• Նոր Խարբերդի դպրոցը պատրաստ է շահագործման

  Նոր Խարբերդի դպրոցը պատրաստ է շահագործման

  11.07.2020| 11:31
  Մեկ միլիարդ 216 միլիոն դրամ ներդրմամբ վերակառուցվել է Նոր Խարբերդի Մնացական Ղազարյանի անվան 2-րդ դպրոցը: Այն իր հարմարավետ և հյուրընկալ հարկի տակ կընդունի շուրջ 600 աշակերտի: Տեղեկացնում են ՀՏԶՀ մամուլի ծառայությունից։
 • Առանց կրա­կի ծուխ չի լի­նում

  Առանց կրա­կի ծուխ չի լի­նում

  10.07.2020| 00:21
  Այս օ­րե­րին հա­կա­ռու­սա­կան տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի հա­մա­տեքս­տում բա­վա­կան ու­շագ­րավ տե­ղե­կու­թյուն հա­ղոր­դե­ցին մեզ։ Ի դեպ, վկա­յա­կո­չե­լով ռու­սա­կան աղ­բյուր­նե­րը, այ­սինքն այդ մտա­հո­գու­թյուն­ներն այն­տեղ կան։
 • «Կր­թու­թ­յան ո­լոր­տի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը եր­բեք չեն թաքց­րել ի­րենց կեղծ պա­ցի­ֆիս­տա­կան գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թ­յու­նը»

  «Կր­թու­թ­յան ո­լոր­տի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը եր­բեք չեն թաքց­րել ի­րենց կեղծ պա­ցի­ֆիս­տա­կան գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թ­յու­նը»

  10.07.2020| 00:17
  ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյու­նը շա­րու­նա­կում է դպ­րո­ցա­կան ա­ռար­կա­նե­րի «մաք­րա­զեր­ծու­մը»։ Նա­խա­րա­րու­թյան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը «Ռազ­մա­գի­տու­թյուն» ա­ռար­կան են նաև հա­մա­րել ոչ պետ­քա­կան ու է­լի իբր միա­վո­րե­լու ան­վան տակ հա­նում են պար­տա­դիր դա­սա­ժա­մե­րի ցու­ցա­կից։ Մի եր­կիր, ո­րը պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կում է, պետք է այս­պի­սի ա­ռար­կա­նե­րի հան­դեպ ա­վե­լի լուրջ մո­տե­ցում ցու­ցա­բե­րի, մե­թո­դա­կան ճիշտ քայ­լեր մշա­կի, ոչ թե այն լրիվ չե­զո­քաց­նի։
 • Լռելն էլ մեղ­սա­կից լի­նե­լուն հա­վա­սա­րա­զոր է

  Լռելն էլ մեղ­սա­կից լի­նե­լուն հա­վա­սա­րա­զոր է

  07.07.2020| 00:25
  ՈՒ­ղիղ տա­սը տա­րի ա­ռաջ այս օ­րե­րին սո­ցիա­լա­կան հար­թա­կում ձևա­վոր­ված «Մենք դեմ ենք օ­տա­րա­լե­զու դպ­րոց­նե­րի բաց­մա­նը» ա­նու­նով խումբ կար, ո­րը պայ­քա­րում էր «Լեզ­վի և Հան­րակր­թու­թյան մա­սին օ­րենք­նե­րում լրա­ցում­ներ և փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­տա­րե­լու մա­սին» կա­ռա­վա­րու­թյան ա­ռա­ջար­կած փո­փո­խու­թյուն­նե­րի փա­թե­թի դեմ։
 • «Ե­թե ոչ դպ­րո­ցում, ա­պա էլ որ­տե՞ղ հայ մա­նու­կը պետք է Հայ ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թ­յուն սո­վո­րի»

  «Ե­թե ոչ դպ­րո­ցում, ա­պա էլ որ­տե՞ղ հայ մա­նու­կը պետք է Հայ ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թ­յուն սո­վո­րի»

  03.07.2020| 00:01
  Օ­ձու­նի հոգևոր հո­վիվ տեր Վր­թա­նես քա­հա­նա Բա­ղա­լյա­նը «Հայ Ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թյուն» ա­ռար­կան դպ­րո­ցից հա­նելն ա­նար­դա­րա­ցի է հա­մա­րում թե՛ Հա­յաս­տա­նյայց Ա­ռա­քե­լա­կան Սուրբ Ե­կե­ղե­ցու, թե՛ հա­յոց գրի, դպ­րու­թյան և մա­տաղ սերն­դի հան­դեպ։ «Ինքս դպ­րո­ցա­հա­սակ չորս ե­րե­խա­յի հայր եմ, ու կա­րող եմ փաս­տել՝ ա­ռար­կան ոչ միայն իմ, այլև բազ­մա­թիվ ե­րե­խա­նե­րի ա­մե­նա­սի­րած ա­ռար­կան է դպ­րո­ցում»,- «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում ա­սում է տեր Հայրն ու հա­վե­լում՝ ե­րե­խա­նե­րին պետք չէ զր­կել մայր ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թյու­նը հան­րակր­թա­կան դպ­րո­ցում սո­վո­րե­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նից։
 • «Մենք չենք կա­րող թույլ տալ, որ մեր ե­րե­խա­նե­րին «կր­թեն» ու կեր­տեն նրանց որ­պես հումք դի­տար­կող և ՀԱՅ տե­սա­կի շա­հը չս­պա­սար­կող մար­դիկ»

  «Մենք չենք կա­րող թույլ տալ, որ մեր ե­րե­խա­նե­րին «կր­թեն» ու կեր­տեն նրանց որ­պես հումք դի­տար­կող և ՀԱՅ տե­սա­կի շա­հը չս­պա­սար­կող մար­դիկ»

  03.07.2020| 00:01
  «Ի­րա­տե­սի» հոգևոր է­ջը վա­րող Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԸ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան ներ­կա­յաց­րած «Հան­րակր­թու­թյան պե­տա­կան չա­փո­րո­շիչ­նե­րի վե­րա­բե­րյալ» նա­խագ­ծում խնդ­րա­հա­րույց կե­տեր է նկա­տել, ո­րոնց շուրջ զրու­ցե­ցինք նրա հետ։
 • Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը կներկայացնի Ռախմանինովի Դաշնամուրի թիվ 3 կոնցերտը

  Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը կներկայացնի Ռախմանինովի Դաշնամուրի թիվ 3 կոնցերտը

  30.06.2020| 21:56
  Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը շարունակում է առցանց ցուցադրությունների շարքը։ Հուլիսի 2-ին՝ ժամը 19.00‚ հրավիրում ենք վայելելու Սերգեյ Ռախմանինովի Դաշնամուրի թիվ 3 կոնցերտը, որը կհնչի աշխարհահռչակ դաշնակահար Ալեքսանդր Ռոմանովսկու կատարմամբ։
 • Արա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նը նեղ­վել է, որ Սմ­բատ Գո­գ­յա­նը «գործ չի տվել»

  Արա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նը նեղ­վել է, որ Սմ­բատ Գո­գ­յա­նը «գործ չի տվել»

  26.06.2020| 01:36
  «Ի­րա­տե­սը» կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նից հե­տաքր­քր­վեց՝ բարձ­րա­գույն ո­րակա­վոր­ման կո­մի­տեի (ԲՈԿ) նա­խա­գահ Սմ­բատ Գո­գյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նից ա­վե­լի քան մեկ ա­միս է ան­ցել՝ ի՞նչ նո­րու­թյուն կա:
 • «Հե­ռա­վար ու­սու­ցու­մը չի կա­րող լիար­ժեք, ար­դ­յու­նա­վետ և ո­րա­կ­յալ լի­նել»

  «Հե­ռա­վար ու­սու­ցու­մը չի կա­րող լիար­ժեք, ար­դ­յու­նա­վետ և ո­րա­կ­յալ լի­նել»

  26.06.2020| 01:21
  Հու­նի­սի 25-ին լրա­նում է հայ ման­կա­վար­ժու­թյան նվի­րյալ­նե­րից մե­կի՝ պրո­ֆե­սոր ԳՐԱ­ՎԻԿ ԲԱ­ԲԱ­ՅԱ­ՆԻ ծնն­դյան 80-ա­մյա­կը։ Նվի­րու­մի վկա­յու­թյու­նը նրա տաս­նյակ հա­զա­րա­վոր սա­ներն են, բազ­մա­թիվ գի­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը, կր­թա­կան գոր­ծի կազ­մա­կերպ­ման ո­լոր­տում ձեռք բե­րած հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րը։
 • Միասնական քննությունների օրերը

  Միասնական քննությունների օրերը

  19.06.2020| 22:48
  ԳԹԿ-ն հրապարակել է 2020 թվականի միասնական քննությունների օրերն՝ ըստ առարկաների. 02 հուլիսի՝ «Օտար լեզուներ» /անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսաց լեզու, իտալերեն, իսպաներեն/: