• Թե ինչ­պես ե­կավ չոր­րորդ ընտ­ր­յա­լի վերջը

  Թե ինչ­պես ե­կավ չոր­րորդ ընտ­ր­յա­լի վերջը

  03.07.2020| 00:43
  ՈՒ­ղիղ կես­գի­շե­րին տա­րի­քը վա­ղուց ա­ռած, կյան­քում ա­մեն ինչ տե­սած Կի­նը մի ան­գամ էլ նա­յեց ժա­մա­ցույ­ցին և, ար­դեն կաս­կած չու­նե­նա­լով, որ էս մի Ընտ­րյալն էլ է ի­րեն բա­ցա­հայ­տո­րեն դա­վա­ճա­նում, ինքն ի­րեն ո­րո­շում կա­յաց­րեց ու գնաց խոր­դա­նո­ցի կող­մը:
 • Թուր­քիա և Հա­րա­վա­յին Կով­կաս. ռազ­մա­վա­րա­կան մշու­շը տա­րած­վում է

  Թուր­քիա և Հա­րա­վա­յին Կով­կաս. ռազ­մա­վա­րա­կան մշու­շը տա­րած­վում է

  03.07.2020| 00:33
  Դա պար­զա­պես փաս­տե­րի ար­ձա­նագ­րում չէ, ո­րոնք հայտ­նի են և՛ հայ ժո­ղովր­դին, և՛ ամ­բողջ աշ­խար­հին։ Դա ա­մե­նաիս­կա­կան մա­հավ­ճիռ է, և ոչ այն­քան Ա­լիևներ-Փա­շաևնե­րի վար­չա­կար­գի, որ­քան «գո­ղաց­ված» «Ադր­բե­ջան» տե­ղա­նու­նով հան­րա­պե­տու­թյան նկատ­մամբ։
 • Միակ տու­ժո­ղը հայ ժո­ղո­վուրդն է լի­նե­լու

  Միակ տու­ժո­ղը հայ ժո­ղո­վուրդն է լի­նե­լու

  03.07.2020| 00:31
  Հա­կա­ռու­սա­կան տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի խո­րա­ցումն ար­դեն լուրջ քայ­լե­րի է մղում Ռու­սաս­տա­նին։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, այս օ­րե­րին Հա­յաս­տա­նի ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տում Ռու­սաս­տա­նը սկ­սել է մի քա­նի ուղ­ղու­թյուն­նե­րով ին­տեն­սիվ աշ­խա­տել, ընդ ո­րում ոչ միայն հայտ­նի քա­ղա­քա­կան միա­վո­րում­նե­րի, այլև բա­վա­կան քիչ հրա­պա­րա­կայ­նու­թյուն ու­նե­ցող շր­ջա­նակ­նե­րի հետ։ Այլ խոս­քով, որ­տեղ պա­րարտ հող է տես­նում, բաց չի թող­նում։
 • «Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թ­յան ան­կա­խու­թ­յան 30 տա­րում եր­բեք հա­յե­րի հետ այս­պես չեն խո­սել»

  «Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թ­յան ան­կա­խու­թ­յան 30 տա­րում եր­բեք հա­յե­րի հետ այս­պես չեն խո­սել»

  03.07.2020| 00:22
  Հա­յաս­տա­նի ներ­քին ու ար­տա­քին խն­դիր­նե­րի շուրջ «Ի­րա­տե­սը» զրու­ցել է մի­ջազ­գայ­նա­գետ ԱՆ­ՆԱ ԱԲ­ՐԱ­ՀԱ­ՄՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Տղեր­քը խո­հա­նո­ցում

  Տղեր­քը խո­հա­նո­ցում

  03.07.2020| 00:08
  Կո­րո­նա­վի­րու­սը մտավ հու­լիս ա­վե­լի հզոր, քան գար­նանն էր: Պա­րե­տա­տան նիս­տերն ու ճե­պազ­րույց­նե­րը չեն պա­տաս­խա­նում գլ­խա­վոր հար­ցին՝ այս պատ­մու­թյու­նը ե՞րբ է ա­վարտ­վե­լու: Բժշ­կա­գետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ու սուրբ Ար­սե­նը չգի­տեն՝ պի­կին հա­սե՞լ ենք, պիկ ու­նե­նա­լու՞ ենք:
 • Նի­կո­լի «գաղտ­նի­քը»

  Նի­կո­լի «գաղտ­նի­քը»

  03.07.2020| 00:06
  Որ­քան էլ ար­տա­ռոց թվա, Նի­կո­լի գաղտ­նիքն առ­նչ­վում է Ար­ցա­խյան խնդ­րին: Բա­վա­կա­նին լուրջ հաշ­վար­կով իշ­խա­նու­թյան բեր­ված` ան­չափ ու­րույն մատ­րի­ցա, ան­ցյալ, գե­նոմ, ամ­բի­ցիա­ներ, ու­ղե­ղա­յին «դա­սա­վո­րու­թյուն», փո­ղի` նյու­թա­կա­նի նկատ­մամբ խիստ ընդ­գծ­ված, գյու­ղա­ցու խո­րա­ման­կու­թյան խոր­քով, մար­դա­սի­րու­թյու­նից, նե­րե­լու կա­րո­ղու­թյու­նից իս­պառ զուրկ, լոկ օգ­տա­շահ հաշ­վար­կի «տր­ցակ» եր­բեմ­նի խմ­բա­գի­րը, փաս­տո­րեն, ձեռն­տու «զո­նա» է բո­լո­րի հա­մար:
 • Շվեդներն իրենց բորոտ են զգում

  Շվեդներն իրենց բորոտ են զգում

  02.07.2020| 08:28
  Կորոնավիրուսով վարակվածության ու մահվան բարձր թվերի պատճառով Շվեդիայի քաղաքացիներն անցանկալի զբոսաշրջիկներ են դարձել շատ երկրներում: Դա վշտացնում է ամբողջ ազգին՝ գրում է Կայ Շտրիտմատերը Tages-Anzeiger-ում:
 • Հնարավորությունների պատուհան Ռուսաստանի հետ

  Հնարավորությունների պատուհան Ռուսաստանի հետ

  02.07.2020| 08:24
  «Վստահության ու անվտանգության» ֆրանս-ռուսական երկխոսությունը, ինչպես անվանում է Ելիսեյան պալատը, վերսկսվեց 2020-ի հունիսի 26-ին Վլադիմիր Պուտինի ու Էմանուել Մակրոնի տեսակապով բանակցություններով:
 • Նեոսյուրվիվալիստները պատրաստվում են ապագա աշխարհին

  Նեոսյուրվիվալիստները պատրաստվում են ապագա աշխարհին

  01.07.2020| 10:46
  Նրանք վախենում են ավելի վատից ու գտնում են, որ աշխարհը մահացու վտանգի մեջ է, այդ պատճառով էլ պատրաստվում են խիստ զսպվածության, ավտարկիայի պայմաններում կյանքին՝ որքան հնարավոր է բնությանը մոտ:
 • Արցախից օգնություն կուղարկվի ԱՄՆ

  Արցախից օգնություն կուղարկվի ԱՄՆ

  30.06.2020| 22:10
  Արցախ-Տեղեկատվական շտաբը գրում է, որ քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանն այսօր ֆեյսբուքյան հարթակում Արցախի իշխանություններին առաջարկել է «Made in Artsakh» վերարտադրությամբ դիմակներ և ալկոգելեր առաքել ԱՄՆ: