• «Վարժ­վում եմ հե­ռա­վար ե­ղա­նա­կով աշ­խա­տե­լուն»

  «Վարժ­վում եմ հե­ռա­վար ե­ղա­նա­կով աշ­խա­տե­լուն»

  Վե­րա­դառ­նում եմ աշ­խա­տան­քի և կյան­քին: Ինչ­պես ձեզ­նից շա­տե­րը, ես էլ եմ վարժ­վում հե­ռա­վար ե­ղա­նա­կով աշ­խա­տե­լուն: Ի­դեա­լա­կան չէ, բայց շատ ժա­մա­նակ կա­րե­լի է խնա­յել: Մյուս նո­րու­թյունն այն է, որ ես վեր­ջերս այն­քան շատ եմ պատ­րաս­տում, որ վեր­ջա­պես սկ­սել եմ այն­պի­սի ու­տեստ­ներ պատ­րաս­տել, ո­րոնք են­թա­կա են ու­տե­լու:
 • «Ես այս­պես չէի խո­սի, ե­թե ի­րա­վի­ճա­կը կա­յուն լի­ներ»

  «Ես այս­պես չէի խո­սի, ե­թե ի­րա­վի­ճա­կը կա­յուն լի­ներ»

  Սե­րե­նա ՈՒի­լյամ­սի մարզ­չի կար­ծի­քով՝ Միա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րի թե­նի­սի բաց ա­ռաջ­նու­թյան անց­կա­ցու­մը հար­ցա­կա­նի տակ է, քա­նի որ ԱՄՆ-ում, մաս­նա­վո­րա­պես մր­ցա­շա­րի մայ­րա­քա­ղաք Նյու Յոր­քում, Covid-19-ով հի­վանդ­նե­րի թի­վը շա­րու­նա­կում է ա­ճել։
 • «Ես ցա­վում եմ Գրիզ­մա­նի հա­մար»

  «Ես ցա­վում եմ Գրիզ­մա­նի հա­մար»

  «Բար­սե­լո­նի» գլ­խա­վոր մար­զիչ Կի­կե Սե­տիենն «Աթ­լե­տի­կո­յի» հետ խա­ղից հե­տո, որն ա­վարտ­վել է ոչ-ո­քի (2-2), խո­սել է Ան­տուան Գրիզ­մա­նին քիչ խա­ղա­ժա­մա­նակ տրա­մադ­րե­լու մա­սին: Վեր­ջին ան­գամ ֆրան­սիա­ցին թի­մի կազ­մում լիար­ժեք հան­դի­պում անց­կաց­րել է հու­նի­սի 16-ին, երբ կա­տա­լո­նա­կան ա­կում­բը խա­ղում էր «Լե­գա­նե­սի» դեմ (2-0):
 • Չոր­սից ե­րե­քը՝ 11-մետ­րա­նո­ցից

  Չոր­սից ե­րե­քը՝ 11-մետ­րա­նո­ցից

  Կար­ծես թե սահ­ման­ված կարգ է դառ­նում, որ նա­խօ­րեին, նա­խորդ տու­րում գրանդ­նե­րից մե­կի դեմ ըմ­բոս­տա­ցա­ծը հա­ջորդ հան­դի­պու­մը պի­տի պար­տադ­րա­բար տա­նուլ տա։ Հի­շենք նա­խորդ տու­րի «Սել­տա»-Բար­սե­լոն» դի­մա­կա­յու­թյու­նը, երբ խա­ղա­վար­տին Յա­գո Աս­պա­սը հա­վա­սա­րեց­րեց հա­շիվն ու կա­տա­լո­նյան ա­կում­բից կոր­զեց նրա հա­մար այն­քան թանկ միա­վոր­ներ՝ գու­ցե թե չեմ­պիո­նա­կան գին ու­նե­ցող, ու ինչ­պես «Բար­սե­լո­նի» դեմ այդ­պես ըմ­բոս­տա­ցած, ա­ղյու­սա­կի ստո­րին հո­րի­զո­նա­կան­նե­րում գտն­վող «Սել­տան» ան­փա­ռու­նակ պար­տու­թյուն կրեց ի­րե­նից էլ ներքև գտն­վող «Մա­լյոր­կա­յից»՝ զի­ջե­լով խայ­տա­ռակ 1։5 հաշ­վով։
 • Հար­կա­յին կար­գա­պա­հու­թ­յան ա­պա­հով­ման նոր գոր­ծիք

  Հար­կա­յին կար­գա­պա­հու­թ­յան ա­պա­հով­ման նոր գոր­ծիք

  Տրանս­ֆե­րա­յին գնա­գո­յաց­ման կար­գա­վո­րում­նե­րը տա­րած­վում են շա­հու­թա­հար­կի, ա­վե­լաց­ված ար­ժե­քի հար­կի և մե­տա­ղա­կան օգ­տա­կար հա­նա­ծո­նե­րի օգ­տա­գործ­ման հա­մար սահ­ման­ված բնօգ­տա­գործ­ման վճա­րի՝ ռո­յալ­թիի նկատ­մամբ։ Կար­գա­վո­րում­նե­րի նպա­տա­կը եր­կր­նե­րի հարկ­վող բա­զա­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյունն է, ո­րի հիմ­քում ըն­կած է պար­զած ձեռ­քի հե­ռա­վո­րու­թյան սկզ­բուն­քը:
 • «Ցան­կա­ցած նոր տուն ան­սո­վոր է բնակ­չի հա­մար»

  «Ցան­կա­ցած նոր տուն ան­սո­վոր է բնակ­չի հա­մար»

  Ար­տա­կարգ դրու­թյամբ պայ­մա­նա­վոր­ված՝ մի կարճ ժա­մա­կա­հատ­ված դա­դա­րեց­վել էր նաև Սոս Սարգ­սյա­նի ան­վան պե­տա­կան Հա­մազ­գա­յին թատ­րո­նի շեն­քի շի­նա­րա­րու­թյու­նը։ «Շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը ներ­կա­յումս ակ­տի­վո­րեն ըն­թա­նում են, ար­դեն շեն­քը ե­րես­պատ­վել է, մո­տե­նում են ա­վար­տին նաև ներ­քին հար­դար­ման աշխ­տանք­նե­րը,- մեզ հետ զրույ­ցում ա­սաց Հա­մազ­գա­յին թատ­րո­նի տնօ­րեն ԱՐ­ՄԱՆ ՆԱ­ՎԱ­ՍԱՐ­ԴՅԱ­ՆԸ։
 • «Մար­դիկ կա­րիք ու­նեն թե­կուզ մեկ օ­րով տնից դուրս գա­լու, հանգս­տա­նա­լու, լից­քա­թափ­վե­լու»

  «Մար­դիկ կա­րիք ու­նեն թե­կուզ մեկ օ­րով տնից դուրս գա­լու, հանգս­տա­նա­լու, լից­քա­թափ­վե­լու»

  Հա­մա­վա­րա­կը ա­մե­նուր՝ բո­լոր ո­լորտ­նե­րում թե­լադ­րում է իր կա­նոն­նե­րը։ Ներ­քին զբո­սար­ջու­թյու­նը ան­մասն չի մնա­ցել այդ թե­լադ­րան­քից։ «Best Friends Tour» զբո­սաշր­ջա­յին ըն­կե­րու­թյան հիմ­նա­դիր-տնօ­րեն ԴԱ­ՎԻԹ ԲԱ­ԲԱ­ՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք զբո­սաշր­ջու­թյան ո­լոր­տում առ­կա խն­դիր­նե­րի մա­սին և ոչ միայն։ «Best Friends Tour»-ն ի­րա­կա­նաց­նում է զբո­սաշր­ջա­յին այ­ցեր ՀՀ-ում, Ար­ցա­խում և Վրաս­տա­նում։
 • Հայ քա­նո­նա­հա­րու­հի Մա­րիան­նա Գևոր­գ­յա­նը՝ հա­մաշ­խար­հա­յին World Folk Vision մր­ցույ­թի գլ­խա­վոր մր­ցա­նա­կա­կիր

  Հայ քա­նո­նա­հա­րու­հի Մա­րիան­նա Գևոր­գ­յա­նը՝ հա­մաշ­խար­հա­յին World Folk Vision մր­ցույ­թի գլ­խա­վոր մր­ցա­նա­կա­կիր

  Հայ քա­նո­նա­հա­րու­հի ՄԱՐԻԱՆ­ՆԱ ԳԵ­ՎՈՐ­ԳՅԱ­ՆԸ, ո­րը բազ­մա­թիվ հան­րա­պե­տա­կան ու մի­ջազ­գա­յին մր­ցույթ-փա­ռա­տո­նե­րի ա­ռա­ջին կար­գի դափ­նե­կիր ու ոս­կե մե­դա­լա­կիր է, հա­մաշ­խար­հա­յին World Folk Vision մր­ցույթ-փա­ռա­տո­նում ա­ր­ժա­­նա­ցավ Գլ­խա­վոր մր­ցա­նա­կի, «Գրանդ Պրիի»՝ «Աշ­խար­հի ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ե­րաժշ­տու­թյուն» ան­վա­նա­կար­գում և, հու­րա­խու­թյուն Հա­յաս­տա­նի, գլ­խա­վո­րեց մր­ցույ­թի մաս­նա­կից 100 ե­րա­ժիշտ­նե­րի ցան­կը:
 • Պե­տու­թ­յու­նը հնա­րա­վոր է չկա­րո­ղա­նա իր պար­տա­վո­րու­թ­յուն­ներն ի­րա­կա­նաց­նել

  Պե­տու­թ­յու­նը հնա­րա­վոր է չկա­րո­ղա­նա իր պար­տա­վո­րու­թ­յուն­ներն ի­րա­կա­նաց­նել

  «Ի­րա­տե­սը» իր նա­խորդ հա­մար­նե­րից մե­կում գրել էր, որ ՊԵԿ նախ­կին նա­խա­գահ Դա­վիթ Ա­նա­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի գոր­ծում պա­կաս դե­րա­կա­տա­րում չի ու­նե­ցել այն, որ վեր­ջինս հաս­կա­ցել է, թե ա­ռա­ջի­կա­յում հար­կա­հա­վա­քու­թյան հետ կապ­ված մեծ խն­դիր­ներ են ծա­գե­լու, և կուժն ու կու­լան էլ իր գլ­խին է կոտր­վե­լու։
 • Շմի­կ­յան կի­նո­կենտ­րո­նի կրակ­ված փամ­փուշտ­նե­րը

  Շմի­կ­յան կի­նո­կենտ­րո­նի կրակ­ված փամ­փուշտ­նե­րը

  Աշ­խար­հահռ­չակ սու­զա­լո­ղորդ, 1976-ի երևա­նյան ող­բա­լի մի­ջա­դե­պի ժա­մա­նակ ջրա­սույզ ե­ղած տրո­լեյ­բու­սից 20 մար­դու կյանք փր­կած ՇԱՎԱՐՇ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԻՆ նվիր­ված «20՛» կի­նո­նա­խագ­ծի կա­պակ­ցու­թյամբ Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին կի­նո­կենտ­րոն-Ար­տակ Ի­գի­թյան ոչ այն­քան վաղ ժա­մա­նակ­նե­րում ե­ղած հե­ռա­կա փոխհ­րաձ­գու­թյու­նը թե չի էլ ա­վարտ­վել, առն­վազն մտել է ո­րո­շա­կի սպա­սում­նե­րի ներ­քին փո­թոր­կում­նե­րի հուն, ե­թե, ի­հար­կե, նա­խագ­ծի հե­ղի­նա­կի չա­փա­զանց ին­տե­լի­գենտ բարձ­րա­ձայ­նում­նե­րը կա­րե­լի է փոխհ­րաձ­գու­թյան մաս դի­տար­կել կի­նո­կենտ­րո­նի կա­տա­ղի դի­մա­դարձ­ման կող­քին, ո­րի հիմ­քում շմիր­զա­խա­նյա­նա­կան՝ ստով ու կեղ­ծի­քով առ­լե­ցուն ծա­նոթ ձե­ռա­գիրն է։