• 80 000 ֆրանսիացիներ խնդրել են Մակրոնին իրենց դուրս թողնել տնից

  80 000 ֆրանսիացիներ խնդրել են Մակրոնին իրենց դուրս թողնել տնից

  27.04.2020| 09:30
  80000 մարդ ստորագրել են նախագահ Էմանուել Մակրոնին ուղղված խնդրագիրը՝ նվազեցնելու կարանտինային սահմանափակումները: Նրանք կարծիքով՝ զբոսանքի և բնության գիրկ գնալու արգելքը «վնասում է հոգեկան առողջությանը» և չի օգնում կորոնավիրուսի պանդեմիայի դեմ պայքարել:
 • Պետ­ծա­ռա­յող­նե­րը վր­դով­ված են

  Պետ­ծա­ռա­յող­նե­րը վր­դով­ված են

  24.04.2020| 00:48
  Դժ­վար է ա­սել, թե իշ­խա­նու­թյու­նը երբ կո­րո­շի հան­րա­յին տրանս­պոր­տի աշ­խա­տան­քի սահ­մա­նա­փա­կու­մը հա­նել, բայց դա մեծ պա­տու­հաս է դար­ձել աշ­խա­տող քա­ղա­քա­ցի­նե­րի, հատ­կա­պես պե­տա­կան ծա­ռա­յող­նե­րի հա­մար։ Նրանք այս ի­րա­վի­ճա­կում համ աշ­խա­տում են, համ ա­ռող­ջու­թյու­նը ռիս­կի են­թար­կում, համ էլ ստա­ցած աշ­խա­տա­վար­ձը գրե­թե ամ­բող­ջո­վին տա­լիս են տաք­սի­նե­րին։
 • 26500 դրամ. ծաղր ՀՀ հպարտ քա­ղա­քա­ցու նկատ­մամբ

  26500 դրամ. ծաղր ՀՀ հպարտ քա­ղա­քա­ցու նկատ­մամբ

  07.04.2020| 00:36
  Ի  տար­բե­րու­թյուն պատ­գա­մա­վոր­նե­րի, որ միա­բե­րան ո­րո­շել են՝ նա­խորդ ամս­վա պար­գևատ­րում­նե­րից հրա­ժար­վել ու դրանք ուղ­ղել ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյու­նում կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի հա­մար բաց­ված հա­տուկ հաշ­վե­հա­մա­րին, գոր­ծա­դի­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը նման զո­հո­ղու­թյան չեն գնա:
 • Խո­հա­նո­ցով զար­մա­ցած կա­նայք ու նար­դի խա­ղա­ցող տղա­մար­դիկ

  Խո­հա­նո­ցով զար­մա­ցած կա­նայք ու նար­դի խա­ղա­ցող տղա­մար­դիկ

  31.03.2020| 01:29
  Չգի­տեմ՝ Հա­յաս­տա­նում ի­րա­կա­նում քա­նի մարդ է ան­սա­ցել իշ­խա­նու­թյան կամ պա­րե­տի կոչ-հոր­դո­րին ու մնա­ցել տա­նը, բայց որ հա­սա­րա­կու­թյան մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը լուրջ չի վե­րա­բեր­վում «կա­րան­տին» կոչ­վող երևույ­թին, ան­վի­ճե­լի փաստ է:
 • Ինք­ներս մեր գլ­խին չսար­քենք

  Ինք­ներս մեր գլ­խին չսար­քենք

  31.03.2020| 00:41
  Մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րը կա­րող են տու­գանք­նե­րից զերծ մնալ, ե­թե չմո­ռա­նան կամ չա­լա­րեն և տա­նից դուրս գա­լիս լրաց­նեն ար­տա­կարգ դրու­թյան ժա­մա­նակ տե­ղա­շարժ­ման թեր­թի­կը։
 • Պլասիդո Դոմինգոն վարակվել է կորոնավիրուսով

  Պլասիդո Դոմինգոն վարակվել է կորոնավիրուսով

  24.03.2020| 11:33
  Իտալացի օպերային երգիչ Պլասիդո Դոմինգոն հայտարարել է, որ ընտանիքի հետ մեկուսանում է, երբ հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվածությունը: Դոմինգոն ֆեյսբուքում գրել է. «Իմ բարոյական պարտքն եմ համարում հայտարարել, որ կորոնավիրուս Covid-19-ը ունեմ»:
 • Հիվանդությունների կանխարգելման ազգային կենտրոնը հեռախոսով կպարազաբանի համաճարակաբանական հարցերը

  Հիվանդությունների կանխարգելման ազգային կենտրոնը հեռախոսով կպարազաբանի համաճարակաբանական հարցերը

  01.03.2020| 21:33
  Համաճարակաբանական իրավիճակի վերաբերյալ հարցերի պատասխաններ ստանալու համար քաղաքացիները կարող են դիմել նաև ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն»՝ հեռախոսով։ Այս մասին տեղեկացրին ՀՀ ԱՆ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։
 • Երա­նի թե հայ գյու­ղա­ցու բո­լոր օ­րե­րի լու­սա­բացն ու մայ­րա­մուտն ա­վարտ­վեն խին­դով և ու­րա­խու­թ­յամբ

  Երա­նի թե հայ գյու­ղա­ցու բո­լոր օ­րե­րի լու­սա­բացն ու մայ­րա­մուտն ա­վարտ­վեն խին­դով և ու­րա­խու­թ­յամբ

  28.02.2020| 11:47
  Փետր­վա­րի 22-ը Կո­տայ­քի մար­զի Թե­ղե­նիք հա­մայն­քի բնակ­չու­թյու­նը դեռ եր­կար կհի­շի, քա­նի որ ժո­ղովր­դա­կան սիր­ված տո­նե­րից մե­կը՝ Բա­րե­կեն­դա­նը, անց­կաց­վում էր ձյու­նա­պատ լեռ­նե­րով շր­ջա­պատ­ված այս գյու­ղում: Ի տար­բե­րու­թյուն եր­կա­րատև սառն ու ցր­տա­շունչ օ­րե­րի, այդ օրն արևն իր ջեր­մաց­նող շո­ղե­րով միա­ցել էր հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան տո­նախմ­բու­թյա­նը:
 • Աշխարհի ամենագեղեցիկ տատիկը Օդեսայից է՝ 60-ամյա Սվետլանա Գասսը (լուսանկարներ)

  Աշխարհի ամենագեղեցիկ տատիկը Օդեսայից է՝ 60-ամյա Սվետլանա Գասսը (լուսանկարներ)

  14.02.2020| 13:39
  Ուկրաինուհի 60-ամյա Սվետլանա Գասը ճանաչվել է աշխարհի ամենագեղեցիկ տատիկը: Օդեսայի բնակչուհին 30-ամյա գեղեցկուհու տեսք ունի:
 • Հայ բլո­գեր մայ­րիկ­նե­րը հա­մախմբ­վում են

  Հայ բլո­գեր մայ­րիկ­նե­րը հա­մախմբ­վում են

  14.02.2020| 02:23
  2020 թվա­կա­նի հենց սկզ­բից Ինս­տագ­րա­մում ստեղծ­վեց «Հայ բլո­գեր մայ­րիկ­ներ» է­ջը, ո­րի նպա­տակն էր մի հար­թա­կում հա­մախմ­բել խե­լա­ցի, գրա­գետ, ի­րենց գի­տե­լիքն ու­րիշ­նե­րի հետ կի­սե­լու ցան­կու­թյուն ու­նե­ցող բլո­գեր մայ­րիկ­նե­րի, ուղ­ղա­կի մայ­րիկ­նե­րի և մայ­րա­նալու պատ­րաստ­վող կա­նանց։