Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Իշխա­նու­թ­յու­նը զր­պար­տում է ու վի­րա­վո­րում, բայց տու­գանք պա­հան­ջում ԶԼՄ-ից

  Իշխա­նու­թ­յու­նը զր­պար­տում է ու վի­րա­վո­րում, բայց տու­գանք պա­հան­ջում ԶԼՄ-ից

  23.06.2020| 01:34
  Եր­բեմն այն­պի­սի տպա­վո­րու­թյուն է, որ այս իշ­խա­նու­թյունն ինքն իր դեմ ո­րո­շում ու օ­րենք է ըն­դու­նում, ա­նում քայ­լեր, ո­րոնք նախ­կի­նում մեր­ժում էր, ի­մա՝ ինքն իր դեմ է աշ­խա­տում։
 • Որն է լի­նե­լու Քո­չա­ր­յա­նի և Ծա­ռու­կ­յա­նի քա­ղա­քա­կան վար­քա­գի­ծը

  Որն է լի­նե­լու Քո­չա­ր­յա­նի և Ծա­ռու­կ­յա­նի քա­ղա­քա­կան վար­քա­գի­ծը

  23.06.2020| 00:55
  Նա­խորդ շա­բաթ բա­վա­կան ու­շագ­րավ դա­տա­կան ո­րո­շում­ներ կա­յաց­վե­ցին, խո­շոր գրա­վի դի­մաց կա­լան­քից ա­զատ­վեց երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նը, իսկ խոր­հր­դա­րա­նի երկ­րորդ՝ ընդ­դի­մա­դիր խմ­բակ­ցու­թյան ղե­կա­վար Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նին չնա­յած մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը «փու­ռը տվեց», սա­կայն դա­տա­րա­նը կա­լան­քի ո­րո­շում չկա­յաց­րեց։
 • «Ե­թե մտա­ծում են՝ մար­դիկ խոտ են ու­տում ու պիտի ա­սեն՝ կեց­ցե Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը, չա­րա­չար սխալ­վում են»

  «Ե­թե մտա­ծում են՝ մար­դիկ խոտ են ու­տում ու պիտի ա­սեն՝ կեց­ցե Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը, չա­րա­չար սխալ­վում են»

  23.06.2020| 00:53
  Քա­ղա­քա­գետ ԳԱ­ԳԻԿ ՀԱՄ­ԲԱ­ՐՅԱՆՆ այն տե­սա­կե­տին է, որ հայ-ռու­սա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը բա­վա­կան բարդ փու­լում են ու գնա­լով էլ ա­վե­լի են բար­դա­նում: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նա նշեց՝ պաշ­տո­նա­կան Մոսկ­վան բազ­մա­թիվ ան­գամ­ներ, տար­բեր մե­սիջ­նե­րով՝ սկ­սած ՌԴ ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար Սեր­գեյ Լավ­րո­վի Ար­ցա­խյան հիմ­նախ­նդ­րի բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցի վե­րա­բե­րյալ ա­րած հայ­տա­րա­րու­թյու­նից, ա­վար­տած Սուրբ Ա­թո­ռում ՀՀ նախ­կին դես­պան Մի­քա­յել Մի­նա­սյա­նի բա­վա­կան աղմ­կա­հա­րույց հրա­պա­րա­կում­նե­րով, հաս­կաց­րել է հա­յաս­տա­նյան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին՝ ո­րո­շա­կի խու­թեր, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, կան:
 • Ցան­կա­պա­տը քան­դո­ղին օ­ձը կծում է

  Ցան­կա­պա­տը քան­դո­ղին օ­ձը կծում է

  23.06.2020| 00:45
  Հա­յաս­տա­նյան ի­ռա­ցիո­նալ, կո­րո­նա­վի­րու­սով էլ ա­վե­լի դժ­վա­րա­ցող վի­ճա­կը դա­սա­կան ձևա­չա­փի մեջ է հայ­տն­վել. վերևին­նե­րը բո­լո­րո­վին չեն կա­րո­ղա­նում ղե­կա­վա­րել, ներքևին­նե­րը բա­ցար­ձա­կա­պես չեն կա­րո­ղա­նում միա­վոր­վել:
 • Մոսկ­վան, ի­հար­կե, չի հա­վա­տա Փա­շի­ն­յա­նի «ար­ցունք­նե­րին»

  Մոսկ­վան, ի­հար­կե, չի հա­վա­տա Փա­շի­ն­յա­նի «ար­ցունք­նե­րին»

  23.06.2020| 00:39
  Վա­ղը Մոսկ­վա­յում տոն­վե­լու է Հայ­րե­նա­կան Մեծ պա­տե­րազ­մում մեր փա­ռա­վոր ծնող­նե­րի, նախ­նի­նե­րի ձեռք բե­րած հե­րո­սա­կան հաղ­թա­նա­կը, կա­յա­նա­լու է այդ մեծ հաղ­թա­նա­կի 75-րդ տա­րե­դար­ձին նվիր­ված մի­ջո­ցա­ռում­նե­րից գլ­խա­վո­րը` Հաղ­թա­նա­կի տա­րե­դար­ձին նվիր­ված ռազ­մա­կան շքեր­թը, ցա­վոք, ա­ռանց Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րի մաս­նակ­ցու­թյան:
 • ԵՀՀ. Պատեհապաշտական բոլոր ուժերը Հայաստանի պետականության եւ ինքնիշխանության դեմ միասնական գրոհ են կազմակերպել. ԵՀՀ

  ԵՀՀ. Պատեհապաշտական բոլոր ուժերը Հայաստանի պետականության եւ ինքնիշխանության դեմ միասնական գրոհ են կազմակերպել. ԵՀՀ

  21.06.2020| 22:30
  2018 թվականի թավշյա հեղափոխությունից հետո, այսօր երկու տարի անց, հակահեղափոխական եւ պատեհապաշտական բոլոր մեծ ու փոքր ուժերը Հայաստանի պետականության եւ ինքնիշխանության դեմ միասնական գրոհ են կազմակերպել:
 • Քա­ղա­քա­կան խրախ­ճանք՝ հա­մա­վա­րա­կի օ­րե­րին

  Քա­ղա­քա­կան խրախ­ճանք՝ հա­մա­վա­րա­կի օ­րե­րին

  19.06.2020| 00:50
  Որ­քան էլ Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նի ա­ջա­կից­նե­րը պն­դեն, թե ԲՀԿ խմ­բակ­ցու­թյան ղե­կա­վա­րի դեմ ի­րա­կա­նաց­վող գոր­ծըն­թաց­նե­րը մի­միայն քա­ղա­քա­կան հե­տապն­դում են, իսկ իշ­խա­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն էլ կաշ­վից դուրս գան հա­մո­զե­լու, թե այդ ա­մենն ի­րա­վա­կան հար­թու­թյու­նում է, միևնույն է, հա­սա­րա­կու­թյու­նը եր­կու կող­մի փաս­տարկ­նե­րին էլ թեր­հա­վա­տու­թյամբ է մո­տե­նա­լու, ո­րով­հետև եր­կու կող­մում էլ ազն­վու­թյան պա­կաս կա։
 • Ի՜նչ քա­ղա­քա­կան ճն­շում

  Ի՜նչ քա­ղա­քա­կան ճն­շում

  19.06.2020| 00:37
  Չնա­յած Նի­կոլ Փա­շի­նյանն այն­քան թեթևու­թյամբ է փչաց­նում հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը գոր­ծըն­կեր եր­կր­նե­րի, մի­ջազ­գա­յին կա­ռույց­նե­րի հետ, որ հա­զիվ թե ևս մեկ նման բան նրան շատ հու­զի։
 • Այն ա­մե­նը, ինչ պետք է ի­մա­նալ իշ­խա­նու­թ­յան ո­րա­կի մա­սին

  Այն ա­մե­նը, ինչ պետք է ի­մա­նալ իշ­խա­նու­թ­յան ո­րա­կի մա­սին

  19.06.2020| 00:27
  Երբ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը զար­մա­նում է, թե ինչն են սխալ ա­նում, որ քա­ղա­քա­ցի­նե­րը քա­մահ­րան­քով են վե­րա­բեր­վում ի­րենց և ի­րենց շր­ջա­պա­տող­նե­րի ա­ռող­ջու­թյա­նը, մի՞­թե չի հի­շում, թե այդ քա­մահ­րան­քի աղ­բյու­րը որ­տե­ղից է, ինչ­պե՞ս ստաց­վեց, որ օր ու գի­շեր հա­սա­րա­կու­թյա­նը ներ­կա­յաց­վող իշ­խա­նու­թյան հա­սա­րակ պա­հան­ջը չի կա­տար­վում։ Երբ մի քիչ հետ գնա ու հի­շո­ղու­թյունն էլ թար­մաց­նի, կհաս­կա­նա, թե ով է հան­րու­թյան մեջ նման վե­րա­բեր­մունք սեր­մա­նել, նախ­կի­նում ինչ էին ա­սում, հի­մա ինչ են դար­ձել։
 • «Նախ­կին­ներն ան­հե­թե­թու­թ­յուն­ներն ու ցի­նի­կու­թ­յուն­նե­րը «ազ­գի ա­նու­նից» էին ա­սում, նո­րե­րը՝ «ժո­ղովր­դի»

  «Նախ­կին­ներն ան­հե­թե­թու­թ­յուն­ներն ու ցի­նի­կու­թ­յուն­նե­րը «ազ­գի ա­նու­նից» էին ա­սում, նո­րե­րը՝ «ժո­ղովր­դի»

  19.06.2020| 00:25
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է «Քա­ղա­քա­ցու ո­րո­շում» կու­սակ­ցու­թյան գոր­ծա­դիր մարմ­նի ան­դամ, մա­մու­լի խոս­նակ ՄԻ­ՔԱ­ՅԵԼ ՆԱ­ՀԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԸ։