ReAnimania 2019
 
 • «Ես այդ «շատն» ան­հա­մե­մատ ա­վե­լի կարևոր եմ հա­մա­րում, քան տիտ­ղոս­նե­րը»

  «Ես այդ «շատն» ան­հա­մե­մատ ա­վե­լի կարևոր եմ հա­մա­րում, քան տիտ­ղոս­նե­րը»

  22.10.2019| 00:25
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը գրող, գրա­կա­նա­գետ, թարգ­մա­նիչ Ա­ԼԵՔ­ՍԱՆԴՐ ԹՈՓ­ՉՅԱՆՆ Է: Տա­րին հո­բե­լյա­նա­կան է, թեև ան­վա­նի մտա­վո­րա­կա­նը հրա­ժար­վում է հո­բե­լյա­նա­կան տա­րին նշա­նա­վո­րող ա­վան­դա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րից: Նրա ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան չդա­դա­րող աշ­խա­տան­քը, նոր գոր­ծե­րի, նոր գր­քի ծնունդ, ար­դեն գր­ված հայտ­նի վե­պե­րի թարգ­մա­նու­թյուն­ներն ու լույ­սըն­ծա­յու­մը ա­մե­նա­տար­բեր եր­կր­նե­րում յու­րա­տե­սակ ըն­ծա են և՛ ի­րեն, և՛ ըն­թեր­ցո­ղին, և՛ գրա­կան-մշա­կու­թա­յին աշ­խար­հին: Մեր զրույ­ցը Ա­լեք­սանդր Թոփ­չյա­նի հետ ընդ­գր­կուն է. մութ ու ցուրտ դժո­խա­յին տա­րի­նե­րից մինչև լկ­տի և ան­պա­տիժ կո­ռուպ­ցիա, «Կիր­կե կղ­զուց» մինչև «Չա­րի­քի զա­վակ­ներ»...
 • Բացահայտելով պատանի արվեստագետներին

  Բացահայտելով պատանի արվեստագետներին

  19.10.2019| 13:00
  Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնը (ԳԱԿ) հոկտեմբերի 21-ին ժամը 16:00-ին կներկայացնի Beeline-ի աջակցությամբ իրականացվող «Պատանի արվեստագետների հարթակ» նախագիծը:
 • «Փոքր երկր­ներն ա­վե­լի մեծ հնա­րա­վո­րու­թ­յուն ու­նեն հա­րուստ տն­տե­սու­թ­յուն ու­նե­նա­լու»

  «Փոքր երկր­ներն ա­վե­լի մեծ հնա­րա­վո­րու­թ­յուն ու­նեն հա­րուստ տն­տե­սու­թ­յուն ու­նե­նա­լու»

  18.10.2019| 01:54
  Լոն­դո­նաբ­նակ բա­րե­րար, գրող-հրա­պա­րա­կա­խոս, ազ­գա­յին-հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Ա­ՍԱ­ՏՈՒՐ ԳՅՈՒ­ԶԵ­ԼՅԱ­ՆԻ հետ մեր զրույ­ցի ա­ռա­ջին մա­սը նրա կյան­քի ու­ղեգ­ծի մա­սին էր, որ սկս­վում է Կի­լի­կիա­յից, հաս­նում մինչև Մեծ Բրի­տա­նիա: Զրույ­ցի ա­ռանց­քը հայ­րե­նիքն է, սե­րը, ըն­կե­րու­թյու­նը, բա­րե­սի­րու­թյու­նը: Սփյուռ­քա­հայ մտա­վո­րա­կա­նը հայ­րե­նի­քը հզոր տես­նե­լու իր տես­լա­կանն ու­նի: Նրա՝ hա­մա­հայ­կա­կան կենտ­րո­նա­կան մար­մին ստեղ­ծե­լու գա­ղա­փա­րի ի­րա­գոր­ծումն ու­շա­նում է, բայց ար­դիա­կան է մինչ օրս:
 • Ճչա­ցող լռու­թ­յուն, գե­ղա­գի­տա­կան ա­հա­բեկ­չու­թ­յուն

  Ճչա­ցող լռու­թ­յուն, գե­ղա­գի­տա­կան ա­հա­բեկ­չու­թ­յուն

  18.10.2019| 01:43
  «Ի՞նչ է հայ քան­դա­կա­գոր­ծու­թյու­նը։ Դա աս­կե­տիզմն է, քիչ շար­ժում­նե­րով շատ բան ա­սե­լը, քիչ տա­շե­լը, ա­մե­նագլ­խա­վորն ըն­դգ­ծե­լու կա­րո­ղու­թյու­նը։ Հայ քան­դա­կա­գոր­ծու­թյունն ընդ­հան­րա­պես պատ­մել չի սի­րում, լուռ է»։ Գե­տիկ ԲԱՂ­ԴԱ­ՍԱ­ՐՅԱՆ
 • «Ես հայ նկա­րիչ եմ, և ինձ հա­մար ա­մե­նա­կարևո­րը հայ լի­նե­լը, հայ ար­վես­տա­սեր­նե­րին ներ­կա­յա­նալն է»

