• Նա կա­րո­ղա­նում է վե­րա­դառ­նալ ան­հայ­տութ­յու­նից

  Նա կա­րո­ղա­նում է վե­րա­դառ­նալ ան­հայ­տութ­յու­նից

  01.11.2019| 00:27
  Երբ թվում է` այլևս վե­րա­դարձ չկա: Չեր­չիլն ա­սում էր` քա­ղա­քա­կա­նու­թյան մեջ քեզ կա­րող են մի քա­նի ան­գամ սպա­նել, ու սե­փա­կան օ­րի­նա­կով մո­խիր­նե­րից հառ­նե­լու մանր քայ­լե­րի ար­վեստն էր ցու­ցա­նում:
 • «Սուրբ խա­չի» ան­կու­մը

  «Սուրբ խա­չի» ան­կու­մը

  01.11.2019| 00:14
  2007-ի նո­յեմ­բե­րի մի թախ­ծա­նուշ օր էր։ Գի­շե­րը տերևա­թափ­վել էին պու­րա­կի բար­դի­նե­րը, բայց կե­սօ­րին արևը դեռ ջեր­մաց­նում էր։
 • Ինքնաթիռ էլ կգնեն, կղզի էլ, բա ինչ

  Ինքնաթիռ էլ կգնեն, կղզի էլ, բա ինչ

  31.10.2019| 17:34
  Օրերս պարզ դարձավ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համար նոր ինքնաթիռ են գնելու: Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը պարզաբանել է. «Մեր օդաչուները լիցենզավորված չեն տրանսատլանտյան թռիչքներ իրականացնելու համար, դա եւս խնդիր է հանդիսանում:
 • Պետք է ազատվել փրփուրից ընդհանրապես

  Պետք է ազատվել փրփուրից ընդհանրապես

  31.10.2019| 11:41
  Երեկ ասուլիս տվեց Վազգեն Մանուկյանը՝ Հայաստանի երրորդ հանրապետության առաջին վարչապետը, իսկ հիմա Հանրային խորհրդի հոգնած ու ծերացած նախագահը: Ասուլիսին նախորդել էին բուռն իրադարձություններ:
 • Տերովին տերն է տարել, անտերին գելը

  Տերովին տերն է տարել, անտերին գելը

  29.10.2019| 15:04
  Այսօր Նիկոլ Փաշինյանն իր ֆեյսբուքյան էջով տեղեկացրել է, որ ապրիլի 9-ին Երեւանի ավտոմաքսատանը տեղի ունեցած հայտնի միջադեպի հետևանքով աշխատանքից ազատված մաքսային ծառայողը կրկին ծառայության է ընդունվել։
 • Դեռ գա­լու է պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան պա­հը

  Դեռ գա­լու է պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան պա­հը

  29.10.2019| 01:18
  Հա­յաս­տա­նի ի­րա­վա­պահ մար­մին­նե­րը թեև ձևա­կա­նո­րեն ա­պա­քա­ղա­քա­կան են, սա­կայն ի­րա­կա­նում, ինք­նա­կամ թե հար­կադ­րա­բար, քա­ղա­քա­կան պոռ­նի­կի կար­գա­վի­ճա­կում են, հա­ճախ եր­կա­կի ստան­դարտ­նե­րով ա­ռաջ­նորդ­վող և իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի քա­ղա­քա­կան պատ­վեր­նե­րը կա­տա­րող գոր­ծիք են:
 • Դար­ձ­յալ թար­մաց­վում է ՊՈԱԿ-նե­րի լու­ծար­ման, վե­րա­միա­վոր­ման թե­ման

  Դար­ձ­յալ թար­մաց­վում է ՊՈԱԿ-նե­րի լու­ծար­ման, վե­րա­միա­վոր­ման թե­ման

  29.10.2019| 00:48
  Մեկ տա­րի ա­ռաջ մեծ աղ­մուկ բարձ­րաց­րեց ՊՈԱԿ-նե­րի‚ ԾԻԳ-ե­րի լու­ծար­ման հար­ցը։ Հա­մա­րում էին‚ որ դրանք ա­վե­լորդ կա­ռույց­ներ են‚ ո­րոնք կրկ­նում են նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րի գոր­ծա­ռույթ­նե­րը‚ ուս­տի պետք է մտց­վեն նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րի կա­ռուց­ված­քում։ Մեծ աղ­մու­կից հե­տո դրանց մի մա­սը փակ­վեց‚ մի մա­սը լու­ծար­վեց, սա­կայն դրանք դեռևս շա­րու­նա­կում են գոր­ծել։
 • «ГРУ»-ն ընդդեմ «ЦРУ»-ի

  «ГРУ»-ն ընդդեմ «ЦРУ»-ի

  29.10.2019| 00:27
  Փոք­րիկ վեր­լու­ծու­թյունն իսկ ար­ձա­նագ­րում է` այս իշ­խա­նու­թյուն­ներն ըն­դու­նակ են շատ «հե­ռուն» գնա­լու լավ պլա­նա­վոր­ված, հուժ­կու ներ­խու­ժու­մով` բո­լոր թույ­լատր­ված ու չթույ­լատր­ված «տա­րածք­ներ»` այն­տեղ սե­փա­կան իշ­խա­նու­թյու­նը տա­րա­ծե­լու, հան­րու­թյանն ու ան­հատ­նե­րին տար­րա­լու­ծե­լու, ախ­տա­հա­րե­լու հա­մար:
 • Այլ տեղ փնտրեք մեղավորին

  Այլ տեղ փնտրեք մեղավորին

  26.10.2019| 21:48
  ՀՀ արտգործնախարարի հարցազրույցը BBC-ին Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում մեծ իրարանցում է առաջացրել։ Զոհրաբ Մնացականյանին քննադատում են և փորձագետները, և նախկին իշխանության ներկայացուցիչները։
 • Ամեն ին­չի ա­ղը դուրս է ե­կել

  Ամեն ին­չի ա­ղը դուրս է ե­կել

  25.10.2019| 00:55
  Մեր երկ­րում աղ­մու­կը շատ է։ Ա­մեն տեղ ու ա­մեն հար­ցում։ Աղմ­կող­ներն էլ են շա­տա­ցել։ Եր­կի­րը հան­գիս­տը կորց­րել է։ Երբ մի հար­ցի շուրջ աղ­մու­կը մի քիչ նվա­զում է, մյուս թե­ման է ա­րագ աս­պա­րեզ նետ­վում։