• Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  20.12.2019| 00:29
  Այ­սօր­վա նի­կո­լա­կա­նին ե­թե եր­կու-ե­րեք տա­րի տա­րի ա­ռաջ ա­սեին՝ Նի­կո­լը Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վար է դառ­նա­լու, կծի­ծա­ղեր և մո­տա­վո­րա­պես այս­պես կա­սեր՝ «Էդ խեղ­կա­տակ լա­րա­խա­ղացն է պա­կաս։ Նա ա­մե­նա­հե­տին գյու­ղում գյու­ղա­պետ էլ չի դառ­նա»...
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  13.12.2019| 00:05
  Իսկ Փա­շի­նյա­նը գի­տի՞, թե ով է խն­դիր դրել, որ ստեղծ­վի հան­րա­հայտ Jingle Bells-ը: Լրիվ Քաջ Նա­զա­րի ո­ճի մեջ է՝ թա­գա­վո­րա­կան հրա­մանքս է, որ արևը դուրս գա արևել­քից ու մայր մտ­նի արևմուտ­քում...
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  06.12.2019| 00:18
  Տի­կին Հա­կո­բյան-Փա­շի­նյան, Շու­շին մու­ղամ-սե­գյահ լսե­լու ժա­ման­ցի վայր չէ, Շու­շին ա­զա­տագր­ված հա­յոց Ե­րու­սա­ղեմն Է… Իջևան քա­ղա­քից մի ե­րե­սուն-քա­ռա­սուն կմ որ անց­նեք, Ղա­զախն է։ Ա՛յ, այն­տեղ Մեհ­րի­բա­նի հետ և թեյ կխ­մեք, և մու­ղամ կվա­յե­լեք։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  29.11.2019| 02:25
  Այս իշ­խա­նու­թյու­նը ռեպ­րե­սիա­նե­րը սխալ ուղ­ղու­թյամբ է թի­րա­խա­վո­րել, ո­րով­հե­տև, ի տար­բե­րու­թյուն շա­տե­րի, ա­ռա­ջին օր­վա­նից գի­տեինք, թե իշ­խա­նու­թյու­նը ին­չի է ըն­դու­նակ։ Հի­մա էլ գի­տենք, թե ով, որ­տեղ և ինչ­պես է կա­տա­րում ռե­ժի­մի ղե­կա­վա­րից ե­կած ու­ղիղ հրա­հանգ­նե­րը։ Գի­տենք և միշտ հի­շե­լու ենք։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  22.11.2019| 00:12
  Մել Դա­լու­զյանն իմ անձ­նա­կան պաշտ­պա­նու­թյան ներ­քո է։ Նի­կոլ ՓԱ­ՇԻ­ՆՅԱՆ
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  15.11.2019| 01:13
  Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցիու­թյու­նից հրա­ժար­վել և սե­ռա­փոխ­վել ցան­կա­ցող­նե­րը դի­մեն ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյան շենք՝ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին: Դուք ան­մի­ջա­պես կհայ­տն­վեք վար­չա­պե­տի բարձր հո­վա­նու ներ­քո և կս­տա­նաք 20 մի­լիոն դրամ՝ մնա­ցած ողջ կյան­քում եր­ջա­նիկ լի­նե­լու հա­մար: Կե՜ց­ցե Նի­կո­լը:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  08.11.2019| 00:27
  Մար­դու կրթ­վա­ծու­թյան ա­ռա­ջին աս­տի­ճա­նը մայ­րե­նի լեզ­վին տի­րա­պե­տելն է։ Հա­յոց լե­զուն այ­սօր բո­լոր բու­հե­րում պետք է լի­նի ա­մե­նա­պար­տա­դի­րը, իսկ հա­յոց լեզ­վի ու­սու­ցի­չը՝ ա­մե­նա­կարևոր մար­դը։ Լե­զուն է ո­րո­շում ազ­գի գո­յու­թյու­նը, կե­ցու­թյու­նը, ի­մաս­տը:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  01.11.2019| 00:44
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րը Ար­ցա­խի հար­ցի շուրջ՝ զրո­յից սկ­սե­լու վե­րա­բե­րյալ ոչ այլ ինչ են, ե­թե ոչ վե­րա­դարձ այն շր­ջա­նին, երբ Ար­ցա­խը Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում էր:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  25.10.2019| 00:38
  Ես կա­րող եմ մի հար­ցի պա­տաս­խան տալ. ե­թե այդ հար­ցը կհայտ­նա­բե­րեն ու կբարձ­րա­ձայ­նեն, որ ես ա­ջակ­ցել եմ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին իշ­խա­նու­թյան գա­լու մեջ. այդ­տեղ ես թույլ եմ տվել խախ­տում: Ես պաշ­տո­նա­պես հայ­տա­րա­րում եմ, ի­րա­վա­պահ­նե­րը լսե­ցին, թող ու­սում­նա­սի­րեն ու գտ­նեն՝ որ­տեղ եմ խախ­տել ու ին­չով եմ ա­ջակ­ցել:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  18.10.2019| 00:53
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը եր­կի­րը կա­ռա­վա­րում է ճիշտ այն­պես, ինչ­պես ժա­մա­նա­կին ղե­կա­վա­րել է «Հայ­կա­կան ժա­մա­նակ» օ­րա­թեր­թը։ ՈՒ խոս­քը դա­սա­կան մա­մու­լի մա­սին չէ, խոս­քը հենց դե­ղին մա­մու­լի մա­սին է: