• Երկ­րորդ «կար­միր քար­տը» Նի­կո­լին

  Երկ­րորդ «կար­միր քար­տը» Նի­կո­լին

  11.10.2019| 00:45
  Վի­տա­լի Բա­լա­սա­նյա­նը երկ­րորդն էր Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նից հե­տո, որ ա­սաց Նի­կո­լին` կա՛նգ առ, հա­վել­մամբ` թույլ չենք տա­լու:
 • Հարգեք ձեր կարգավիճակը

  Հարգեք ձեր կարգավիճակը

  10.10.2019| 23:42
  Վիտալի Բալասանյանի հարցազրույցում հնչած մտքերի առնչությամբ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների ամենատհաճն իրեն դրսևորեց ԱԽՔ Արմեն Գրիգորյանը:
 • Անձեռնմխելիության ինդուլգենցիա

  Անձեռնմխելիության ինդուլգենցիա

  10.10.2019| 11:03
  Լավ, ինչքան ենք խաղալու այս խաղը: Օրը մեկը գտնվում է, որ հայտարարի՝ այս նախարարին պաշտոնանկ են արել, այն նախարարը հրաժարական է տվել: Չգիտես ինչու՝ սադրանքի մեղքը գցում են համացանցի կամ լրատվամիջոցների վրա:
 • Я про Ива­на, ты про бол­ва­на

  Я про Ива­на, ты про бол­ва­на

  08.10.2019| 00:50
  «Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին գրա­դա­րան» ՊՈԱԿ-ում շա­րու­նակ­վող «բա­րե­փո­խում­նե­րը» նոր թափ են հա­վա­քել։ Կարևո­րա­գույն բա­ղադ­րիչ­նե­րից մե­կը, ե­թե ոչ ա­ռաջ­նա­յի­նը, ե­ղել ու մնում է կադ­րա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը, որն ա­մեն կերպ և ա­մեն գնով փոր­ձում է ցան­կա­լիին հասց­նել տնօ­րե­նի ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նա­կա­տար Հրաչ Սա­րի­բե­կյա­նը։
 • Հա­յաս­տա­նում շա­րու­նա­կում են «հե­ղա­փո­խու­թ­յուն խա­ղալ», թեև աշ­խար­հը տե­ղում կանգ­նած չէ

  Հա­յաս­տա­նում շա­րու­նա­կում են «հե­ղա­փո­խու­թ­յուն խա­ղալ», թեև աշ­խար­հը տե­ղում կանգ­նած չէ

  08.10.2019| 00:29
  Սեպ­տեմ­բե­րի 24-ին հա­մաշ­խար­հա­յին հա­սա­րա­կու­թյա­նը հայտ­նի դար­ձավ, որ աշ­խար­հի տար­բեր եր­կր­նե­րի սիո­նիս­տա­կան լոբ­բիի ազ­դե­ցու­թյամբ ԱՄՆ-ին ու Իս­րա­յե­լին ա­ռայժմ հա­ջող­վում է «հա­կաի­րա­նա­կան նոր ճա­կա­տի» կազ­մա­կեր­պու­մը։
 • Ձեր հերթն էլ կգա

  Ձեր հերթն էլ կգա

  08.10.2019| 00:25
  Շնոր­հա­կա­լու­թյուն, հար­գե­լի Ար­փի­նե Հով­հան­նի­սյան, որ Դուք միամ­տա­բար կա­րո­ղա­ցաք բա­ցա­հայ­տել Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նի ով լի­նե­լը, և դրա­նով ևս մեկ ան­գամ հաս­տատ­վեց այն, ինչ գրել եմ Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նի մա­սին:
 • Ձեռ­քից տա­նում էին

  Ձեռ­քից տա­նում էին

  08.10.2019| 00:17
  Ին­չու քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նից լրիվ կտր­ված Րաֆ­ֆի Հով­հան­նի­սյա­նը կր­կին կու­սակ­ցա­կան ակ­տիվ աշ­խա­տան­քի է ան­ցել։ Ժա­մա­նա­կին մս­խած քա­ղա­քա­կան կա­պի­տա­լը այ­սօր հա­զիվ թե հնա­րա­վոր լի­նի վե­րա­կանգ­նել, ու­րեմն ի՞նչն է ան­հան­գս­տաց­րել Հով­հան­նի­սյա­նին։
 • Պու­տի­նը հար­գում և գնա­հա­տում է Քո­չա­ր­յա­նին

  Պու­տի­նը հար­գում և գնա­հա­տում է Քո­չա­ր­յա­նին

  08.10.2019| 00:17
  Պարզ­վեց, որ հայ-ռու­սա­կան օ­րա­կար­գի միակ հար­ցը Վլա­դի­միր Պու­տին-Բե­լա Քո­չա­րյան հան­դի­պումն է։ Այս մա­սին է վկա­յում եր­կու եր­կր­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի ա­ռանց օ­րա­կար­գի հան­դիպ­ման մա­սին տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը։
 • Մի ջար­դիր հա­յե­լին, այն քեզ է ար­տա­ցո­լում

  Մի ջար­դիր հա­յե­լին, այն քեզ է ար­տա­ցո­լում

  08.10.2019| 00:08
  Հա­յաս­տա­նյան թավ­շյա հե­ղաշ­րջ­ման ա­ռա­ջին «հմայ­քը» նրա ա­րա­գու­թյունն է: Ար­ժա­նին պետք է մա­տու­ցել ոչ այն­քան ա­մեն­քին ու ա­մե­նը, այդ թվում և պե­տու­թյու­նը, «աս­ֆալտ­նե­րին» փռող «պեր­սո­նին», որ­քան նրան մո­դե­րաց­նող­նե­րին:
 • Հոդված պիտի արդեն զգույշ գրել

  Հոդված պիտի արդեն զգույշ գրել

  05.10.2019| 20:53
  hraparak.am կայքը տեղեկացնել է, թե ինչպես 4 անձինք պաշարել էին «Հայելի» մամուլի ակումբը, ձվեր նետել ակումբի դռներին, պաստառներ փակցրել։ Այս քաղաքացիները պահանջում են փակել լրատվամիջոցը, քանի որ այն «Ալիևի ուշացած, բայց հուժկու պատասխանը Փաշինյանին» վերտառությամբ հոդված է տպագրել։