• Ինչու են բարձ­րա­նում տաք­սի ծա­ռա­յութ­յան սա­կագ­նե­րը

  Ինչու են բարձ­րա­նում տաք­սի ծա­ռա­յութ­յան սա­կագ­նե­րը

  Վեր­ջին օ­րե­րին GG առ­ցանց ծա­ռա­յու­թյու­նը ա­ռա­վո­տյան և ե­րե­կո­յան պիկ ժա­մե­րին գրե­թե կրկ­նա­կի բարձ­րաց­րել է սա­կագ­նե­րը։ Նախ­կի­նում նման պրակ­տի­կա կի­րա­ռում էին նաև առ­ցանց տաք­սի այլ ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը։
 • Գա­զա­տար խո­ղո­վակ­նե­րը կան, բայց բնա­կի­չը գե­րա­դա­սում է փայ­տը

  Գա­զա­տար խո­ղո­վակ­նե­րը կան, բայց բնա­կի­չը գե­րա­դա­սում է փայ­տը

  Կո­տայ­քի մար­զի Մաքրավան գյու­ղում, որն այ­սօր որ­պես թա­ղա­մաս ընդգրկված է Հրազ­դան քա­ղա­քի կազ­մում, մար­դիկ պատ­րաստ­վում են ձմ­ռան: Փո­ղոց­նե­րի եր­կայն­քով ձգ­վող գա­զա­տար խո­ղո­վակ­նե­րը բնա­կիչ­նե­րի խոս­քով «դար­դին դար­ման չեն ա­նում, ու բնա­կիչն է­լի մնում է փայ­տի հույ­սին, հե­տո ի՞նչ, որ դար­ձել է Հրազ­դա­նի թա­ղա­մաս»:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Կի­սա­հա­ղորդ­չա­յին սար­քե­րի ար­տադ­րու­թյուն­նե­րում մշ­տա­պես առ­կա են ե­ղել եր­կու հիմ­նա­կան տեխ­նո­լո­գիա­կան խն­դիր­ներ, ո­րոնք կապ­ված են բյու­րեղ­նե­րի ծա­վա­լա­յին և մա­կերևու­թա­յին պա­րա­մետ­րե­րի ճշգ­րիտ վե­րար­տադր­ման հետ՝ սար­քե­րի տեխ­նի­կա­կան բնու­թագ­րե­րի կրկ­նե­լիու­թյու­նը ա­պա­հո­վե­լու հա­մար:
 • Սայ­լը տե­ղից շարժ­վեց

  Սայ­լը տե­ղից շարժ­վեց

  Վեր­ջա­պես հեր­թը հա­սավ վա­ղուց մո­ռաց­ված սո­ցիա­լա­կան կար­գա­վի­ճակ ու­նե­ցող խա­վին։ Տա­սը տա­րի անց ա­ռա­ջին ան­գամ կա­ռա­վա­րու­թյունն անդ­րա­դար­ձավ Ադր­բե­ջա­նից բռ­նա­գաղ­թած ըն­տա­նիք­նե­րին բնա­կա­րա­նով ա­պա­հո­վե­լու խնդ­րին։
 • Ծաղ­կա­ձո­րը` հա­րուստ­նե­րի հանգս­տ­յան գո­տի

  Ծաղ­կա­ձո­րը` հա­րուստ­նե­րի հանգս­տ­յան գո­տի

  Մաս­նա­վո­րի ձեռ­քից` պե­տու­թյա­նը, պե­տու­թյու­նից` մաս­նա­վո­րին, կամ «գու­մա­րե­լի­նե­րի տե­ղա­փո­խու­թյու­նից գու­մա­րը չի փոխ­վում» սկզ­բունքն է գոր­ծում։ Մաք­սա­յին կո­մի­տեի նախ­կին նա­խա­գահ Ար­մեն Ա­վե­տի­սյա­նի սե­փա­կա­նու­թյուն հան­դի­սա­ցող Ծաղ­կա­ձո­րի «Գոլ­դեն փե­լես» հյու­րա­նո­ցա­յին հա­մա­լի­րը, ո­րը պե­տա­կա­նաց­վել էր, կր­կին կմաս­նա­վո­րեց­վի։
 • Փա­շի­ն­յանն այժմ էլ Հի­սու­սի հետ է հա­մե­մա­տում ի­րեն

  Փա­շի­ն­յանն այժմ էլ Հի­սու­սի հետ է հա­մե­մա­տում ի­րեն

  Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի՝ Մի­լա­նի հայ հա­մայն­քի հետ ու­նե­ցած հան­դիպ­ման մա­սին ա­ռա­ջին բա­նը, որ մտա­ծե­ցի, այն էր, թե հան­դի­պումն ին­չու էր տե­ղի Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Սուրբ Քա­ռա­սուն Ման­կունք ե­կե­ղե­ցում կազ­մա­կերպ­վել:
 • Հա­յաս­տա՛ն, ըմբռ­նի՛ր Լավ­րո­վի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը. Ռու­սաս­տա­նը պա­հել է իր դիր­քո­րո­շու­մը, բայց հի­շեց­րել է Ար­ցախ-ԼՂՀ-ի սու­բ­յեկտ լի­նե­լը

  Հա­յաս­տա՛ն, ըմբռ­նի՛ր Լավ­րո­վի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը. Ռու­սաս­տա­նը պա­հել է իր դիր­քո­րո­շու­մը, բայց հի­շեց­րել է Ար­ցախ-ԼՂՀ-ի սու­բ­յեկտ լի­նե­լը

  Ռու­սաս­տա­նի արտ­գործ­նա­խա­րար Սեր­գեյ Լավ­րո­վի այ­ցը Հա­յաս­տան ա­վարտ­վեց, և գնա­հա­տա­կան­նե­րի ու մեկ­նա­բա­նու­թյուն­նե­րի պա­կաս չկա։ Այ­ցը լայ­նո­րեն լու­սա­բան­վել է և՛ Հա­յաս­տա­նի, և՛ Ռու­սաս­տա­նի ԶԼՄ-նե­րում, ին­չը բա­ցատ­րե­լի է. եր­կր­նե­րի հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րում բազ­մա­թիվ հար­ցեր են կու­տակ­վել, բայց Լավ­րո­վի այ­ցի և գործ­նա­կա­նում ողջ հայ­կա­կան ղե­կա­վա­րու­թյան հետ բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի մա­սին հա­վա­նա­բար պետք չէ քայլ առ քայլ պատ­մել։
 • «Վեր­նա­տու­նը» նոր լից­քեր, ա­ռա­ջին հեր­թին, իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րին է հա­ղոր­դում

  «Վեր­նա­տու­նը» նոր լից­քեր, ա­ռա­ջին հեր­թին, իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րին է հա­ղոր­դում

  Փոխ­վար­չա­պետ Տիգ­րան Ա­վի­նյա­նը կար­ծում է, որ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Վազ­գեն Մա­նու­կյա­նի հիմ­նադ­րած «Վեր­նա­տուն» ա­կու­մբը «նոր թար­մու­թյուն կհա­ղոր­դի ներ­քա­ղա­քա­կան կյան­քին»:
 • ՈՒ զար­մա­նա­լիո­րեն օ­տա­րա­լե­զու դպ­րոց­նե­րի դեմ պայ­քա­րող Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի թի­րախն այ­սօր դար­ձել են հա­յոց լե­զուն, հայ ժո­ղովր­դի ու հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թ­յու­նը

  ՈՒ զար­մա­նա­լիո­րեն օ­տա­րա­լե­զու դպ­րոց­նե­րի դեմ պայ­քա­րող Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի թի­րախն այ­սօր դար­ձել են հա­յոց լե­զուն, հայ ժո­ղովր­դի ու հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թ­յու­նը

  Տե­սա­նե­լի է‚ որ իշ­խա­նա­կան ողջ թի­մը՝ սկ­սած վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նից‚ վեր­ջաց­րած իշ­խա­նա­կան ֆեյ­քե­րով‚ ցու­ցադ­րա­բար ըն­դու­նել է մի դիրք‚ թե իբր ի­րենց ա­ռանձ­նա­պես չի ան­հան­գս­տաց­նում կա­ռա­վա­րու­թյան ա­մե­նաեր­կար ա­նունն ու­նե­ցող կա­ռույ­ցի՝ ՀՀ կր­թու­թյան‚ գի­տու­թյան‚ մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյան սու­պեր­ղե­կա­վա­րի շուրջ ստեղծ­ված բա­վա­կա­նին լար­ված ի­րա­վի­ճա­կը։
 • Երկու լա­րի վրա

  Երկու լա­րի վրա

  Չնա­յած ԲՀԿ-ն վս­տա­հեց­նում է, թե «Վեր­նա­տան» ձևա­չա­փին չի միա­նա­լու, բայց Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նը Ծա­ռու­կյան չէր լի­նի, ե­թե այս ան­գամ էլ սե­փա­կան քա­ղա­քա­կան հե­տագ­ծին հա­վա­տա­րիմ չմ­նար։