• Համայնքը աջակցություն է խնդրում

  Համայնքը աջակցություն է խնդրում

  06.05.2020| 19:31
  Գեղարքունիքի մարզի Զովաբեր համայնքի կենտրոնական ճանապարհի մի հատվածը` գյուղամիջից մինչև գերեզմանատուն հասնող մասը, գտնվում է անմխիթար վիճակում: Մոտ 550 մետր երկարությամբ այս հատվածը չի վերանորոգվել ավելի քան 30 տարի:
 • Այլա­սեր­ման վի­րու­սը դան­դա­ղո­րեն, բայց հաս­տա­տուն կեր­պով տա­րած­վում է

  Այլա­սեր­ման վի­րու­սը դան­դա­ղո­րեն, բայց հաս­տա­տուն կեր­պով տա­րած­վում է

  05.05.2020| 00:06
  Հա­յաս­տա­նում պատ­րաստ­վում են հեր­թա­կան քայ­լը կա­տա­րե­լու մեր մա­նուկ­նե­րի ու դե­ռա­հաս­նե­րի հո­գե­բա­նու­թյու­նը խե­ղե­լու, միտ­քը պղ­տո­րե­լու, նրանց ի­րենց տա­րի­քին բնո­րոշ ան­մե­ղու­թյու­նից զր­կե­լու, առն­վազն ի­րենց հա­սա­կա­կից­նե­րի և ի­րենց տա­րի­քին մոտ գտն­վող ան­ձանց շր­ջա­նում սե­ռա­կա­նի առն­չու­թյամբ ա­մո­թի զգա­ցու­մը ջն­ջե­լու, ե­րե­խա­նե­րի շր­ջա­նում սե­ռա­կան օր­գան­նե­րի և հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի նկատ­մամբ վա­ղա­ժամ, ի­րենց տա­րի­քին ոչ հա­մա­պա­տաս­խան հե­տաք­րք­րու­թյուն­ներ ու տա­րաբ­նույթ գայ­թակ­ղու­թյուն­ներ ա­ռա­ջաց­նե­լու, խո­շոր հաշ­վով և հե­ռան­կա­րում` մեր հա­սա­րա­կու­թյունն այ­լա­սե­րե­լու ուղ­ղու­թյամբ:
 • Սուդանցի մոդելը չափազանց մուգ մաշկի պատճառով Գինեսի ռեկորդների գրքում է հայտնվել. լուսանկարներ

  Սուդանցի մոդելը չափազանց մուգ մաշկի պատճառով Գինեսի ռեկորդների գրքում է հայտնվել. լուսանկարներ

  03.05.2020| 22:31
  Նակիմ Գատվեխը Հարավային Սուդանից Instagram-ում բոլորի ուշադրությունը գրավել է մաշկի չափազանց մուգ երանգով:
 • Տարօրինակ կոշիկներ. լուսանկարներ

  Տարօրինակ կոշիկներ. լուսանկարներ

  03.05.2020| 22:29
  Հագուստն ու կոշիկը հարուստ պատմություն ունեն: Տարբեր դարաշրջաններում դրանք տարբեր նյութերից են արտադրվել՝ փայտից, կաշվից, մորթուց, պապիրուսից և այլն:
 • …Եվ անվանակոչեցին նորածիններին՝ Կովիդ, Կորոնա, Լոկդաուն

  …Եվ անվանակոչեցին նորածիններին՝ Կովիդ, Կորոնա, Լոկդաուն

  03.05.2020| 09:50
  Սկզբում հայտնվեց Կորոնա Կումար աղջիկը, հետո՝ Կովիդ Մարին: Կորոնավիրուսն անկասկած թողնելու է իր հետքը: Ասիայում ավելի ու ավելի շատ ծնողներ են իրենց նորածիններին անվանում Covid-19-ին առնչվող անուններով, որ ճգնաժամ է հարուցել ամբողջ աշխարհի առողջապահական համակարգում:
 • Մի՛ գնա­ցեք մեր մա­նուկ­նե­րի, դե­ռա­հաս­նե­րի, հա­սա­րա­կու­թ­յան նկատ­մամբ այդ ա­հա­վոր ոճ­րա­գոր­ծու­թ­յա­նը

  Մի՛ գնա­ցեք մեր մա­նուկ­նե­րի, դե­ռա­հաս­նե­րի, հա­սա­րա­կու­թ­յան նկատ­մամբ այդ ա­հա­վոր ոճ­րա­գոր­ծու­թ­յա­նը

  01.05.2020| 00:46
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի գլ­խա­վո­րած, «թավ­շյա հե­ղա­փո­խու­թյուն» կոչ­վա­ծով իշ­խա­նու­թյան ե­կած կա­ռա­վա­րու­թյան օ­րեն­սդ­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը շու­տով քն­նար­կե­լու է Լան­զա­րո­տի կոն­վեն­ցիան Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան կող­մից վա­վե­րաց­նե­լու հար­ցը, և կաս­կա­ծից դուրս է, որ ԱԺ-ի իշ­խող և իշ­խա­նա­կան «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ձայ­նե­րի մե­ծա­մաս­նու­թյամբ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը նշ­ված կոն­վեն­ցիան վա­վե­րաց­նե­լու է, ե­թե հի­շյալ խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րը ժա­մա­նա­կին հա­մա­պա­տաս­խան հետևու­թյուն­ներ չա­նեն, ին­չի հույ­սը չա­փա­զանց չն­չին է:
 • Բա­ցի իշ­խա­նու­թ­յու­նից բո­լորն են մե­ղա­վոր

  Բա­ցի իշ­խա­նու­թ­յու­նից բո­լորն են մե­ղա­վոր

  01.05.2020| 00:36
  Հա­յաս­տա­նի այ­սօր­վա ի­րա­վի­ճա­կը, մեղմ ա­սած, շատ ան­հան­գս­տաց­նող է։ Ա­սել, որ իշ­խա­նու­թյու­նը չի տի­րա­պե­տում ի­րա­վի­ճա­կին, նշա­նա­կում է ո­չինչ չա­սել։ Եվ դր­սի մար­տահ­րա­վեր­նե­րը, և ներ­սի ան­վե­րահս­կե­լիու­թյունն իս­կա­կան քաոս են ստեղ­ծել։
 • Ֆրանսիայի պատգամավորները առաջարկում են ռեստորանները բացել մայիսին

  Ֆրանսիայի պատգամավորները առաջարկում են ռեստորանները բացել մայիսին

  29.04.2020| 09:28
  Ֆրանսիայի պատգամավորները էկոնոմիկայի նախարարությանն են ներկայացրել սրճարանների ու ռեստորանների փուլ առ փուլ բացման իրենց ծրագիրը՝ հաղորդել է Europe 1 ռադիոկայանը: Կառավարությունը հայտարարել է, որ հասարակական սննդի հաստատությունների բացման ժամկետների որոշումը կընդունվի մայիսի վերջին:
 • Իտալացիներին թույլատրվել է հանդիպել սիրելիների հետ

  Իտալացիներին թույլատրվել է հանդիպել սիրելիների հետ

  28.04.2020| 12:39
  Մայիսի 4-ից իտալացիներին թույլատրվելու է հանդիպել սիրելիներին: Այս մասին գրում է ռուսական Газета-ն:
 • Վի­վա-ՄՏՍ. 500 սմարթ­ֆոն հե­ռա­վար կր­թու­թ­յան հա­մար

  Վի­վա-ՄՏՍ. 500 սմարթ­ֆոն հե­ռա­վար կր­թու­թ­յան հա­մար

  28.04.2020| 00:17
  Վի­վա-ՄՏՍ-ը վե­րա­նա­յել է սո­ցիա­լա­կան ուղղ­վա­ծու­թյան ծրագ­րե­րի ցանկն ու կա­յաց­րել ի­րա­վի­ճա­կից բխող ո­րո­շում։ COVID-19-ի դեմ հա­մա­կարգ­ված պայ­քա­րի և հե­ռա­վար կր­թու­թյու­նը նաև սո­ցիա­լա­պես խո­ցե­լի խմ­բե­րում ընդգրկված ըն­տա­նիք­նե­րի դպ­րո­ցա­հա­սակ ա­շա­կերտ­նե­րին հա­սա­նե­լի դարձ­նե­լու ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում ըն­կե­րու­թյու­նը 500 սմարթ­ֆոն է նվի­րա­բե­րել ՀՀ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյա­նը։