«Չեմ զար­մա­նա, ե­թե իմ­քայ­լա­կան պատ­գա­մա­վոր­նե­րը պա­տե­պատ տան կամ աս­ֆալ­տին փռեն նաև ԵԽԽՎ հա­մա­զե­կու­ցող­նե­րին»

«Չեմ զար­մա­նա, ե­թե իմ­քայ­լա­կան պատ­գա­մա­վոր­նե­րը պա­տե­պատ տան կամ աս­ֆալ­տին փռեն նաև ԵԽԽՎ հա­մա­զե­կու­ցող­նե­րին»
04.02.2020 | 00:07
Ե­թե իշ­խա­նու­թյուն­ներն ա­սում են` որևէ ծրա­գիր չկա, փաս­տա­թուղթ չկա, ա­պա շատ հե­տաքր­քիր է, թե ե­րեք օր շա­րու­նակ Ժնևում տե­ղի ու­նե­ցած հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ այդ­քան եր­կար ինչ են քն­նար­կել Հա­յաս­տա­նի ու Ադր­բե­ջա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար­նե­րը: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նման տե­սա­կետ հայտ­նեց քա­ղա­քա­գետ ԳԱ­ԳԻԿ ՀԱՄ­ԲԱ­ՐՅԱ­ՆԸ, որ հա­մոզ­ված է՝ Մնա­ցա­կա­նյան-Մա­մե­դյա­րով տևա­կան հան­դի­պումն ա­պա­ցույցն է այն բա­նի, որ, ա­յո, բա­նակ­ցա­յին սե­ղա­նին, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, կա ինչ-որ փաս­տա­թուղթ: Դրա շուրջ, վս­տահ է մեր զրու­ցա­կի­ցը, տե­ղի են ու­նե­նում բա­վա­կան ին­տեն­սիվ քն­նար­կում­ներ, բա­նակ­ցու­թյուն­ներ, ո­րոնց ման­րա­մաս­նե­րը Մինս­կի խմ­բի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը չեն թող­նում բա­ցա­հայ­տել՝ հաս­կա­նա­լով՝ կան դրույթ­ներ, ո­րոնք բա­ցա­սա­բար կըն­դուն­վեն և՛ Հա­յաս­տա­նում, և՛ Ադր­բե­ջա­նում հան­րու­թյան կող­մից:
«Բա­ցի այդ, պաշ­տո­նա­կան Մոսկ­վան, Փա­րիզն ու Վա­շինգ­տո­նը նախ և ա­ռաջ խո­սում էին հան­դիպ­ման կոն­ֆի­դեն­ցիա­լու­թյան, ա­պա նոր մնա­ցա­ծի մա­սին: ՈՒ որ­քան էլ գոր­ծող իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը հայ­տա­րա­րեն, թե որևէ փաս­տա­թուղթ չկա, հան­գա­մանք­նե­րը ճիշտ հա­կա­ռա­կի մա­սին են վկա­յում: Գաղտ­նի ինչ-ինչ գոր­ծըն­թաց­ներ են ըն­թա­նում, ու դրանք բա­վա­կան ին­տեն­սիվ են: Կար­ծում եմ` այդ գոր­ծըն­թաց­նե­րի գաղտ­նի լի­նե­լու հան­գա­մանքն է պատ­ճա­ռը, որ ո՛չ պաշ­տո­նա­կան Երևա­նը, ո՛չ էլ պաշ­տո­նա­կան Բա­քուն ինչ-որ ձևա­չա­փով տե­ղե­կույ­թի ար­տա­հոսք թույլ չեն տա­լիս»,- նշում է քա­ղա­քա­գե­տը:
Անդ­րա­դառ­նա­լով ԵԽԽՎ դի­տորդ­նե­րի ան­հան­գս­տու­թյա­նը ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյան և Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի միջև առ­կա լար­վա­ծու­թյան առն­չու­թյամբ` Համ­բա­րյա­նը նկա­տում է՝ ԵԽԽՎ հա­մա­զե­կու­ցող­նե­րը լա­վա­տե­ղյակ են Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի «բեսպ­րե­դե­լա­յին» քա­ղա­քա­կա­նու­թյա­նը. «Հայ­տա­րա­րու­թյան վեր­ջին պար­բե­րու­թյու­նում ԵԽԽՎ դի­տորդ­նե­րը նշում են, որ Հա­յաս­տա­նում քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րը պետք է զերծ մնան այն­պի­սի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րից ու գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րից, ո­րոնք կըն­կալ­վեն որ­պես ճն­շում դա­տա­կան հա­մա­կար­գի վրա: Նրանք բո­լոր կող­մե­րին կոչ են ա­րել նվա­զեց­նել ստեղծ­ված լար­վա­ծու­թյու­նը, ո­րը կա­րող է վնաս հասց­նել Հա­յաս­տա­նում ի­րա­կա­նաց­վող բա­րե­փո­խում­նե­րին: Ի­հար­կե, չի բա­ցառ­վում, որ «փո­ղո­ցա­յին» ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան ջա­տա­գով Փա­շի­նյանն ի­րեն բնո­րոշ ձևով շա­րու­նա­կի պրի­մի­տիվ սադ­րանք­նե­րը և դա­րա­կազ­միկ «գրի­չա­ռե­պոր­տա­ժա­յին» բա­ցա­հայ­տում­նե­րը ՍԴ նա­խա­գա­հի և ՍԴ դա­տա­րա­նի վե­րա­բե­րյալ ու էլ ա­վե­լի սրի ի­րա­վի­ճա­կը, բայց, ա­մեն դեպ­քում, ԵԽԽՎ դի­տորդ­նե­րի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը «սա­ռը ցն­ցուղ» է Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի և նրա թի­մա­կից­նե­րի հա­մար»:
Մեր զրու­ցա­կիցն ա­սում է, որ չի զար­մա­նա, ե­թե իմ­քայ­լա­կան մի քա­նի ան­մեղ­սու­նակ պատ­գա­մա­վոր պա­տե­պատ տան կամ աս­ֆալ­տին փռեն նաև ԵԽԽՎ հա­մա­զե­կու­ցող­նե­րին: Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը և հատ­կա­պես վար­չա­պետ Փա­շի­նյա­նը, հա­վե­լում է նա, լավ կլի­նի, որ ի­րենց նեղ անձ­նա­կան և թի­մա­յին շա­հե­րը վեր չդա­սեն պե­տա­կան շա­հե­րից ու քիչ խն­դիր­ներ ստեղ­ծեն Հա­յաս­տա­նի հա­մար:
Գա­գիկ Համ­բա­րյանն ան­հաս­կա­նա­լի է հա­մա­րում նաև վար­չա­պե­տի՝ ա­նընդ­հատ սել­ֆի ա­նե­լու մո­լուց­քը: «Ա­մե­նա­տար­բեր լի­դեր­նե­րի հետ սել­ֆի ա­նե­լը է­ժա­նա­գին ու ան­լուրջ փիար եմ հա­մա­րում: Պա­րոն Փա­շի­նյա­նը լավ կա­նի տես­նի, թե ո­րոշ լի­դեր­ներ բա­ցի զոր­բա­յու­թյամբ սել­ֆի ա­նե­լուց, ինչ­պի­սի կեց­վածք են ըն­դու­նում, վար­վե­ցո­ղու­թյան ինչ­պի­սի կա­նոն­նե­րի են հետևում: Չնա­յած նա ար­հա­մար­հա­կան վե­րա­բեր­մունք ու­նի այդ ա­մե­նի նկատ­մամբ»,- ըն­դգ­ծում է քա­ղա­քա­գե­տը:
Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1829

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