  «Ես հայ նկա­րիչ եմ, և ինձ հա­մար ա­մե­նա­կարևո­րը հայ լի­նե­լը, հայ ար­վես­տա­սեր­նե­րին ներ­կա­յա­նալն է»

  18.10.2019| 01:36
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը ՀՀ ժո­ղովր­դա­կան նկա­րիչ ՌՈ­ԲԵՐՏ Է­ԼԻ­ԲԵ­ԿՅԱՆՆ է՝ քայ­լող լե­գենդ, ո­րի հետ զրույ­ցի նյու­թը եր­բեք չի սպառ­վում:
 • Ռեքվիեմն ու դեպի լույս տանող ճանապարհը

  Ռեքվիեմն ու դեպի լույս տանող ճանապարհը

  18.10.2019| 00:16
  Հոկտեմբերի 18-ին Երևանյան 13-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակում տեղի կունենա կոմպոզիտոր Վաչե Շարաֆյանի «Ռեքվիեմ անապատի համար» ստեղծագործության համաշխարհային պրեմիերան:
 • Մաշ­տո­ցին էլ ենք փո­շու մեջ թա­ղել

  Մաշ­տո­ցին էլ ենք փո­շու մեջ թա­ղել

  15.10.2019| 00:59
  Ցան­կա­ցած հե­ղա­փո­խու­թյուն ա­ռիթ է դառ­նում նո­րա­մու­ծու­թյուն­նե­րի, նոր, մինչ այդ գո­յու­թյուն չու­նե­ցող երևույթ­նե­րի դրսևոր­ման: Բա­ցա­ռու­թյուն չէր նաև թավ­շե հե­ղա­փո­խու­թյու­նը, ո­րից հե­տո Երևա­նը դար­ձավ աղ­բա­կու­տակ քա­ղաք:
 • Նոր մեգանախագիծ. աշխարհի տարբեր ծայրերից Երևան կժամանեն մեր օրերի լեգենդար կոմպոզիտորները

  Նոր մեգանախագիծ. աշխարհի տարբեր ծայրերից Երևան կժամանեն մեր օրերի լեգենդար կոմպոզիտորները

  14.10.2019| 12:08
  Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը ներկայանում է նոր մեգանախագծով. նոյեմբերի 1-9 Հայաստանում առաջին անգամ կանցկացվի «Ժամանակակից դասականներ» կոմպոզիտորական փառատոնը։
 • «Մեզ պետք է նկա­րիչ­նե­րի միու­թ­յուն՝ ակ­տիվ ան­դամ­նե­րով, ոչ թե մարդ­կան­ցով, որ ուղ­ղա­կի ան­դա­մագր­ված են»

  «Մեզ պետք է նկա­րիչ­նե­րի միու­թ­յուն՝ ակ­տիվ ան­դամ­նե­րով, ոչ թե մարդ­կան­ցով, որ ուղ­ղա­կի ան­դա­մագր­ված են»

  11.10.2019| 02:19
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կի­ցը նկա­րիչ­նե­րի միու­թյան նա­խա­գահ ՍՈՒ­ՐԵՆ ՍԱ­ՖԱ­ՐՅԱՆՆ է: Զրու­ցել ենք միու­թյու­նում առ­կա խն­դիր­նե­րի, դրանց հնա­րա­վոր լու­ծում­նե­րի, առ­կա բա­րե­փո­խում­նե­րի ու հե­ռա­հար ծրագ­րե­րի մա­սին:
 • Կո­մի­տա­սի մար­դը

  Կո­մի­տա­սի մար­դը

  11.10.2019| 01:43
  Հա­յոց աշ­խար­հը 26 սեպ­տեմ­բեր 2019-ին տօ­նեց Կո­մի­տաս վար­դա­պե­տի ծնն­դեան 150-ա­մեա­կը: Նոյն օ­րը Դի­մա­տէտ­րի մէջ (Face­book) պատ­մա­բան, հրա­պա­րա­կա­գիր Խա­չա­տուր Դա­դա­յեա­նը գրեց իր մէկ նոր աշ­խա­տա­սի­րու­թեան մա­սին, որ նուի­րուած է Կո­մի­տա­սին և կը կրէ «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա» վեր­նա­գի­րը: