«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Ազգա­յին ճա­կատ կձևա­վոր­վի

  Ազգա­յին ճա­կատ կձևա­վոր­վի

  21.07.2020| 16:23
  Կո­րո­նա­վի­րու­սի, այ­նու­հետև ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի պատ­ճա­ռով հա­յաս­տա­նյան ընդ­դի­մու­թյան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը պա­սիվ են, բա­վա­րար­վում են միայն քն­նա­դա­տու­թյամբ, վեր­ջերս էլ` բա­վա­կան զուսպ։ Ա­մառ­վա ար­ձա­կուր­դա­յին շր­ջա­նը ևս քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նեու­թյուն ծա­վա­լե­լու բա­րեն­պաստ շր­ջան չէ։
 • Բա­ցա­ռիկ­նե­րը

  Բա­ցա­ռիկ­նե­րը

  21.07.2020| 16:21
  Վեր­ջին ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ըն­թաց­քում պե­տա­կան և ռազ­մա­կան գաղտ­նիու­թյան տե­սան­կյու­նից մեր զին­վոր­նե­րի, սպա­նե­րի ո­րոշ սխ­րանք­ներ ա­ռայժմ նպա­տա­կա­հար­մար չէ բարձ­րա­ձայ­նել, բայց նույն աղ­բյու­րի պնդ­մամբ, բա­ցա­ռիկ անձ­նու­րա­ցու­թյան ու ա­ներևա­կա­յե­լի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի պատ­մու­թյուն­ներ կան, ո­րոնք ոչ միայն մեր զին­վոր­նե­րի խի­զա­խու­թյան, այլև մտ­քի ճկու­նու­թյան և ա­րագ կողմ­նո­րոշ­վե­լու մա­սին են վկա­յում։
 • Երկու տա­րում բա­հը դար­ձավ գեր­ժա­մա­նա­կա­կից զե՞նք

  Երկու տա­րում բա­հը դար­ձավ գեր­ժա­մա­նա­կա­կից զե՞նք

  21.07.2020| 16:07
  Հայտ­նի խոսք կա՝ հաղ­թա­նա­կը բա­զում տե­րեր ու­նի, պար­տու­թյու­նը որբ է։ Այ­սօր­վա մեր ի­րա­կա­նու­թյու­նում այս միտ­քը մի փոքր այլ կերպ է հն­չում՝ հաղ­թա­նա­կը եր­բեմն ի­րար ձեռ­քից խլում են ու սե­փա­կա­նաշ­նոր­հում։
 • Վա­ղը ե­ղել է պա­տե­րազմ

  Վա­ղը ե­ղել է պա­տե­րազմ

  21.07.2020| 15:57
  Ե­թե Տա­վու­շում սկս­ված և ա­ռայժմ լռած «լո­կալ» պա­տե­րազմն այդ­քան շա­հա­ռու­ներ չու­նե­նար ու չլի­ներ այդ­քան հան­գու­ցա­յին, կա­րե­լի էր ար­ձա­նագ­րել, որ այն նաև Փա­շի­նյա­նի «փուք­սը» թո­ղեց, և քա­նի օր է, նա չի փոր­ձում լվալ հա­յոց ու­ղեղն իր ոչ ա­դեկ­վատ, ան­հաս­կա­նա­լի, գլո­բա­լի­զի­մի կո­դե­րով հա­գե­ցած են­թա­գի­տակ­ցու­թյամբ, ու ար­ձա­նագ­րել` կա­տար­վա­ծը նրա հա­մար խիստ անս­պա­սե­լի էր։
 • «Չհասց­րեց բա­ցել թևե­րը»

  «Չհասց­րեց բա­ցել թևե­րը»

  21.07.2020| 15:04
  Ծն­վել է 1958 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 23-ին։ 1976 թ. ա­վար­տել է Բու­ժա­կան գյու­ղի միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցը։ 1976-1978 թթ. ծա­ռա­յել է խոր­հր­դա­յին բա­նա­կում։
 • Այս օ­րե­րի մի­ջազ­գա­յին ար­ձա­գան­քից պետք է հետևու­թ­յուն­ներ ա­նել

  Այս օ­րե­րի մի­ջազ­գա­յին ար­ձա­գան­քից պետք է հետևու­թ­յուն­ներ ա­նել

  21.07.2020| 14:22
  Ռազ­մա­կան ղե­կա­վա­րու­թյու­նը պա­տե­րազ­մով գծում է սահ­մա­նը, սա­կայն այն ամ­րա­նում ու ճա­նաչ­վում է դի­վա­նա­գի­տու­թյամբ։ Այս օ­րե­րին մեր հրա­մա­նա­տար­ներն ու զին­վոր­նե­րը դի­վա­նա­գի­տա­կան նոր օ­րա­կարգ են թե­լադ­րում Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան, դի­վա­նա­գի­տա­կան վեր­նա­խա­վին՝ պա­րարտ հող ստեղ­ծե­լով դի­վա­նա­գի­տա­կան ձեռք­բե­րում­նե­րի և հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի հա­մար։
 • «Ադր­բե­ջա­նը հաս­կա­ցավ` իր առջև բա­նակ է, որն ա­նընդ­հատ հաղ­թում է»

  «Ադր­բե­ջա­նը հաս­կա­ցավ` իր առջև բա­նակ է, որն ա­նընդ­հատ հաղ­թում է»

  21.07.2020| 14:15
  Ի՞նչ քայ­լեր պետք է ձեռ­նար­կի Հա­յաս­տա­նը` մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան ու­ժե­րի աչ­քե­րը բա­ցե­լու հա­մար։ Այս հարցն ուղ­ղե­ցինք ՀՀ հան­րա­յին խոր­հր­դի նախ­կին նա­խա­գահ ՎԱԶ­ԳԵՆ ՄԱ­ՆՈՒ­ԿՅԱ­ՆԻՆ։
 • «Մենք այ­լընտ­րանք չու­նենք` դա­տա­պարտ­ված ենք միաս­նա­կան ու հա­մախմբ­ված լի­նե­լու»

  «Մենք այ­լընտ­րանք չու­նենք` դա­տա­պարտ­ված ենք միաս­նա­կան ու հա­մախմբ­ված լի­նե­լու»

  14.07.2020| 13:22
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կի­ցը «Կա­ճառ» գի­տա­կան կենտ­րո­նի ղե­կա­վար, պատ­մա­կան ­գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու, դո­ցենտ, Շու­շիի տեխ­նո­լո­գիա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հու­մա­նի­տար ամ­բիո­նի վա­րիչ, պա­հես­տա­զո­րի մա­յոր ՄՀԵՐ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱՆՆ է:
 • Մի նսե­մաց­րեք ձեր զին­վո­րի հաղ­թա­նա­կը

  Մի նսե­մաց­րեք ձեր զին­վո­րի հաղ­թա­նա­կը

  14.07.2020| 13:14
  Որ­քան գի­տեմ, մեր ռազ­մա­կան դոկտ­րի­նում չկա մի կետ, ո­րով մենք ձգ­տում ենք Իս­րա­յե­լին նման­վել, երբ կա­նայք ևս պի­տի պար­տա­դիր զին­վո­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան անց­նեն։
 • Իլհամ Ա­լիևի Ա­յա Սո­ֆիան դար­ձավ Մով­սես ու Չի­նա­րի

  Իլհամ Ա­լիևի Ա­յա Սո­ֆիան դար­ձավ Մով­սես ու Չի­նա­րի

  14.07.2020| 12:42
  Այս տո­ղե­րը գր­վել են ե­րեկ, երբ ոչ ոք չգի­տեր՝ հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան կամ ար­ցա­խա-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նին ինչ վի­ճակ է լի­նե­լու հու­լի­սի 13-ի լույս 14-ի գի­շե­րը: