• Ինչին է խանգարում այսօրվա ՍԴ-ն

  Ինչին է խանգարում այսօրվա ՍԴ-ն

  06.02.2020| 10:05
  Այսօր խորհրդարանը քննարկում է մի շատ էական նախագիծ, որը ՍԴ-ի դեմ սկսած արշավի հերթական օղակն է, բայց շատ վտանգավոր, որն անթաքույց նպատակ ունի։ Ամեն ինչ անել, որպեսզի ՍԴ-ն դառնա իզգոյ, այսինքն որոշումների վրա ոչ մի ազդեցություն չունենա։
 • Ներ­վեց... թմ­րա­մաք­սա­նեն­գը, բայց նա հրեա էր

  Ներ­վեց... թմ­րա­մաք­սա­նեն­գը, բայց նա հրեա էր

  04.02.2020| 00:31
  Եվ այս­պես Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­գահ Վլա­դի­միր Պու­տի­նը նե­րում շնոր­հեց Իս­րա­յե­լի և ԱՄՆ-ի 26-ա­մյա քա­ղա­քա­ցի Նաա­մա Ի­սաս­խա­րին, ո­րը Մոսկ­վա­յի մար­զի Խիմ­կիի քա­ղա­քա­յին դա­տա­րա­նի կող­մից 2019 թվա­կա­նի հոկ­տեմ­բե­րի 11-ին 7,5 տա­րով ա­զա­տազ­րկ­ման էր դա­տա­պարտ­վել թմ­րա­նյու­թե­րի ա­պօ­րի­նի պահ­պան­ման, փո­խադր­ման, պատ­րաստ­ման, զգա­լի չա­փով թմ­րա­նյու­թե­րի մաք­սա­նեն­գու­թյան մա­սին հոդ­ված­նե­րի տար­բեր մա­սե­րով:
 • «Չեմ զար­մա­նա, ե­թե իմ­քայ­լա­կան պատ­գա­մա­վոր­նե­րը պա­տե­պատ տան կամ աս­ֆալ­տին փռեն նաև ԵԽԽՎ հա­մա­զե­կու­ցող­նե­րին»

  «Չեմ զար­մա­նա, ե­թե իմ­քայ­լա­կան պատ­գա­մա­վոր­նե­րը պա­տե­պատ տան կամ աս­ֆալ­տին փռեն նաև ԵԽԽՎ հա­մա­զե­կու­ցող­նե­րին»

  04.02.2020| 00:07
  Ե­թե իշ­խա­նու­թյուն­ներն ա­սում են` որևէ ծրա­գիր չկա, փաս­տա­թուղթ չկա, ա­պա շատ հե­տաքր­քիր է, թե ե­րեք օր շա­րու­նակ Ժնևում տե­ղի ու­նե­ցած հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ այդ­քան եր­կար ինչ են քն­նար­կել Հա­յաս­տա­նի ու Ադր­բե­ջա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար­նե­րը:
 • Գևորգ Կոստանյան. Մի՞թե չեք տեսնում, որ քրեական գործում տարբեր հնչեղ անուններ ներգրավելով փորձ է կատարվում հանրության ուշադրությունը շեղել Մարտի 1-ի սպանություններից

  Գևորգ Կոստանյան. Մի՞թե չեք տեսնում, որ քրեական գործում տարբեր հնչեղ անուններ ներգրավելով փորձ է կատարվում հանրության ուշադրությունը շեղել Մարտի 1-ի սպանություններից

  03.02.2020| 22:53
  Չնայած ինձ առաջադրված մեղադրանքը զուրկ է որևէ իրավական, տրամաբանական և առարկայական հիմքից, հայտնում եմ իմ պատրաստակամությունը վաղը ևեթ վերադառնալ Հայաստան և հրապարակային պատասխանել նախաքննական մարմնի բոլոր հարցերին:
 • Դավիթ Հարությունյան. Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը ունի վտանգավոր քաղաքական նպատակ

  Դավիթ Հարությունյան. Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը ունի վտանգավոր քաղաքական նպատակ

