• Նա­խընտ­րա­կան ինտ­րի­գը նոր ե­րանգ­ներ է ստա­նում

  Նա­խընտ­րա­կան ինտ­րի­գը նոր ե­րանգ­ներ է ստա­նում

  11.10.2019| 01:23
  Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հի և խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի շուրջ եր­կար ժա­մա­նակ ձևա­վոր­վող ինտ­րի­գը սկ­սում է նոր ե­րանգ­ներ ձեռք բե­րել։ Դ
 • Դալ­լա­ք­յան Վիկ­տո՛ր, ար­դ­յո՞ք քա­րե­րը հա­վա­քե­լու ժա­մա­նա­կը չէ

  Դալ­լա­ք­յան Վիկ­տո՛ր, ար­դ­յո՞ք քա­րե­րը հա­վա­քե­լու ժա­մա­նա­կը չէ

  11.10.2019| 01:12
  Կր­կին անդ­րա­դառ­նում ենք ԷԴ­ՄՈՆ ՄԱ­ՐՈՒ­ՔՅԱՆ «երևույ­թին»: Ինքն է ստի­պում: Խո­սում է, ա­սում այն­պի­սի բա­ներ, որ ա­կա­մա բա­ցա­կան­չում ես` ա՛յ ԼՀԿ հար­գե­լի ղե­կա­վար, էն դու չէի՞ր, որ իշ­խա­նա­փո­խու­թյան օ­րե­րին քո թի­մակ­ցի կող­քին չկանգ­նե­ցիր ու ՀՀԿ-ա­կան­նե­րի հան­գով Նի­կո­լին սթա­փու­թյան կոչ ա­րե­ցիր: Էս ի՞նչ պա­տա­հեց, որ դաշտդ փո­խե­ցիր:
 • Նրա ին­չի՞ն է պետք քա­ղա­քա­կան ու­ժը

  Նրա ին­չի՞ն է պետք քա­ղա­քա­կան ու­ժը

  11.10.2019| 01:08
  Այս իշ­խա­նու­թյան սի­րե­լի գոր­ծա­րար­նե­րից մե­կը՝ Խա­չա­տուր Սու­քիա­սյա­նը, մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, փոր­ձում է քա­ղա­քա­կան ակ­տիվ գոր­ծու­նեու­թյամբ զբաղ­վել։ Ա­սում են` նա հաս­տա­տա­պես ո­րո­շել է որևէ կու­սակ­ցու­թյան թի­կուն­քում կանգ­նել, հզո­րաց­նել և ստեղ­ծել իշ­խա­նու­թյա­նը իբր հա­կակշ­ռող ուժ։
 • Երկ­րորդ «կար­միր քար­տը» Նի­կո­լին

  Երկ­րորդ «կար­միր քար­տը» Նի­կո­լին

  11.10.2019| 00:45
  Վի­տա­լի Բա­լա­սա­նյա­նը երկ­րորդն էր Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նից հե­տո, որ ա­սաց Նի­կո­լին` կա՛նգ առ, հա­վել­մամբ` թույլ չենք տա­լու:
 • Հարգեք ձեր կարգավիճակը

  Հարգեք ձեր կարգավիճակը

  10.10.2019| 23:42
  Վիտալի Բալասանյանի հարցազրույցում հնչած մտքերի առնչությամբ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների ամենատհաճն իրեն դրսևորեց ԱԽՔ Արմեն Գրիգորյանը:
 • Անձեռնմխելիության ինդուլգենցիա

  Անձեռնմխելիության ինդուլգենցիա

  10.10.2019| 11:03
  Լավ, ինչքան ենք խաղալու այս խաղը: Օրը մեկը գտնվում է, որ հայտարարի՝ այս նախարարին պաշտոնանկ են արել, այն նախարարը հրաժարական է տվել: Չգիտես ինչու՝ սադրանքի մեղքը գցում են համացանցի կամ լրատվամիջոցների վրա:
 • Я про Ива­на, ты про бол­ва­на

  Я про Ива­на, ты про бол­ва­на

  08.10.2019| 00:50
  «Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին գրա­դա­րան» ՊՈԱԿ-ում շա­րու­նակ­վող «բա­րե­փո­խում­նե­րը» նոր թափ են հա­վա­քել։ Կարևո­րա­գույն բա­ղադ­րիչ­նե­րից մե­կը, ե­թե ոչ ա­ռաջ­նա­յի­նը, ե­ղել ու մնում է կադ­րա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը, որն ա­մեն կերպ և ա­մեն գնով փոր­ձում է ցան­կա­լիին հասց­նել տնօ­րե­նի ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նա­կա­տար Հրաչ Սա­րի­բե­կյա­նը։
 • Հա­յաս­տա­նում շա­րու­նա­կում են «հե­ղա­փո­խու­թ­յուն խա­ղալ», թեև աշ­խար­հը տե­ղում կանգ­նած չէ

  Հա­յաս­տա­նում շա­րու­նա­կում են «հե­ղա­փո­խու­թ­յուն խա­ղալ», թեև աշ­խար­հը տե­ղում կանգ­նած չէ

  08.10.2019| 00:29
  Սեպ­տեմ­բե­րի 24-ին հա­մաշ­խար­հա­յին հա­սա­րա­կու­թյա­նը հայտ­նի դար­ձավ, որ աշ­խար­հի տար­բեր եր­կր­նե­րի սիո­նիս­տա­կան լոբ­բիի ազ­դե­ցու­թյամբ ԱՄՆ-ին ու Իս­րա­յե­լին ա­ռայժմ հա­ջող­վում է «հա­կաի­րա­նա­կան նոր ճա­կա­տի» կազ­մա­կեր­պու­մը։
 • Ձեր հերթն էլ կգա

  Ձեր հերթն էլ կգա

  08.10.2019| 00:25
  Շնոր­հա­կա­լու­թյուն, հար­գե­լի Ար­փի­նե Հով­հան­նի­սյան, որ Դուք միամ­տա­բար կա­րո­ղա­ցաք բա­ցա­հայ­տել Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նի ով լի­նե­լը, և դրա­նով ևս մեկ ան­գամ հաս­տատ­վեց այն, ինչ գրել եմ Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նի մա­սին:
 • Ձեռ­քից տա­նում էին

  Ձեռ­քից տա­նում էին

  08.10.2019| 00:17
  Ին­չու քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նից լրիվ կտր­ված Րաֆ­ֆի Հով­հան­նի­սյա­նը կր­կին կու­սակ­ցա­կան ակ­տիվ աշ­խա­տան­քի է ան­ցել։ Ժա­մա­նա­կին մս­խած քա­ղա­քա­կան կա­պի­տա­լը այ­սօր հա­զիվ թե հնա­րա­վոր լի­նի վե­րա­կանգ­նել, ու­րեմն ի՞նչն է ան­հան­գս­տաց­րել Հով­հան­նի­սյա­նին։