Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Հայաստանում մինչև հունվարի 11-ը ներառյալ սահմանվում է կարանտին

  Հայաստանում մինչև հունվարի 11-ը ներառյալ սահմանվում է կարանտին

  11.09.2020| 20:29
  Կառավարության որոշմամբ այսօր` ժամը 17:00-ից մինչև 2021-ի հունվարի 11-ը ներառյալ Հայաստանի ամբողջ տարածքում սահմանվում է կարանտին:
 • «Մա­րութ­յա­նը մս­խեց թե՛ իր, թե՛ Մեսչ­յա­նի հե­ղի­նա­կութ­յու­նը»

  «Մա­րութ­յա­նը մս­խեց թե՛ իր, թե՛ Մեսչ­յա­նի հե­ղի­նա­կութ­յու­նը»

  11.09.2020| 01:30
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է Երևա­նի ա­վա­գա­նու «Լույս» խմ­բակ­ցու­թյան ղե­կա­վար ԴԱՎԻԹ ԽԱ­ԺԱ­ԿՅԱ­ՆԸ։
 • Ալեն Սի­մո­ն­յա­նի նա­խագ­ծին սե­փա­կան թի­մում են ան­գամ ան­լուրջ վե­րա­բեր­վում

  Ալեն Սի­մո­ն­յա­նի նա­խագ­ծին սե­փա­կան թի­մում են ան­գամ ան­լուրջ վե­րա­բեր­վում

  11.09.2020| 01:22
  Երկ­րի հա­մար ա­ռաջ­նա­յին բո­լոր խն­դիր­նե­րը «լու­ծե­լու­ց», մարդ­կանց սո­ցիա­լա­կան վի­ճա­կը բա­րե­լա­վե­լուց հե­տո իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը լծ­վել են քա­ղա­քա­ցի­նե­րին տու­գա­նե­լու սր­բա­զան գոր­ծին:
 • Իրա­վի­ճա­կը եր­կար ձգ­վել չի կա­րող. հա­վա­սա­րակշ­ռու­թ­յու­նը ժա­մա­նա­կա­վոր է

  Իրա­վի­ճա­կը եր­կար ձգ­վել չի կա­րող. հա­վա­սա­րակշ­ռու­թ­յու­նը ժա­մա­նա­կա­վոր է

  11.09.2020| 01:20
  Աշ­նա­նա­յին քա­ղա­քա­կան սե­զո­նի մեկ­նար­կին ա­մե­նաար­դիա­կա­նը թեժ աշ­նան հնա­րա­վո­րու­թյան թե­ման է։ Սա ա­վան­դա­բար թրեն­դա­յին թե­մա է. ա­մեն տա­րի աշ­նան գա­լուն պես քա­ղա­քա­կան շր­ջա­նակ­նե­րը խո­սում են թեժ սե­զո­նի մա­սին։
 • Եթե «դուխդ» չի հե­րի­քում, թող գնա

  Եթե «դուխդ» չի հե­րի­քում, թող գնա

  09.09.2020| 10:38
  Որ­քան ա­նող­նա­շար պի­տի լի­նի կա­ռա­վա­րու­թյու­նը, որ 2 տա­րուց ա­վե­լի չկա­րո­ղա­նա մի հար­ցի շուրջ հս­տակ դիր­քո­րո­շում որ­դեգ­րել ու ներ­կա­յաց­նել հան­րու­թյա­նը։
 • Ընդ­դի­մու­թ­յան խն­դիրն իր ներ­սում է

  Ընդ­դի­մու­թ­յան խն­դիրն իր ներ­սում է

  09.09.2020| 10:35
  Ա­շու­նը ե­կավ, ու ինչ­պես մեր քա­ղա­քա­կան դաշ­տին է բնո­րոշ, խոս­քուզ­րույ­ցի թե­ման քա­ղա­քա­կան «ե­ղա­նա­կի» թե­ժա­ցումն է։ Թվում է, թե ան­կախ Հա­յաս­տա­նի ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տում ա­մեն ինչ այն­քան հին է ու ան­փո­փոխ, որ կա­րող ես ա­րագ հաս­կա­նալ, թե ինչ սցե­նար­ներ են մտմ­տում ընդ­դի­մա­դիր ու­ժե­րը։
 • Ընդդիմադիր ԶԼՄ-ների համար համ մեծ տուգանքներ են սահմանում, համ էլ ուզում են փակել

  Ընդդիմադիր ԶԼՄ-ների համար համ մեծ տուգանքներ են սահմանում, համ էլ ուզում են փակել

  07.09.2020| 19:05
  Պարզվում է, որ մեր երկրում այնքան քիչ խնդիր կա, որ խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչների ողջ դարդն ու ցավը ԶԼՄ-ներին պատժելն է, մասնավորապես ընդդիմադիր, որովհետև շատ վաղուց նրանցից մեկը արդեն հասարակությանն առաջարկում էր դասակարգել լրատվամիջոցներին և չկարդալ, չդիտել «չար ու թունավոր» ընդդիմադիր լրատվամիջոցների արտադրանքը։
 • Ինչ հարց լուծեց մարդկանց «տեղորոշելու» որոշումը

  Ինչ հարց լուծեց մարդկանց «տեղորոշելու» որոշումը

  04.09.2020| 17:54
  Այսօր խորհրդարանը սեպտեմբերի 11-ից արտակարգ դրությունը վերացնելու որոշումն ընդունեց։ Այն իր տեղը զիջելու է կարանտինին։ Ի թիվս այլ օրենսդրական կարգավորումների, մեջտեղից դուրս է մղվում նաև մարդկանց «տեղորոշելու» հարցը։
 • Ելնում է նա սա­րերն ի վեր

  Ելնում է նա սա­րերն ի վեր

  04.09.2020| 01:44
  Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյանն ար­ձա­կուրդ է մեկ­նել: Ո­լոր­տի հար­ցե­րը «լու­ծե­լուց», կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ «հրա­շա­լի» պայ­քար մղե­լուց ու Հա­յաս­տա­նը հա­մա­վա­րա­կի ճի­րան­նե­րից «ա­զա­տե­լուց» հե­տո, ըստ երևույ­թին, մի խոր հո­գոց է հա­նել ու մեկ­նել վաս­տա­կած հան­գս­տի:
 • Ասե­լիք կա, ան­կախ հան­գա­ման­քից դրան կողմ ես, թե դեմ

  Ասե­լիք կա, ան­կախ հան­գա­ման­քից դրան կողմ ես, թե դեմ

  04.09.2020| 00:41
  Հան­գս­տյան այս շր­ջա­նում բա­վա­կան ակ­տիվ էին նախ­կին նա­խա­գահ­նե­րը։ Երկ­րորդ և եր­րորդ նա­խա­գահ­ներն ա­սու­լիս­ներ հրա­վի­րե­ցին ու եր­կար խո­սե­ցին։ Ե­թե Սերժ Սարգ­սյա­նը ո­րո­շել է ո­րո­շա­կի թե­մա­նե­րով ա­ռան­ձին ա­սու­լիս­ներ հրա­վի­րել, ա­պա Ռո­բերտ Քո­չա­րյանն այս ըն­թաց­քում խո­սեց գրե­թե բո­լոր խն­դիր­նե­րից։