• Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  17.01.2020| 00:02
  Օր օ­րի ինձ են փնտ­րում և ցան­կա­նում ճա­նա­չել իմ ճա­նա­պարհ­նե­րը, իբրև մի ժո­ղո­վուրդ, որ ար­դա­րու­թյուն է գոր­ծել և իր Աստ­ծու ի­րա­վուն­քը զանց չի ա­ռել. ա­հա նրանք ե­կել և ի­րա­վունք ու ար­դա­րու­թյուն են ո­րո­նում։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  14.01.2020| 00:08
  Մի՞­թե Տի­րոջ ձեռքն ան­կա­րող է փր­կել, կամ նա ծան­րաց­րել է իր ա­կան­ջը, որ չլ­սի. ո՛չ, ձեր մեղ­քերն են պատ­նեշ դար­ձել ձեր և Աստ­ծու միջև, ձեր ա­նօ­րե­նու­­թյուն­նե­րի պատ­ճա­ռով է նա իր ե­րե­սը շր­ջել ձեզ­նից, որ չգ­թա։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  10.01.2020| 00:04
  «Իմ խոր­հուրդ­նե­րը նման չեն ձեր խոր­հուրդ­նե­րին, և ոչ էլ իմ ճա­նա­պարհ­նե­րը` ձեր ճա­նա­պարհ­նե­րին,- ա­սում է Տե­րը,- այլ, ինչ­պես եր­կինքն է հե­ռու երկ­րից, այն­պես էլ իմ ճա­նա­պարհ­ներն են հե­ռու ձեր ճա­նա­պարհ­նե­րից, և իմ խոր­հուրդ­նե­րը` ձեր խոր­հուրդ­նե­րից։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  24.12.2019| 00:08
  Ո՛վ դուք, որ ծա­րա­ված եք, գնա­ցե՛ք ջրի, և դուք, որ բո­լո­րո­վին ար­ծաթ չու­նեք, գնա­ցեք գնե­ցե՛ք ու կե­րեք ա­ռանց ար­ծա­թի և ա­ռանց գի­նու հա­մար վճա­րե­լու։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  20.12.2019| 00:02
  Քաղ­ցած­նե­րի՛ն բա­ժա­նիր քո հա­ցը և ա­նո­թու­թյան աղ­քատ­նե­րի՛ն տար քո տու­նը. ե­թե մերկ մարդ տես­նես, հագց­րու՛ նրան, բայց քո ըն­տա­նի­քի զա­վա­կին մի ան­տե­սիր։ Այն ժա­մա­նակ այ­գա­բա­ցի պես պի­տի ծա­վալ­վի քո լույ­սը, և ա­րա­գո­րեն պի­տի հաս­նի քո ա­պա­քի­նու­մը, քո առջևից պի­տի ըն­թա­նա քո ար­դա­րու­թյու­նը, և Աստ­ծու փառ­քը պի­տի պահ­պա­նի քեզ։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  17.12.2019| 00:01
  Արդարև, այս­պես է ա­սում Տե­րը. «Դուք ձրի վա­ճառ­վե­ցիք և ար­ծա­թով չեք փրկ­վե­լու»։ Այս­պես է ա­սում Տե­րը. «Իմ ժո­ղո­վուր­դը նախ ե­գիպ­տա­ցի­նե­րի եր­կիրն ի­ջավ, որ­պես­զի իբրև նժ­դեհ ապ­րի այն­տեղ, ա­պա բռ­նու­թ­յամբ Ա­սո­րես­տան քշ­վեց։ Բայց այժմ ին­չու՞ եք այս­տեղ»։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  13.12.2019| 00:03
  Նրա տեսքն ա­վե­լի ա­նարգ էր ու նսեմ, քան բո­լոր մարդ­կանց որ­դի­նե­րի­նը։ Նա հար­ված­նե­րի են­թա­կա մի մարդ ե­ղավ, որ ցա­վե­րին համ­բե­րել գի­տե. իր ե­րե­սը դարձ­նե­լով` ար­հա­մարհ­վեց ու բա­նի տեղ չդր­վեց։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  10.12.2019| 00:03
  Խո­նար­հու­թ­յան շնոր­հիվ նրա դա­տաս­տա­նը վե­րա­ցավ, և նրա ազ­գա­տոհ­մի մա­սին ո՞վ պի­տի պատ­մի։ Երկ­րի վրա վերջ տվին նրա կյան­քին. իմ ժո­ղովր­դի ա­նօ­րե­նու­թ­յուն­նե­րի պատ­ճա­ռով նա մահ­վան մատն­վեց։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  06.12.2019| 00:04
  Քո որ­դի­նե­րը, տա­րա­կու­սած, քուն են մտել բո­լոր ճա­նա­պարհ­նե­րի խաչ­մե­րուկ­նե­րում։ Նրանք կար­ծես կի­սեփ ճակն­դեղ լի­նեն։ Նրանց մեջ Տի­րոջ բար­կու­թյունն է լց­ված, նրանք խո­տոր­ված են Տեր Աստ­ծուց։...
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  03.12.2019| 00:08
  Ո՛վ դու, որ տա­ռա­պ­յալ ես և խախտ­ված, ես հաշտ­վել եմ քեզ հետ, մինչև որ դու մխի­թար­վես։ Ա­հա ես քո քա­րե­րը սու­տա­կից և քո հիմ­քե­րը շա­փ­յու­ղա­յից պի­տի պատ­րաս­տեմ, քո աշ­տա­րակ­նե­րը հաս­պի­սից պի­տի կանգ­նեց­նեմ, դռ­ներդ` բյու­րե­ղից և քո շուր­ջը պա­րիսպ պի­տի քա­շեմ թան­կա­գին և և ըն­տիր-ըն­տիր քա­րե­րից։