  01.02.2020| 14:19
  «2020-ի հունվարի 30-ին ԱԺ պաշտոնական կայքում՝ նստաշրջանի օրակարգում դեռևս չընդգրկված հարցերի մեջ, ավելացվել է «ԱԺ կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «ՍԴ դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթը (136-138-րդ կետեր, հեղինակ՝ Վահագն Հովակիմյան)։
 • Ռո­բերտ Քո­չա­ր­յա­նի գրա­սե­ն­յա­կի, թերևս նաև «5-րդ ա­լի­քի» աշ­խա­տա­կից­նե­րին ա­հա­բե­կե­լու օ­պե­րա­ցիան տա­պալ­վեց

  Ռո­բերտ Քո­չա­ր­յա­նի գրա­սե­ն­յա­կի, թերևս նաև «5-րդ ա­լի­քի» աշ­խա­տա­կից­նե­րին ա­հա­բե­կե­լու օ­պե­րա­ցիան տա­պալ­վեց

  31.01.2020| 11:21
  Ան­հա­ջող ու խայ­տա­ռակ ներ­կա­յա­ցում­նե­րի բե­մադ­րի­չին ե­թե թվում է, որ ս. թ. հուն­վա­րի 23-ին «Է­րե­բու­նի պլա­զա» բազ­մա­գոր­ծա­ռույ­թա­յին բիզ­նես-կենտ­րո­նում կա­տար­վա­ծից հե­տո նույն շեն­քում գտն­վող Ար­ցա­խի ա­ռա­ջին և Հա­յաս­տա­նի երկ­րորդ նա­խա­գահ, Ար­ցա­խի հե­րոս Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի գրա­սե­նյա­կի, թերևս նաև «5-րդ ա­լի­քի» աշ­խա­տա­կից­նե­րը պետք է ա­հա­բեկ­վեն և ի­րար հետևից դուրս գան աշ­խա­տան­քից, ա­պա չա­րա­չար սխալ­վում է։
 • ՍԴ-ն և ԱԱԾ-ն չի հա­ջող­վում կազ­մա­լու­ծել

  ՍԴ-ն և ԱԱԾ-ն չի հա­ջող­վում կազ­մա­լու­ծել

  31.01.2020| 11:04
  «Քա­ղա­քա­ցիա­կան պայ­մա­նա­գիր» կու­սակ­ցու­թյան վեր­ջին հա­մա­գու­մա­րի ըն­թաց­քում‚ երբ ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հեր­թա­կան աշ­խար­հա­ցունց հայ­տա­րա­րու­թյամբ հան­դես ե­կավ՝ նշե­լով‚ որ Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյու­նը զուրկ է «իզմ»-ե­րից‚ պե­տա­կան հիե­րար­խիա­յում փաս­տա­ցի երկ­րորդ մար­դը՝ ՀՀ ԱԺ նա­խա­գահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յանն էլ հան­կարծ հայ­տա­րա­րեց‚ որ Հա­յաս­տանն այ­սօր աշ­խար­հում ա­զա­տու­թյան ու ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան բաս­տիոնն է:
 • Բա որ ու...

  Բա որ ու...

  31.01.2020| 10:50
  Այն մա­սին, որ ոս­տի­կա­նա­պե­տի ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նա­կա­տար Ար­ման Սարգ­սյանն ա­մեն ինչ ա­նում է, որ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հենց նրան նշա­նա­կի ոս­տի­կա­նա­պետ, խո­սում են նաև հա­մա­կար­գում։
 • Բաց նամակ ՀՀ վարչապետին

  Բաց նամակ ՀՀ վարչապետին

  30.01.2020| 10:21
  Մեծարգո պարոն Վարչապետ. դիմում եմ Ձեզ խնդրանքով` հաշվի առնելով Ներում շնորհելու Ձեր բացարձակ լիազորությունը։ Շնորհելու մի դատապարտյալի, որն արդեն 25 տարի կրում է պատիժ, որին ՔԿՀ-ի կողմից տրվել է հետևյալ դրական բնութագիրը․
 • Վաղը կարող է ուշ լինել

  Վաղը կարող է ուշ լինել

  29.01.2020| 13:24
  ԱԱԾ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի Twitter-յան գրառումները հաճախակի են դարձել, որոնց հիմնական միտքն այն է, թե Հայաստանի անվտանգությանը սպառնացող վտանգներ կան։ Մեկ խոսում է ՍԴ-ի շուրջ զարգացումներից, մեկ հուզական, ագրեսիվ առաջնորդության վտանգներից ու խիստ անցանկալի հետևանքներից: