«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Գնացքը

  Գնացքը

  21.07.2020| 15:45
  Գնացքը հակառակի պես սովորականից բարձր էր սուլում, ու տունը ցնցվում էր ծանոթ աղմուկով: Երեխան հազիվ էր քնել: Ջերմությունը չէր իջնում: Թե ոնց մրսեց, էդքան էլ տաք է հագցնում, բայց էլի հիվանդանում է: Քանի դեռ Բաբկենը էն լրբի հետևից Երևան չէր գնացել, երեխան էսքան շուտ-շուտ չէր հիվանդանում:
 • «Մնում է միայն հայ­րե­նի­քի նկատ­մամբ կա­րո­տը, իսկ կա­րո­տը հայ­րե­նիք չէ. կա­րո­տի հա­մար կյանքդ չես տա»

  «Մնում է միայն հայ­րե­նի­քի նկատ­մամբ կա­րո­տը, իսկ կա­րո­տը հայ­րե­նիք չէ. կա­րո­տի հա­մար կյանքդ չես տա»

  21.07.2020| 15:31
  ՍԵՅ­ՐԱՆ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱ­ՆԻ «Ին­չու՞ ես տխուր» գր­քի վե­րահ­րա­տա­րա­կու­մը մեծ հե­տաք­րք­րու­թյուն է ա­ռա­ջաց­րել ըն­թեր­ցող­նե­րի շր­ջա­նում։ Սեյ­րան Գրի­գո­րյա­նը հե­ղի­նակ է 5 գր­քի։ Ներ­կա­յումս ամ­բող­ջաց­նում է իր պատմ­վածք­նե­րի ժո­ղո­վա­ծուն։ Աչ­քի է ըն­կել հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան ակ­տիվ գոր­ծու­նեու­թյամբ։
 • Քրիս­տո­նեա­կան աշ­խար­հը վա­ղուց, միայն ա­նու­նով է մնա­ցել քրիս­տո­նեա­կան

  Քրիս­տո­նեա­կան աշ­խար­հը վա­ղուց, միայն ա­նու­նով է մնա­ցել քրիս­տո­նեա­կան

  21.07.2020| 15:26
  Էր­դո­ղա­նը չէր հա­մար­ձակ­վի Կոս­տանդ­նու­պոլ­սում գտն­վող, Աստ­ծո ի­մաս­տու­թյա­նը նվիր­ված Սուրբ Սո­ֆիա­յի (Աստ­ծո Սուրբ Ի­մաս­տու­թյան) տա­ճա­րը մզ­կի­թի վե­րա­ծել և այդ քայ­լով այն պղ­ծել, ե­թե նա­խա­պես ի­մա­նար, որ քրիս­տո­նեա­կան աշ­խար­հի վե­րա­բեր­մուն­քը, ո­րին խո­րին վի­րա­վո­րանք հասց­րեց իր այդ ո­րոշ­մամբ, լի­նե­լու է գործ­նա­կան ու խիստ:
 • Վահ­րամ Գայ­ֆեճ­յան. մայ­րա­քա­ղա­քա­յին նկա­րի­չը գյու­ղա­քա­ղա­քից
 • «Մարդ­կու­թ­յան «մեծ արթ­նա­ցում» է տե­ղի ու­նե­նում»

  «Մարդ­կու­թ­յան «մեծ արթ­նա­ցում» է տե­ղի ու­նե­նում»

  21.07.2020| 15:14
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը կի­նո­գետ, ար­վես­տա­գի­տու­թյան թեկ­նա­ծու, ար­ձա­կա­գիր ՍԻՐԱ­ՆՈՒՅՇ ԳԱԼՍ­ՏՅԱՆՆ է: Մեր օ­րե­րի տագ­նա­պա­լի ան­ցու­դար­ձը շա­տե­րիս է ստի­պել դուրս գալ մաս­նա­գի­տա­կան դաշ­տից և հա­յաց­քը սևե­ռել հա­մա­մարդ­կա­յին խն­դիր­նե­րի վրա, ո­րոնց վե­րա­բե­րյալ բազ­մա­շերտ և հա­կա­սա­կան լրա­հոսն ու մեկ­նա­բա­նու­թյուն­նե­րը, իս­կա­պես, մտա­հո­գու­թյան լուրջ հիմ­քեր են տա­լիս:
 • Հե­տին պլա­ն է մղ­վում գրա­դա­րա­նի բուն գոր­ծա­ռույ­թը

  Հե­տին պլա­ն է մղ­վում գրա­դա­րա­նի բուն գոր­ծա­ռույ­թը

  14.07.2020| 13:46
  Նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով և դրա հա­րու­ցած ար­տա­կարգ հան­գա­մանք­նե­րով պայ­մա­նա­վոր­ված՝ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան են­թա­կա­յու­թյամբ գոր­ծող 12 գրա­դա­րան­նե­րը սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րի («Ֆեյս­բուք», «Ինս­տագ­րամ», «Թվի­թեր», «Տե­լեգ­րամ») մի­ջո­ցով մար­տի 16-ից շուր­ջօ­րյա կապ են պահ­պա­նում ըն­թեր­ցող­նե­րի հետ:
 • «Թվայ­նաց­ման ժա­մա­նակ հաշ­վի են առն­վել Նալ­բան­դ­յա­նի թղ­թա­յին բո­լոր հրա­տա­րա­կու­թ­յուն­նե­րը»

  «Թվայ­նաց­ման ժա­մա­նակ հաշ­վի են առն­վել Նալ­բան­դ­յա­նի թղ­թա­յին բո­լոր հրա­տա­րա­կու­թ­յուն­նե­րը»

  14.07.2020| 13:42
  Օ­րերս տե­ղի ու­նե­ցավ Մի­քա­յել Նալ­բան­դյա­նի գրա­վոր ժա­ռան­գու­թյան թվայ­նաց­ման և առ­ցանց հրա­պա­րակ­ման առ­ցանց շնոր­հան­դե­սը։ Նա­խա­գիծն ի­րա­կա­նաց­նում է Հա­յաս­տա­նի ա­մե­րի­կյան հա­մալ­սա­րա­նի «Հայ մա­տե­նագ­րու­թյան թվան­շա­նա­յին գրա­դա­րա­նը»՝ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան մշա­կու­թա­յին դրա­մաշ­նոր­հա­յին մր­ցույ­թի «Գրա­կա­նու­թյան հան­րահռ­չակ­մանն ուղղ­ված նա­խագ­ծեր և մի­ջո­ցա­ռում­ներ» ան­վա­նա­կար­գով։ Զրույ­ցի ենք հրա­վի­րել նա­խա­րա­րու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ՏԱ­ԹԵ­ՎԻԿ ՍՈՒ­ՔԻԱ­ՍՅԱ­ՆԻՆ և նա­խա­ձեռ­նու­թյան հե­ղի­նակ ՄԵ­ՐՈՒ­ԺԱՆ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԻՆ։ Անդ­րա­դար­ձել ենք նաև հա­յա­գի­տա­կան նյու­թե­րի թվայ­նաց­ման գոր­ծըն­թաց­նե­րին առ­հա­սա­րակ։
 • Դե­րա­սան­նե­րին կգ­նա­հա­տի պատ­մու­թ­յու­նը, բայց մենք հայ­րե­նիք ենք կորց­նում

  Դե­րա­սան­նե­րին կգ­նա­հա­տի պատ­մու­թ­յու­նը, բայց մենք հայ­րե­նիք ենք կորց­նում

  14.07.2020| 13:29
  Եվ հենց ազն­վու­թյան պա­կա­սը, քա­նի դեռ այն առ­կա է, հան­դի­սա­նա­լու, լի­նե­լու և մնա­լու է մեր հա­մազ­գա­յին խն­դիր­նե­րի լուծ­ման ճա­նա­պար­հին ա­ռա­ջին և հիմ­նա­կան խո­չըն­դո­տը:
 • Կյանքը վայրիվերումներից հետո կամ «Հավերժական շարժում»

  Կյանքը վայրիվերումներից հետո կամ «Հավերժական շարժում»

  10.07.2020| 01:28
  Ռե­ժի­սոր ՆՎԵՐ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք նրա «Հա­վեր­ժա­կան շար­ժում» (2020 թ.) ֆիլ­մի մա­սին։ Հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով նոր ֆիլ­մեր գրե­թե չեն ստեղծ­վում, ստեղծ­ված­ներն էլ փա­կու­ղու մեջ են։ Հու­սանք՝ ժա­մա­նա­կա­վոր։ Նվեր Հով­հան­նի­սյա­նը հե­ղի­նակ է մոտ մեկ տաս­նյակ ֆիլ­մե­րի, նրա նա­խորդ՝ «Ան­տա­ռա­պահ» (2018 թ.) ֆիլ­մը մաս­նակ­ցել էր փա­ռա­տո­նե­րի Հա­յաս­տա­նում և ար­տերկ­րում, ար­ժա­նա­ցել մի շարք մր­ցա­նակ­նե­րի։ «Ան­տա­ռա­պա­հը» ռե­ժի­սո­րի դիպ­լո­մա­յին աշ­խա­տանքն էր։
 • «Քա­ղա­քակր­թու­թ­յան ինք­նաոչն­չա­ցու­մը կա­րե­լի է կան­խել միայն մշա­կույ­թով»

  «Քա­ղա­քակր­թու­թ­յան ինք­նաոչն­չա­ցու­մը կա­րե­լի է կան­խել միայն մշա­կույ­թով»

  10.07.2020| 01:26
  Հա­մազ­գա­յին թատ­րո­նի դե­րա­սան ԿԱ­ՐԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք նրա ծնն­դյան նա­խօ­րեին։ Մեր ա­ռա­ջին հար­ցը ան­ցած տա­րի­նե­րին էր վե­րա­բե­րում։ Անդ­րա­դար­ձել ենք նաև դե­րա­սա­նի բե­մա­կան գոր­ծու­նեու­թյա­նը, հա­մընդ­հա­նուր խն­դիր­նե­րին՝ մարդ­կու­թյա­նը սպառ­նա­ցող վտանգ­ներ, այս հա­մա­տեքս­տում՝ մշա­կույ­թի, հատ­կա­պես թատ­րո­նի դերն ու նշա­նա­կու­թյու­նը։