«Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հուն­վա­րի 31-ին:               
 

ՈՒ՞ր են հո­սում գետն ու առ­վակ­նե­րը

ՈՒ՞ր են հո­սում գետն ու առ­վակ­նե­րը
06.12.2019 | 00:06
Դեկ­տեմ­բե­րի 4-ին ՀՔԾ-ն քրեա­կան գոր­ծի նա­խաքն­նու­թյան ըն­թաց­քում ձեռք բեր­ված բա­վա­րար ա­պա­ցույց­նե­րի հա­մակ­ցու­թյան հի­ման վրա ՀՀ նախ­կին նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյա­նին մե­ղադ­րանք է ա­ռա­ջադ­րել ՀՀ քրեա­կան օ­րենս­գր­քի 38-179-րդ հոդ­վա­ծի 3-րդ մա­սի 1-ին կե­տով նա­խա­տես­ված հան­րո­րեն վտան­գա­վոր ա­րար­քի կա­տար­ման հա­մար: Ո՞րն է այդ ա­րար­քը: 2008-ի ապ­րի­լի 9-ից մինչև 2018-ի ապ­րի­լի 9-ը զբա­ղեց­նե­լով ՀՀ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նը, իր պաշ­տո­նեա­կան դիրքն օգ­տա­գոր­ծե­լով, 2013-ի հուն­վա­րի 25-ից մինչև նույն թվա­կա­նի փետր­վա­րի 7-ը կազ­մա­կեր­պել է պաշ­տո­նա­տար մի խումբ ան­ձանց կող­մից պե­տու­թյու­նից վատ­նե­լու ե­ղա­նա­կով ա­ռանձ­նա­պես խո­շոր չա­փե­րով գու­մա­րի՝ 489160310 ՀՀ դրա­մի հափշ­տա­կու­թյուն:
Քրեա­կան գոր­ծին չանդ­րա­դառ­նա­լով՝ ամ­փո­փենք մա­մու­լի հրա­պա­րա­կում­նե­րը:
Շատ ա­րագ պարզ­վեց, որ Սերժ Սարգ­սյա­նի դեմ ցուց­մունք է տվել նախ­կին գյուղ­նա­խա­րար Սեր­գո Կա­րա­պե­տյա­նը: «Հետ­քը» 2019-ի հու­նի­սի 10-ին գրել էր, որ գյու­ղատն­տե­սու­թյան նախ­կին նա­խա­րար Սեր­գո Կա­րա­պե­տյա­նին ՀՔԾ-ում քնն­վող քրեա­կան գոր­ծի շր­ջա­նա­կում մե­ղադ­րանք է ա­ռա­ջադր­վել: Հա­մա­ձայն կայ­քի՝ ՀՔԾ աղ­բյու­րի, քրեա­կան գոր­ծը վե­րա­բե­րում է պե­տա­կան սուբ­սի­դա­վոր­ման ծրագ­րով գյու­ղա­ցի­նե­րին մատ­չե­լի գնե­րով տրա­մադր­ված պա­րար­տա­նյու­թե­րի գոր­ծըն­թա­ցին: Պե­տու­թյա­նը պատ­ճառ­ված վնա­սը գնա­հատ­վում է մոտ 1 մի­լիարդ դրամ:
Mamul.am-ը գրել է, որ Սեր­գո Կա­րա­պե­տյա­նը տվել է նաև Տիգ­րան Սարգ­սյա­նի ա­նու­նը.
«Հաս­տատ­վեց նաև այն տե­ղե­կու­թյու­նը, որ քրեա­կան գոր­ծը հա­րուց­վել է նախ­կի­նում գյուղ­նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­րած ՕԵԿ-ա­կան Սեր­գո Կա­րա­պե­տյա­նի ցուց­մուն­քի հի­ման վրա։ Ա­սում են, որ ՀՔԾ-ն չի հրա­պա­րա­կել վեր­ջի­նի հա­ղորդ­ման այն հատ­վա­ծը, որ­տեղ այդ գոր­ծարք­նե­րի կի­զա­կե­տում ներ­կա­յաց­վում է նաև նախ­կին վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգ­սյա­նի ա­նու­նը»։
Դեկ­տեմ­բե­րի 5-ին ե­ղավ ՀՀԿ ԳՄ հայ­տա­րա­րու­թյու­նը.
«Սերժ Սարգ­սյա­նին ա­ռա­ջադ­րած մե­ղադ­րան­քը հա­մա­րում ենք բա­ցա­ռա­պես քա­ղա­քա­կան հե­տապ­նդ­ման ա­ղա­ղա­կող դրսևո­րում: Այս գոր­ծըն­թա­ցի նպա­տակն է լռեց­նել քա­ղա­քա­կան ընդ­դի­մա­խոս­նե­րին՝ Հա­յաս­տա­նին և Ար­ցա­խին սպառ­նա­ցող վտանգ­նե­րի ֆո­նին, այդ թվում՝ բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցի շուրջ վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րի հա­մա­տեքս­տում»: ՀՀԿ-ն ար­ձա­նագ­րել է, որ նման բիրտ քայ­լե­րով իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը նպա­տակ ու­նեն նաև շե­ղել հայ ժո­ղովր­դի ու­շադ­րու­թյու­նը երկ­րում օ­րե­ցօր սրա­ցող բազ­մա­թիվ այլ խն­դիր­նե­րից: Հռ­չակ­ված «հա­կա­կո­ռուպ­ցիոն պայ­քա­րի» ներ­քո ազ­գա­յին հար­ցե­րի շուրջ այս պար­զու­նակ հնարք­նե­րը դա­տա­պարտ­ված են, քան­զի հան­դի­պե­լու են թե ՀՀԿ-ի, թե այլ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի և թե հան­րու­թյան ան­կոտ­րում դի­մադ­րու­թյա­նը»: ՀՀԿ-ն նաև հայ­տա­րա­րել է. «Հա­յաս­տա­նում իշ­խա­նա­զավ­թու­մից հե­տո տե­ղի ու­նե­ցող գոր­ծըն­թաց­նե­րի մա­սին մշ­տա­պես բարձ­րա­ձայ­նել ենք մեր մտա­հո­գու­թյուն­նե­րը՝ կապ­ված երկ­րի ներ­սում տի­րող ի­րա­վի­ճա­կի, ա­նար­դա­րու­թյուն­նե­րի, քա­ղա­քա­կան հե­տապն­դում­նե­րի, հիմ­նա­րար ա­զա­տու­թյուն­նե­րի ոտ­նա­հար­ման, ա­տե­լու­թյան և ան­հան­դու­ժո­ղա­կա­նու­թյան մթ­նո­լոր­տի ան­թույ­լատ­րե­լիու­թյան, Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի անվ­տան­գա­յին մար­տահ­րա­վեր­նե­րի, բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցում հայ­կա­կան դիր­քե­րի թու­լաց­ման, տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին և գլո­բալ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րի ներ­քո եր­կու հայ­կա­կան պե­տու­թյուն­նե­րին սպառ­նա­ցող վտանգ­նե­րի հետ»: ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյա­նի պաշտ­պան Ամ­րամ Մա­կի­նյանն ա­սել է, որ ուր­բաթ օ­րը ՀՔԾ-ն Սերժ Սարգ­սյա­նին որ­պես վկա հար­ցաքն­նու­թյան կան­չե­լու ծա­նու­ցա­գիր էր ու­ղար­կել՝ դեկ­տեմ­բե­րի 4-ին, ժա­մը 13։30-ին ներ­կա­յա­նա­լու հա­մար: Փաս­տա­բա­նի խոս­քով, երբ Սերժ Սարգ­սյա­նը ներ­կա­յա­ցել է հար­ցաքն­նու­թյան, քն­նի­չը տե­ղե­կաց­րել է, որ կաս­կա­ծան­քի շուրջ է հար­ցաք­նն­վե­լու: «Երբ այդ փաս­տը մեզ հայտ­նե­ցին, շատ լուրջ ի­րա­վա­կան խն­դիր ա­ռա­ջա­ցավ: Քա­նի որ Սերժ Սարգ­սյա­նին հար­ցեր պի­տի ուղղ­վեին իր պաշ­տո­նա­վար­ման ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում պաշ­տո­նա­կան դիր­քի բե­րու­մով կա­տար­ված ո­րո­շա­կի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի վե­րա­բե­րյալ: ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան 2005 և 2015 թվա­կա­նի փո­փո­խու­թյուն­նե­րը ՀՀ նա­խա­գա­հին օժ­տում են ան­ձեռ­նմ­խե­լիու­թյամբ: Այդ ի­րա­վի­ճա­կում վա­րույթ ի­րա­կա­նաց­նող մարմ­նի մոտ պետք է հարց ա­ռա­ջա­նար՝ հաղ­թա­հար­վե՞լ է նա­խա­գա­հի ան­ձեռ­նմ­խե­լիու­թյու­նը, թե՞ ոչ»,- ա­սաց փաս­տա­բա­նը: Նրա խոս­քով՝ ի­րենք ա­ռար­կու­թյուն են ներ­կա­յաց­րել, որ նա­խա­գահն օժտ­ված է ան­ձեռ­նմ­խե­լիու­թյամբ, սա­կայն դա ո­չինչ չի փո­խել վա­րույթն ի­րա­կա­նաց­նող մարմ­նի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րում և շա­րու­նակ­վել է հար­ցաքն­նու­թյու­նը կաս­կա­ծյա­լի կար­գա­վի­ճա­կում:
Ամ­րամ Մա­կի­նյանն ա­սել է, որ Սերժ Սարգ­սյանն ի­րեն մե­ղա­վոր չի ճա­նա­չում, ու­նի շատ հիմ­նա­վոր կար­ծիք՝ իր նկատ­մամբ կա­տար­վում է քա­ղա­քա­կան հե­տապն­դում։
Փաս­տա­բա­նի խոս­քով՝ հար­ցաքն­նու­թյունն ա­վարտ­վե­լուց հե­տո կա­տար­վեց ա­ռե­րես հար­ցաքն­նու­թյուն այս քրեա­կան գոր­ծով անց­նող և մե­ղադ­րյա­լի դա­տա­վա­րա­կան կար­գա­վի­ճակ ու­նե­ցող ան­ձի հետ: Ա­ռե­րե­սումն ա­վարտ­վեց ժա­մը 16:10-ին:
«Դուրս ե­կավ ան­ձը, մեզ խնդ­րե­ցին սպա­սել: Ժա­մը 16:12 րո­պեին քն­նի­չը սե­ղա­նից շր­ջեց փաս­տաթղ­թեր, ո­րոնք վեր­նագր­ված էին որ­պես մե­ղադ­րյալ ներգ­րավ­վե­լու մա­սին ո­րո­շում: Սա առն­վազն կա­խար­դանք կա­րող է լի­նել այն ի­մաս­տով, որ 6 թեր­թից կազմ­ված ո­րո­շու­մը քն­նի­չը կա­րող էր իմ, իմ գոր­ծըն­կե­րոջ և պա­րոն նա­խա­գա­հի ներ­կա­յու­թյամբ 2 րո­պեում կազ­մել, տպել և ներ­կա­յաց­նել: Քրեա­կան դա­տա­վա­րու­թյան մա­սին օ­րենս­գիրքն ա­սում է՝ ան­ձին որ­պես մե­ղադ­րյալ ներգ­րա­վե­լու հիմ­քը բա­վա­րար ա­պա­ցույց­նե­րի հա­մակ­ցու­թյունն է: Սա ու­ղիղ ցույց է տա­լիս, որ պա­րոն Սարգ­սյա­նի հար­ցաքն­նու­թյու­նը, ա­ռե­րե­սու­մը վա­րույթն ի­րա­կա­նաց­նող մարմ­նի հա­մար կո­պե­կի ար­ժեք ի սկզ­բա­նե չու­ներ: Ո­րո­շումն ար­դեն ըն­դուն­ված էր: Մենք հա­մոզ­մունք ու­նենք, որ ո­րո­շու­մը չէր ըն­դուն­վել ՀՔԾ շեն­քում: Այս ո­րո­շումն ար­դեն ըն­դուն­ված, կա­յաց­րած և ձևա­կերպ­ված էր»,- ա­սաց փաս­տա­բա­նը: Նա նաև հա­վե­լեց, որ ի­րենց ա­ռար­կու­թյուն­ներն ու դի­տո­ղու­թյուն­ներն ար­ձա­նագ­րել են ՀՔԾ-ում, և պատ­րաստ­վում են շատ կարճ ժամ­կե­տում նա­խա­գա­հի ան­ձեռ­նմ­խե­լիու­թյան ինս­տի­տու­տը չհաղ­թա­հա­րե­լու պայ­ման­նե­րում որ­պես մե­ղադ­րյալ ներգ­րա­վե­լու խա­փան­ման մի­ջոց կի­րա­ռե­լու փաս­տը բո­ղո­քար­կել գլ­խա­վոր դա­տա­խա­զին և պա­հան­ջե­լու են, որ ան­հիմն ո­րո­շու­մը վե­րաց­նեն:
Ըն­դա­մե­նը այս­քան տե­ղե­կատ­վու­թյու­նից ա­ռա­ջա­նում են բա­զում հար­ցեր:
Ե­թե Սեր­գո Կա­րա­պե­տյա­նը ցուց­մուն­քը տվել է 2019-ի հու­նի­սի 10-ին, ին­չու՞ է ա­ռե­րե­սու­մը կա­տար­վում դեկ­տեմ­բե­րի 4-ին: Ին­չու՞ քրեա­կան գործ չի հա­րուց­վում Տիգ­րան Սարգ­սյա­նի դեմ, ում ա­նու­նը տվել է Սեր­գո Կա­րա­պե­տյա­նը: Թե՞ Յու­րի Խա­չա­տու­րո­վի օ­րի­նա­կը ՀԱՊԿ-ում բա­վա­րար դաս էր, որ ԵԱՏՄ գոր­ծող կա­ռույ­ցի ղե­կա­վա­րի դեմ գործ չհա­րուց­վի՝ նախ­քան պաշ­տո­նա­վար­ման ժամ­կե­տը լրա­նա­լը: Իսկ ե­թե նա մնա Մոսկ­վա­յում ու Հա­յաս­տան չվե­րա­դառ­նա, գործ չի՞ հա­րուց­վե­լու:
Սեր­գո Կա­րա­պե­տյա­նը «Արտ­ֆուդ» ըն­կե­րու­թյան 50 տո­կոսի բաժ­նե­տեր էր, մյուս 50 տո­կո­սը Հո­վիկ Աբ­րա­հա­մյա­նինն էր: Նրա հե­ռա­նա­լուց հե­տո հե­ռա­ցավ նաև Սեր­գո Կա­րա­պե­տյա­նը: Հո­վիկ Աբ­րա­հա­մյա­նի հե­ռա­նա­լը զու­գա­հեռ­վեց գե­տի ու առ­վակ­նե­րի այ­լա­բա­նա­կան պատ­կեր­նե­րով, մինչ­դեռ նա ժա­մա­նա­կին հա­վակ­նում էր ՀՀ նա­խա­գահ դառ­նալ, Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյու­նից հե­տո՝ վար­չա­պետ, բայց Սերժ Սարգ­սյա­նը մայր գե­տը մա­քուր չպա­հեց ու օ­տար վտակ­ներ խառ­նեց՝ Կա­րեն Կա­րա­պե­տյա­նին: Փաս­տա­ցի՝ Սեր­գո Կա­րա­պե­տյա­նը Սերժ Սարգ­սյա­նից լու­ծում է Հո­վիկ Աբ­րա­հա­մյա­նի վրե՞­ժը, թե՞ նաև սե­փա­կան պաշ­տո­նան­կու­թյան վրե­ժը: «Արտ­ֆու­դը» վա­ճառ­վել է ռու­սաս­տան­ցի հայ գոր­ծա­րար Կա­մո Ա­վա­գի­մյա­նին, որ Կա­րեն Կա­րա­պե­տյա­նի կա­ռա­վա­րու­թյան ա­ջակ­ցու­թյան նպա­տա­կով ստեղծ­ված Հա­յաս­տա­նի ներդ­րող­նե­րի ա­կում­բի ան­դամ էր և, ըստ մա­մու­լի լու­րե­րի, հո­վա­նա­վո­րում է Ռու­սաս­տա­նից Հա­յաս­տան չվե­րա­դար­ձող պաշ­տո­նյա­նե­րի ան­ձեռ­նմ­խե­լիու­թյու­նը:
Կամ՝ ին­չու՞ է Սերժ Սարգ­սյա­նի դեմ գործ հա­րուց­վում դեկ­տեմ­բե­րին: Պատ­ճա­ռը Զագ­րե­բը չէ՞ր ու այն, որ ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գա­հը սկ­սել էր ակ­տիվ հան­դի­պում­ներ ու­նե­նալ, այդ թվում՝ դես­պան­նե­րի հետ ու հայ­տա­րա­րել էր, որ խո­սե­լու է: Փաս­տա­ցի իր հե­ռա­նա­լը Սերժ Սարգ­սյա­նը պատ­ճա­ռա­բա­նել էր երկ­րի անվ­տան­գու­թյան խն­դիր­նե­րով, որ շատ թա­փան­ցիկ ակ­նարկ էր՝ հաս­կա­նա­լու, որ հար­ցը վե­րա­բե­րել է Ար­ցա­խին ու, ըստ ա­մե­նայ­նի, Լավ­րո­վի պլա­նը չկա­տա­րե­լուն: Դեկ­տեմ­բե­րի 5-ին Բրա­տիս­լա­վա­յում ՀՀ ԱԳ նա­խա­րար Զոհ­րաբ Մնա­ցա­կա­նյա­նը հան­դի­պել է Ադր­բե­ջա­նի ԱԳ նա­խա­րար Էլ­մար Մա­մե­դյա­րո­վի հետ, իսկ դեկ­տեմ­բե­րի 2-3-ը Բաք­վում պաշ­տո­նա­կան այ­ցով գտն­վող ՌԴ ԱԳ նա­խա­րար Սեր­գեյ Լավ­րո­վը խո­սում էր նույ­նիսկ հն­գա­կողմ հայ­տա­րա­րու­թյան հնա­րա­վո­րու­թյան մա­սին: Մա­մե­դյա­րովն էլ հրա­պա­րա­կել էր Ադր­բե­ջա­նի պաշ­տո­նա­կան տե­սա­կե­տը՝ սուբս­տան­տիվ բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի պա­հան­ջով ու հայտ­նի պայ­ման­նե­րով: Տա­րօ­րի­նակ հա­մընկ­նում չե՞ն Բաք­վում, Բրա­տիս­լա­վա­յում, Երևա­նում կա­տար­վող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը: Ե­թե չլի­ներ Սերժ Սարգ­սյա­նի ե­լույ­թը ԵԺԿ հա­մա­գու­մա­րում, գու­ցե Սեր­գո Կա­րա­պե­տյա­նի՝ հա­նուն իր չձեր­բա­կալ­ման, ինչ­պես նշում է մա­մու­լը, տված ցուց­մուն­քը այդ­պես էլ մնար ՀՔԾ գզ­րոց­նե­րում: Հի­մա Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը ինք­նիշ­խա՞ն պե­տու­թյուն է, թե՞ ինք­նիշ­խան է ԵԱՏՄ շր­ջա­նակ­նե­րում:
Ա­նա­հիտ Ա­ԴԱ­ՄՅԱՆ
Հ. Գ. «Ժո­ղո­վուր­դը» գրել է. «Սերժ Սարգ­սյա­նին ա­ռա­ջադ­րած ՀՔԾ մե­ղադ­րան­քից պարզ է դառ­նում, որ քր­գործն առ­նչ­վում է նաև Սերժ Սարգ­սյա­նի մտե­րիմ Բար­սեղ Բեգ­լա­րյա­նին:…Բար­սեղ Բեգ­լա­րյա­նը «Ժո­ղո­վուրդ» օ­րա­թեր­թի հետ բա­ցա­ռիկ զրույ­ցում ա­սել է. «Ես չգի­տեմ` ին­չի մա­սին է խոս­քը, բայց իմ խո­րին հա­մոզ­մամբ` Սերժ Սարգ­սյա­նը չի կա­րող մե­ղա­վոր լի­նել նման հար­ցե­րում: Ա­ռա­ջին ան­գամ եմ նման բան լսում: Ա­յո, «Ֆլեշ» ըն­կե­րու­թյունն ինձ է պատ­կա­նում, բայց Սերժ Սարգ­սյա­նի` կապ ու­նե­նա­լու մա­սին չգի­տեմ: Մենք Սերժ Սարգ­սյա­նի հետ շատ մտե­րիմ ենք և դա եր­բեք չենք թաքց­րել, իսկ իր գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի հետ ես կապ չու­նեմ, տե­ղյակ չեմ»:
Հարց՝ Հա­յաս­տա­նում սե­փա­կա­նու­թյան վե­րա­բաշխ­ման գոր­ծըն­թաց չկա՞: Ընտ­րո­վի ար­դա­րա­դա­տու­թյուն չկա՞:
Դիտվել է՝ 1776

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

DiplomatRadio Mao