
  Ռու­սաս­տա­նի իշ­խա­նա­կան և ո­րոշ ու­ժա­յին վեր­նա­խա­վին մոտ կանգ­նած «Комсомольская правда» թեր­թը վեր­ջերս անդ­րա­դար­ձել էր հա­յաս­տա­նյան ներ­քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րին, մաս­նա­վո­րա­պես՝ մեր երկ­րի գոր­ծող իշ­խա­նու­թյան կա­ռուց­ված­քում սո­րո­սա­կան ազ­դե­ցու­թյան բա­ղադ­րի­չի ա­ճին:
 • Բա­րե­գոր­ծու­թ­յան հա­կա­ռակ կող­մը

  Բա­րե­գոր­ծու­թ­յան հա­կա­ռակ կող­մը

  08.11.2019| 00:24
  Ա­միս­ներ ա­ռաջ, երբ «Պար­տադ­րում են «մուծ­վել» վեր­տա­ռու­թյամբ հոդ­ված էինք տպագ­րել Ան­նա Հա­կո­բ­յա­նի հիմ­նադ­րամ­նե­րին փո­խանց­վող կլո­րիկ գու­մար­նե­րի «ծա­գում­նա­բա­նու­թյան» մա­սին, տի­կի­նը վր­դով­վել էր ու այն հա­մա­րել «նախ­կին կո­ռում­պաց­ված հա­մա­կար­գի մի բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­յի որ­դու պատ­վի­րած լուր՝ կլո­րիկ գու­մա­րի դի­մաց»։