• Ինչու են Սնա­ցա­կա­ն­յա­նին կան­չել ԱՄՆ

  Ինչու են Սնա­ցա­կա­ն­յա­նին կան­չել ԱՄՆ

  Դի­մա­կի «մա­սին» իր սր­բա­զան զբաղ­մուն­քը Նի­կո­լը կր­կին կփո­խա­րի­նի 100 «ձեռք­բե­րում­նե­րի» մա­սին տրակ­տա­տով. նա այլ ա­նե­լիք չու­նի:
 • Խա­նի մահն ու կյան­քը

  Խա­նի մահն ու կյան­քը

  Հի­մա կշա­րադ­րեմ այն գլու­խը, ո­րի հա­մար առ­հա­սա­րակ նա­խա­ձեռ­նե­ցի Տ. Քե­լե­կյա­նի մա­սին գրել: Խոս­քը ազ­գա­յին հոգ­սի, կա­րի­քի և ան­հա­տի հարս­տու­թյան փոխ­կա­պակ­ցու­թյանն է վե­րա­բե­րում:
 • «Մենք աշ­խար­հի մեջ ենք, ու աշ­խարհն է մեր մեջ. պար­զա­պես, որ­պես գաղտ­նի զենք, ու­նենք Ո­գին, որ մեզ պա­հել ու պա­հե­լու է»

  «Մենք աշ­խար­հի մեջ ենք, ու աշ­խարհն է մեր մեջ. պար­զա­պես, որ­պես գաղտ­նի զենք, ու­նենք Ո­գին, որ մեզ պա­հել ու պա­հե­լու է»

  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը ար­ձա­կա­գիր, դրա­մա­տուրգ, «Գրա­կան թեր­թի» գլ­խա­վոր խմ­բա­գիր ԿԱ­ՐԻ­ՆԵ ԽՈ­ԴԻ­ԿՅԱՆՆ է:
 • Իր հետ­մա­հու ա­զա­տամ­տու­թ­յու­նը կի­սեց Սեն գե­տի ա­լիք­նե­րի հետ

  Իր հետ­մա­հու ա­զա­տամ­տու­թ­յու­նը կի­սեց Սեն գե­տի ա­լիք­նե­րի հետ

  2018 թվա­կան. Փա­րի­զի Սեն գե­տին է հան­ձն­վում հու­լի­սի 9-ին մա­հա­ցած Կա­րեն Ա Սի­մո­նյա­նի ա­ճյու­նա­փո­շին՝ ի փո­խա­րեն ա­ճյու­նա­սա­փո­րի ամ­փոփ­վե­լու։ Այս­պի­սին է ե­ղել գրո­ղի, թարգ­ման­չի, հան­րա­յին գործ­չի վեր­ջին ցան­կու­թյու­նը, այլ խոս­քով` ինք­նա­հանձ­նա­րա­րու­թյու­նը:
 • Ալիևի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը հու­շում են` Ադր­բե­ջա­նը պատ­րաստ­վում է պա­տե­րազ­մի

  Ալիևի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը հու­շում են` Ադր­բե­ջա­նը պատ­րաստ­վում է պա­տե­րազ­մի

  Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիևը սեպ­տեմ­բե­րի 19-ին «Ապ­շե­րոն» հան­քա­վայ­րում ծո­վա­յին գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի հիմ­նար­կե­քի ա­րա­րո­ղու­թյան ժա­մա­նակ ԶԼՄ-նե­րին տված հար­ցազ­րույ­ցում հայ­տա­րա­րել է ղա­րա­բա­ղյան հա­կա­մար­տու­թյան գո­տու շփ­ման գծի մոտ հայ­կա­կան զին­ված ու­ժե­րի կենտ­րո­նաց­ման մա­սին և այն հա­մա­րել Երևա­նի կող­մից պա­տե­րազ­մի նա­խա­պատ­րաս­տում:
 • Հի­մա դաշ­նա­կի՞ց, թե՞ գոր­ծա­կալ­ներ

  Հի­մա դաշ­նա­կի՞ց, թե՞ գոր­ծա­կալ­ներ

  Թեև Թուր­քիան Ադր­բե­ջա­նի հետ թև թևի տված ար­դեն եր­կու ա­միս է ակ­տիվ խո­սում ու պատ­րաստ­վում է պա­տե­րազ­մի, Հա­յաս­տա­նի սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան կյան­քի մար­տահ­րա­վեր­ներն ա­մեն օր նոր պոռ­թկ­ման ա­ռիթ են դառ­նում, իշ­խա­նու­թյու­նը լրիվ այլ հոգս ու­նիգ զբաղ­ված է Ռու­սաս­տա­նի գոր­ծա­կա­լա­կան ցան­ցով և 2050-ի մա­սին հե­քիաթ­ներ հյու­սե­լով՝ չու­նե­նա­լով գո­նե ա­ռա­ջի­կա մեկ տար­վա գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ծրա­գիր։
 • «Հն­չեց կրա­կո­ցը, և մարդն այլևս չկա»

  «Հն­չեց կրա­կո­ցը, և մարդն այլևս չկա»

  Մեր ժա­մա­նա­կա­կից դա­րաշր­ջա­նի պատ­մու­թյան այն պա­հե­րին, երբ մենք գրե­թե ա­մեն օր լու­րեր ենք ստա­նում պա­տե­րազմ­նե­րում հա­րյու­րա­վոր ու հա­զա­րա­վոր մարդ­կա­յին զո­հե­րի մա­սին, հա­մա­ռո­րեն ա­ռաջ են գա­լիս «հա­վի­տե­նա­կան» կյան­քի և ան­ձի ան­մա­հու­թյան վե­րա­բե­րյալ կարևոր հար­ցեր:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  Մոմի հանգերով շշունջն է լսվում
  կրկին երկնային.
  Ափերս դրած Քո ափերի մեջ,
  Հավատի կանաչ ընձյուղը կտցիս,
  Ես վեր եմ ելնում ամպերի միջով։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  Ով սի­րում է իր որ­դուն, պետք է հա­ճա­խա­կի պատ­ժի նրան, որ­պես­զի ու­րախ լի­նի վեր­ջում։ Ով խրա­տում է իր որ­դուն, նրա­նից օ­գուտ կտես­նի և ծա­նոթ­նե­րի մեջ նրա­նով կպար­ծե­նա։
 • Նի­կոլ, իսկ դու ար­դա­րաց­վե՞լ ես, մաքր­վե՞լ ես քո քրեա­կան ան­ց­յա­լից

  Նի­կոլ, իսկ դու ար­դա­րաց­վե՞լ ես, մաքր­վե՞լ ես քո քրեա­կան ան­ց­յա­լից

  Ա­ռայժմ պարզ չէ, թե վերջ­նա­կա­նա­պես ինչ­պի­սին կլի­նի քա­ղա­քա­կան ա­շու­նը, ո­րով­հետև մինչ աշ­նան ա­վար­տը դեռ եր­կու ա­միս կա, բայց, վս­տա­հո­րեն կա­րե­լի է ա­սել՝ աշ­նան ա­ռա­ջին ա­մի­սը իսկ և իսկ պարգև է հայ գյու­ղա­ցու հա­մար: