Ասում են...

Ասում են...
19.11.2019 | 00:20

...թե իշ­խա­նու­թ­յան ներ­սում լուրջ տագ­նապ կա վեր­ջին օ­րե­րին դրսևոր­վող հա­սա­րա­կա­կան լայն կոն­սեն­սու­սի, Փա­շի­ն­յա­նի` ա­մեն վայրկ­յան իջ­նող ռեյ­տին­գի առն­չու­թ­յամբ: Իշ­խա­նու­թ­յունն­նե­րը խիստ վա­խե­ցած են նաև ցան­ցա­յին պայ­քա­րի ան­կանգ դրսևո­րում­նե­րից. տար­բեր ֆլանգ­նե­րով ոտ­քի են կանգ­նել «հետ­նա­խոր­շե­րում» դան­թող քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րը, Սերժ Սարգ­ս­յանն է ան­չափ հե­տաքր­քիր ազ­դակ­ներ ու­ղար­կում (հեր­թա­կա­նը կլի­նի այս օ­րե­րին), ու­սա­նող­ներն են պա­շա­րել ԿԳՄՍ-ն, դրա­նից ա­ռաջ` ԱԳՆ-ն, «Վեր­նա­տան» աշ­խա­տանք­ներն են մեկ­նար­կել` Մի­քա­յել Մի­նա­ս­յա­նի`«Սկ­սե­լա» մո­դե­լա­վոր­ման ֆո­նին։ Այ­նու­հան­դերձ, միա­վո­րո­ղի դե­րա­կա­տա­րու­թ­յունն այս ա­մե­նում վե­րա­պահ­ված է ան­ձամբ ի­րեն` նոր Հա­յաս­տա­նում սա­տա­նա­նե­րին գտ­նե­լու հանձ­նա­րա­րա­կա­նով հան­դես ե­կող, սե­ռա­փոխ­նե­րին սի­րող, մնա­ց­յալ­նե­րին աս­ֆալ­տին ծե­փող Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին և ար­դեն իսկ պայ­թող նրա թի­մին. ա­մե­նից լավ հենց նրանք են կոն­սո­լի­դաց­նում հա­կընդ­դեմ ու­ժե­րին:

Դիտվել է՝ 16272

Մեկնաբանություններ