ReAnimania 2019
 
 • ԱՄՆ-ում սուրբ ջրով բոթաս են արտադրել

  ԱՄՆ-ում սուրբ ջրով բոթաս են արտադրել

  Ամերիկայում «Հիսուսի կոշիկ» անունով նոր բոթաս են թողարկել, ինչի մեջ սուրբ ջուր կա։ Այս մասին տեղեկացնում է Korrespondet.net-ը՝ հղում անելով բրենդի պաշտոնական էջին։
 • Վանաձորի «երգող-պարող» շատրվանները տարածաշրջանում նմանը չեն ունենա

  Վանաձորի «երգող-պարող» շատրվանները տարածաշրջանում նմանը չեն ունենա

  Մոտ տասն օրից Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորը կընդունի ոչ միայն Հայաստանից, այլ աշխարհի տարբեր վայրերից ժամանած հյուրերին: Հոկտեմբերի 26-ին Վանաձոր քաղաքի օրը Լոռու մարզկենտրոն կայցելի նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
 • Ազգային ժողովի շենքը՝ 10-ը լավագույն պառլամենտների շարքում

  Ազգային ժողովի շենքը՝ 10-ը լավագույն պառլամենտների շարքում

  Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի շենքը ներառվել է աշխրհի տասը լավագույն խորհրդարանների ցանկում, որ կազմել է բրիտանական The Independent պարբերականը:
  Գաղափարը Twitter-ի օգտատերերից մեկի՝ Ալան Ֆոլդսինն է եղել:
 • Հայտնի են մեքենաշինության ոլորտի ամենահարուստ մարդկանց անունները

  Հայտնի են մեքենաշինության ոլորտի ամենահարուստ մարդկանց անունները

  Microsoft-ի հիմնադիր Բիլ Գեյթսը գլխավորել է մեքենաշինական ոլորտի ամենահարուստ մարդկանց ցանկը, որ կազմել է Bloomberg գործակալությունը:
 • Շրջադարձ Սիրիայում՝ ռուսներն ու թուրքերը վերստին վերաձևում են պատմություն ու տարածքներ

  Շրջադարձ Սիրիայում՝ ռուսներն ու թուրքերը վերստին վերաձևում են պատմություն ու տարածքներ

  Թուրքիայի բանակի սիրիացի քրդերի տարածք ներխուժման սկզբից միջազգային վերլուծաբանները բանավիճում էին, թե ո՞րն է Ռուսաստանի դերն ու դիրքորոշումը նոր իրավիճակում և ի՞նչ օգուտներ կամ վտանգներ են ստեղծվում Կրեմլի համար:
 • Սպասենք նոյեմբերի՞ն, թե՞ հիմա ու այստեղ

  Սպասենք նոյեմբերի՞ն, թե՞ հիմա ու այստեղ

  Երեկ Սահմանադրական դատարանը մերժել է Հրայր Թովմասյանի պաշտոնանկության խորհրդարանի դիմումը քննարկել՝ առանց Հրայր Թովմասյանի՝ նա երեկ ու այսօր արձակուրդում է:
 • Եթե կա­րե­լի է սփո­փանք հա­մա­րել, ինչ ա­սեմ, սփոփ­վենք

  Եթե կա­րե­լի է սփո­փանք հա­մա­րել, ինչ ա­սեմ, սփոփ­վենք

  Միան­գա­մից ա­սենք, որ վեր­նագ­րում պար­փակ­ված միտ­քը վե­րա­բե­րում է Լիխ­տենշ­տայն-Հա­յաս­տան, Նոր­վե­գիա-Իս­պա­նիա դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րում գրանց­ված 1։1 ար­դյուն­քին, բայց ոչ հետևանք­նե­րին, քան­զի դրանք բո­լո­րո­վին տար­բեր բա­նե­րի մա­սին են խո­սում, ու ե­թե հետևանք­նե­րը թո­ղած՝ պի­տի ար­դյուն­քով ոգևոր­վենք, ի՞նչ ա­սեմ, ու­րեմն ա­վե­լի քան ո­ղոր­մե­լի վի­ճա­կում ենք։ Ման­րա­մաս­նե­րի մա­սին՝ ստորև ներ­կա­յաց­վե­լիք խմ­բա­յին հատ­վա­ծում, իսկ մինչ այդ ա­սենք, որ ա­հա և ե­կավ ֆուտ­բո­լի Եվ­րո­պա-2020-ի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի հան­դի­պում­ներն ըստ խմ­բե­րի ներ­կա­յաց­նե­լու ժա­մա­նա­կը, քան­զի ար­դեն շատ ա­վե­լի մեծ հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նենք ող­նա­շա­րա­վոր­ված ի­րո­ղու­թյան մա­սին խո­սե­լու, քա­նի որ գե­րա­զան­ցա­պես հս­տակ տա­րան­ջատ­ված են ինչ­պես բա­ցա­հայտ ա­ռա­ջա­տար­նե­րը, այն­պես էլ նույն­քան ակն­հայտ հետ­նա­պահ­նե­րը: Եվ այ­սու­հան­դերձ նշենք, որ ընտ­րյալ­նե­րի ցան­կում հայ­տն­վե­լու պայ­քարն ա­ռան­ձին խմ­բե­րում դեռևս շա­րու­նակ­վում է:
 • «Եր­ջան­կու­թ­յու­նը գե­տի նման է, լիճ չէ, անց­նում է տար­բեր հո­սանք­նե­րով, տար­բեր ժայ­ռե­րից է գա­լիս»

  «Եր­ջան­կու­թ­յու­նը գե­տի նման է, լիճ չէ, անց­նում է տար­բեր հո­սանք­նե­րով, տար­բեր ժայ­ռե­րից է գա­լիս»

  Շու­տով ըն­թեր­ցո­ղի սե­ղա­նին կլի­նի լոն­դո­նաբ­նակ բա­րե­րար, գրող-հրա­պա­րա­կա­խոս, ազ­գա­յին-հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Ա­ՍԱ­ՏՈՒՐ ԳՅՈՒ­ԶԵ­ԼՅԱ­ՆԻ հայ մե­ծե­րի հետ նա­մա­կագ­րու­թյուն-հու­շագ­րու­թյու­նը: Ա­սա­տուր Գյու­զե­լյա­նը ծն­վել է 1932-ին Կի­լի­կիա­յի Սո­վուղ Օ­լուխ գյու­ղում, 1939-ին տե­ղա­փոխ­վել է Սի­րիա: 1957-ին հրա­վիր­վել է դա­սա­վան­դե­լու Կալ­կա­թա­յի Հա­յոց մար­դա­սի­րա­կան ճե­մա­րա­նում: 1964-ին ըն­տա­նի­քով հաս­տատ­վել է Լոն­դո­նում: Բազ­մա­թիվ հոդ­ված­նե­րի, պատմ­վածք­նե­րի, գրա­կան, պատ­մա­բա­նա­սի­րա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րի hե­ղի­նակ է:
 • 7-րդ տա­րին է, ինչ լճի մա­կար­դա­կի բնա­կա­նոն բարձ­րա­ցու­մը կա­սեց­ված է

  7-րդ տա­րին է, ինչ լճի մա­կար­դա­կի բնա­կա­նոն բարձ­րա­ցու­մը կա­սեց­ված է

  Հա­մոզ­ված ենք, որ Սևա­նա լճի խեղ­ված ճա­կա­տագ­րով խիստ մտա­հոգ­ված մեր հան­րու­թյան ճն­շող մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը տա­րի­ներ շա­րու­նակ ան­համ­բե­րու­թյամբ էր սպա­սում մեր երկ­րի նոր, ի­րա­վա­կան և ար­դար կա­ռա­վա­րու­թյան «հայտ­նու­թյա­նը», ի­րա­վամբ հույս տա­ծե­լով, որ ա­ռա­ջին իսկ պա­հից կա­ռա­վա­րու­թյունն ան­հա­պաղ կլծ­վի լր­ջո­րեն խա­թար­ված, իր գու­ցե և ան­բու­ժե­լի է­կո­հա­մա­կար­գով ար­դեն իսկ մահ­վան եզ­րին հա­սած, եր­կար տա­րի­ներ փր­կու­թյան սպա­սած լճի շատ դժ­վա­րին խն­դիր­նե­րի լուծ­ման ա­ռա­քի­նի գոր­ծին։
 • Մաշ­տո­ցին էլ ենք փո­շու մեջ թա­ղել

  Մաշ­տո­ցին էլ ենք փո­շու մեջ թա­ղել

  Ցան­կա­ցած հե­ղա­փո­խու­թյուն ա­ռիթ է դառ­նում նո­րա­մու­ծու­թյուն­նե­րի, նոր, մինչ այդ գո­յու­թյուն չու­նե­ցող երևույթ­նե­րի դրսևոր­ման: Բա­ցա­ռու­թյուն չէր նաև թավ­շե հե­ղա­փո­խու­թյու­նը, ո­րից հե­տո Երևա­նը դար­ձավ աղ­բա­կու­տակ քա­ղաք: