Ասում են...

Ասում են...
15.09.2020 | 00:42

...թե ու­սու­ցիչ­նե­րը, դպ­րո­ցի տնօ­րեն­նե­րը խիստ զայ­րա­ցած են ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թ­յան ու­ղե­ցույ­ցի պար­տադ­րանք­նե­րից, շատ լավ հաս­կա­նա­լով, որ դրանք տեղ-տեղ աբ­սուր­դի են հաս­նում, բայց չեն հա­մար­ձակ­վում այդ մա­սին բարձ­րա­ձայ­նել։ Սա դեռ ամ­բող­ջը չէ, նրանք այլ վա­խեր էլ ու­նեին։ ՈՒ­սու­ցիչ­նե­րը ե­րեկ ամ­բողջ օ­րը ծնող­նե­րին մեկ-մեկխնդ­րել են ե­րե­խա­նե­րի հետ ա­ռանց դի­մա­կի ի­րենց նկար­նե­րը չտա­րա­ծել հա­մա­ցան­ցով, ո­րով­հետև, ա­սում են, նա­խա­րա­րու­թ­յու­նը քրք­րում են Ֆեյս­բու­քը, ու վայն ե­կել է տա­րել, ե­թե հան­կարծ «բռ­նեց­նեն». պատժ­վե­լու է ոչ միայն ու­սու­ցի­չը, այլև` տնօ­րե­նը։

Դիտվել է՝ 17054

Մեկնաբանություններ