• «Կո­րո­նա­վի­րուսն ի­րեն «հար­մա­րա­վետ» է զգում հատ­կա­պես այն երկր­նե­րում, որ­տեղ իշ­խա­նու­թ­յան ղե­կին պո­պու­լիստ­ներն են»

  «Կո­րո­նա­վի­րուսն ի­րեն «հար­մա­րա­վետ» է զգում հատ­կա­պես այն երկր­նե­րում, որ­տեղ իշ­խա­նու­թ­յան ղե­կին պո­պու­լիստ­ներն են»

  03.04.2020| 00:39
  Ար­ցա­խում ա­վարտ­վե­ցին ընտ­րու­թյուն­նե­րը։ Ձևա­վոր­վեց խոր­հր­դա­րան, բայց նա­խա­գա­հի ա­թո­ռի եր­կու հա­վակ­նորդ­նե­րը դեռ երկ­րորդ փուլ պի­տի գնան։ Բա­վա­կան հե­տաքր­քիր պատ­կեր է ստեղծ­վել. ա­մե­նա­շատ քվե ստա­ցած թեկ­նա­ծու Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հետ երկ­րորդ փու­լում է մի թեկ­նա­ծու՝ Մա­սիս Մա­յի­լյա­նը, ո­րին դե­ֆակ­տո պաշտ­պա­նող կու­սակ­ցու­թյու­նը խոր­հր­դա­րան չան­ցավ։ Այ­սինքն, նա չու­նի քա­ղա­քա­կան հե­նա­րան։ Ար­ցա­խյան ընտ­րու­թյուն­նե­րի, հա­յաս­տա­նյան ի­րա­վի­ճա­կի շուրջ զրու­ցել ենք «Դե­մոկ­րա­տա­կան այ­լընտ­րանք» կու­սակ­ցու­թյան նա­խա­ձեռ­նող խմ­բի ղե­կա­վար, քա­ղա­քա­գետ ՍՈՒ­ՐԵՆ ՍՈՒ­ՐԵ­ՆՅԱՆ­ՑԻ հետ։
 • «Գու­ցե իմ­քայ­լա­կան պատ­գա­մա­վո­րի անգ­րա­գետ հարևան Պո­ղո­սը Փա­շի­ն­յա­նի անգ­րա­գետ թե­զե­րն ըն­դու­նում է, սա­կայն շա­տե­րը հաս­կա­նում են դրանց ան­հե­թե­թու­թ­յու­նը»

  «Գու­ցե իմ­քայ­լա­կան պատ­գա­մա­վո­րի անգ­րա­գետ հարևան Պո­ղո­սը Փա­շի­ն­յա­նի անգ­րա­գետ թե­զե­րն ըն­դու­նում է, սա­կայն շա­տե­րը հաս­կա­նում են դրանց ան­հե­թե­թու­թ­յու­նը»

  31.03.2020| 00:59
  Կո­րո­նա­վի­րու­սի օր օ­րի թափ հա­վա­քող այս օ­րե­րին երկ­րի վար­չա­պե­տը հե­ռա­խո­սազ­րույց­ներ է ու­նե­նում քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հետ` հաս­կա­նա­լու, թե տար­բեր ո­լորտ­նե­րում երկ­րում ինչ­պի­սի վի­ճակ է տի­րում։ «Պա­տա­հա­կան» զան­գե­րի փոր­ձը, սա­կայն, նոր չէ։ Ըստ քա­ղա­քա­գետ ԳԱ­ԳԻԿ ՀԱՄ­ԲԱՐ­ՅԱ­ՆԻ, Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին այդ PR ակ­ցիան հու­շող­նե­րն ըն­դա­մե­նը գրա­գո­ղեր են, քա­նի որ դեռ 1999-ին այդ ձևա­չա­փով հա­սա­րա­կու­թ­յան հետ շփ­վել է Վե­նե­սուե­լա­յի նախ­կին նա­խա­գահ ՈՒ­գո Չա­վե­սը, ո­րի «Ա­լո, Չա­վես» հա­ղոր­դումն այն­քան մեծ վար­կա­նիշ ու­ներ, որ 2007-ից ա­մեն օր ժա­մը 20:00-ից մինչև 21.30-ը հե­ռար­ձակ­վում էր Վե­նե­սուե­լա­յի պե­տա­կան հե­ռու­ստաըն­կե­րու­թ­յան ե­թե­րով։
 • «Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը պետք է ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյուն ցու­ցա­բե­րի ինք­նա­մե­կու­սաց­ված քա­ղա­քա­ցի­նե­րին»

  «Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը պետք է ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյուն ցու­ցա­բե­րի ինք­նա­մե­կու­սաց­ված քա­ղա­քա­ցի­նե­րին»

  24.03.2020| 14:35
  Հա­մաշ­խար­հա­յին հան­րու­թյան և տն­տե­սու­թյան վրա ազ­դող թիվ մեկ գոր­ծոնն այս պա­հին կո­րո­նա­վի­րուսն է, ու ան­կախ դրա հաղ­թա­հար­մանն ուղղ­ված ջան­քե­րից և մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ար­դյու­նա­վե­տու­թյու­նից՝ այն փո­խե­լու է գո­յու­թյուն ու­նե­ցող հին աշ­խար­հա­կար­գը։
 • «Չի­րա­կա­նաց­րած ծրագ­րե­րի մեղ­քը կգ­ցեն կո­րո­նա­վի­րու­սի վրա»

  «Չի­րա­կա­նաց­րած ծրագ­րե­րի մեղ­քը կգ­ցեն կո­րո­նա­վի­րու­սի վրա»

  24.03.2020| 00:47
  «Այդ օ­րենքն ի­րա­կա­նու­թյան մեջ չի աշ­խա­տե­լու»,- անդ­րա­դառ­նա­լով ԱԺ ըն­դու­նած այն օ­րեն­քին, ո­րով պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն է սահ­ման­վում նաև ար­գել­ված տե­ղե­կատ­վու­թյան հրա­պա­րակ­ման և տա­րած­ման հա­մար, մեզ հետ զրույ­ցում ա­սաց քա­ղա­քա­գետ ԱՐ­ՄԵՆ ԲԱ­ԴԱ­ԼՅԱ­ՆԸ։
 • Ես չեմ այդ վիրուսը ստեղծել, զարմացած եմ` ինչքան չար ու անհոգի են մարդիկ. Իտալիայից եկած էջմիածնեցի կինը փակագծեր է բացում

  Ես չեմ այդ վիրուսը ստեղծել, զարմացած եմ` ինչքան չար ու անհոգի են մարդիկ. Իտալիայից եկած էջմիածնեցի կինը փակագծեր է բացում

  20.03.2020| 14:56
  «Իրավունք»-ը զրուցել է Իտալիայից ժամանակ էջմիածնեցի կնոջ հետ, ով վարակվել էր կորոնավիրուսով, և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով, թաքցնելով իր՝ ջերմություն ունենալու փաստը մասնակցել էր նշանանադրության և վարակել մնացյալ արարողության մասնակիցներին։
 • Դու մե­նակ չես՝ փո­ղերդ բեր

  Դու մե­նակ չես՝ փո­ղերդ բեր

  20.03.2020| 02:09
  Իշ­խա­նու­թյան սի­րե­լի կար­գա­խո­սը՝ «Մե­նակ չես»-ը, նաև կո­րո­նա­վի­րու­սի օ­րե­րին է ակ­տուալ: Բնավ նկա­տի չու­նեմ, թե եր­կիրն ան­թե­րիին մոտ կա­ռա­վա­րե­լու խոս­տում տված­նե­րը ՀՀ ա­մեն մի քա­ղա­քա­ցու յու­րա­հա­տուկ ձևով են սի­րում, գուր­գու­րում, փա­ղաք­շում ու վս­տա­հեց­նում՝ խն­դի­րը բո­լո­րինս է, ցա­վը՝ մե­կը:
 • «Հի­մա իշ­խա­նու­թ­յու­նը պի­տի խել­քը գլու­խը հա­վա­քի, լր­ջա­նա»

  «Հի­մա իշ­խա­նու­թ­յու­նը պի­տի խել­քը գլու­խը հա­վա­քի, լր­ջա­նա»

  20.03.2020| 02:05
  Այս օ­րե­րին իշ­խա­նու­թյան ընդ­դի­մա­խոս­նե­րը գե­րա­դա­սում են զուսպ լի­նել ի­րենց քն­նա­դա­տու­թյուն­նե­րի մեջ, մինչև կո­րո­նա­վի­րու­սով պայ­մա­նա­վոր­ված ճգ­նա­ժա­մա­յին օ­րերն ա­վարտ­վեն։ Հան­րու­թյան ա­ռող­ջու­թյունն ա­ռաջ­նա­յին հա­մա­րե­լով` ա­զա­տա­մար­տիկ, հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ ԳԵ­ՎՈՐԳ ԳԵ­ՎՈՐ­ԳՅԱ­ՆԸ ևս մեզ հետ զրույ­ցում փոր­ձեց հնա­րա­վո­րինս մեղմ ար­տա­հայտ­վել օր­վա իշ­խա­նու­թյան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի առն­չու­թյամբ։
 • «Մարդ­կանց փա­ռա­բա­նե­լը, սր­բե­րի շար­քում դա­սե­լը, հայ­հո­յե­լը, սև ու սպի­տա­կի բա­ժա­նե­լը 2018-ի ապ­րիլ-մա­յիս­յան ի­րա­դար­ձու­թ­յուն­նե­րի ժա­մա­նա­կից են սկիզբ ա­ռել ու չեն լքում մեզ»

  «Մարդ­կանց փա­ռա­բա­նե­լը, սր­բե­րի շար­քում դա­սե­լը, հայ­հո­յե­լը, սև ու սպի­տա­կի բա­ժա­նե­լը 2018-ի ապ­րիլ-մա­յիս­յան ի­րա­դար­ձու­թ­յուն­նե­րի ժա­մա­նա­կից են սկիզբ ա­ռել ու չեն լքում մեզ»

  17.03.2020| 00:10
  Այն, ինչ այ­սօր կա­տար­վում է քա­ղա­քա­կան ու հա­սա­րա­կա­կան տի­րույ­թում, հետևանք է հե­ղա­փո­խու­թյան ժա­մա­նակ ներ­դր­ված ոչ դրա­կան պրակ­տի­կա­յի: Մարդ­կանց, սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րի օգ­տա­տե­րե­րի ու, առ­հա­սա­րակ, քա­ղա­քա­ցի­նե­րի վե­րա­բեր­մուն­քը քա­ղա­քա­կան երևույթ­նե­րի, դեմ­քե­րի նկատ­մամբ, այն է՝ նրանց փա­ռա­բա­նե­լը, սր­բե­րի շար­քում դա­սե­լը, հայ­հո­յե­լը, սև ու սպի­տա­կի բա­ժա­նե­լը 2018-ի ապ­րիլ-մա­յի­սյան ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նա­կից են սկիզբ ա­ռել ու չեն լքում մեզ:
 • «Կեն­սագ­րու­թ­յուն չու­նե­ցող մար­դիկ գա­լիս են կա­ռա­վար­ման հա­մա­կարգ ու ստա­նում պարգևավ­ճար­ներ»

  «Կեն­սագ­րու­թ­յուն չու­նե­ցող մար­դիկ գա­լիս են կա­ռա­վար­ման հա­մա­կարգ ու ստա­նում պարգևավ­ճար­ներ»

  13.03.2020| 01:53
  Մի­ջազ­գա­յին շու­կա­նե­րը, երկ­րների տն­տե­սու­թյուն­նե­րը զգա­լի վնաս­ներ են կրում նավ­թի գնան­կու­մից, կա­ռա­վա­րու­թյուն­նե­րը փոր­ձում են հնա­րա­վոր ռիս­կե­րը չե­զո­քաց­նել, ա­մեն ինչ ա­նել, որ ի­րենց տն­տե­սու­թյուն­նե­րը քիչ վնաս­ներ ու­նե­նան։
 • «Բո­լո­րի հա­մար ծի­ծա­ղե­լի է Փա­շի­ն­յան-փրկ­չի կեր­պա­րը»

  «Բո­լո­րի հա­մար ծի­ծա­ղե­լի է Փա­շի­ն­յան-փրկ­չի կեր­պա­րը»

  10.03.2020| 01:03
  Հան­րաք­վեի քա­րո­զար­շա­վի այս մի քա­նի օ­րե­րին բուկ­լետ պատ­ռող աղջ­կա­նից մինչև ինք­նաս­պա­նու­թյուն գոր­ծող մար­դու տե­սա­րան­նե­րի ա­կա­նա­տես ե­ղանք, բայց այդ­պես էլ չհաս­կա­ցանք, թե ին­չի հա­մար է այս հան­րաք­վեն։ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի գլ­խա­վո­րու­թյամբ իմ­քայ­լա­կան­նե­րը բուկ­լետ­ներ են բա­ժա­նում, ո­րոնք չեն էլ կար­դում մար­դիկ։ Չկա մի քա­ղա­քա­կան, ի­րա­վա­կան բա­ցատ­րու­թյուն, ի վեր­ջո, ին­չու՞ է իշ­խա­նու­թյու­նը այս հա­մա­պե­տա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը կազ­մա­կեր­պել։ «Քա­ղա­քա­ցիա­կան գի­տակ­ցու­թյուն» ՀԿ-ի նա­խա­գահ ՆԱ­ՐԵԿ ՍԱՄ­ՍՈ­ՆՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք քա­րո­զար­շա­վի ըն­թաց­քի և հնա­րա­վոր զար­գա­ցում­նե­րի թե­մա­յով։