«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Հուշ-պատում

  Հուշ-պատում

  24.04.2020| 01:09
  Հայոց Մեծ Եղեռնի 105-րդ տարելիցն է: Ես կրկին ժապավենի նման ետուառաջ եմ պտտում Ամերիկայի Համախարբերդի միության ջանքերով և օժանդակությամբ, Խորհրդային Հայաստանի քարքարոտ մի հողակտորի վրա փյունիկի նման վերածնված խարբերդցիների դեմքերն ու խորհրդավոր հայացքը:
 • Ազգային անվտանգության առանցք պիտի դարձնել ազգային գաղափարախոսությունը, ազգային մտածելակերպը և ազգային ծրագիրը

  Ազգային անվտանգության առանցք պիտի դարձնել ազգային գաղափարախոսությունը, ազգային մտածելակերպը և ազգային ծրագիրը

  24.04.2020| 00:59
  1915-ին Թուրքիան հայ ազգին իր բնօրանում՝ արևմտյան Հայաստանում ցեղասպանության ենթարկելուց հետո օգտագործելով իր բնատուր դիվանագիտական կեղծարարությունը երեսպաշտությունը, աչքակապությունը և իր գենետիկ այլ ստոր հատկանիշները առ այսօր հետևողականորեն զբաղված է ժխտողական քաղաքականությամբ:
 • Մեծ հիաս­թա­փու­թ­յան թա­վիշն ու աս­տա­ռը

  Մեծ հիաս­թա­փու­թ­յան թա­վիշն ու աս­տա­ռը

  24.04.2020| 00:38
  ՀՀ իշ­խա­նու­թյունն ամ­փո­փում է գոր­ծու­նեու­թյան եր­կու տա­րին, վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը եր­կու լայ­վե­րով ներ­կա­յաց­րեց հա­սա­րա­կու­թյան «Մեծ հիաս­թա­փու­թյուն­նե­րի» պատ­կե­րը, որ իր գնա­հա­տա­կա­նով, թերևս, մեծ հիա­ցում­նե­րի պատ­ճառ պի­տի լի­ներ:
 • Երկու տար­վա «նո­րեկ­նե­րը» պաշ­տո­նա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գին չեն տի­րա­պե­տում

  Երկու տար­վա «նո­րեկ­նե­րը» պաշ­տո­նա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գին չեն տի­րա­պե­տում

  21.04.2020| 00:36
  Ինձ բնավ չի հե­տաք­րք­րում՝ ով է մե­ղա­վոր, որ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հա­զա­լու կամ գլուխ քո­րե­լու կադ­րե­րը հայ­տն­վել են հա­մա­ցան­ցում: Մտա­հո­գիչ եր­կու հան­գա­մանք կա. եր­կու տար­վա փոր­ձա­ռու­թյուն ու­նե­ցող «նո­րեկ­նե­րը» պաշ­տո­նա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գին չեն տի­րա­պե­տում ու, ի վեր­ջո, ին­չի մա­սին էր իբրև թե կո­րո­նա­վի­րու­սի մա­սին այդ­քան չարչ­րկ­ված ու­ղեր­ձը:
 • Խորհրդածություններ Հայոց Ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի կապակցությամբ

  Խորհրդածություններ Հայոց Ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի կապակցությամբ

  21.04.2020| 00:09
  Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թյան զո­հե­րի հի­շա­տա­կի ո­գե­կոչ­ման ապ­րի­լյան օ­րե­րին ա­կա­մա­յից կենտ­րո­նա­նում ես նաև այդ ա­ներևա­կա­յե­լի ող­բեր­գու­թյանն առ­նչ­վող բազ­մա­թիվ ի­րո­ղու­թյուն­նե­րի վրա, ո­րոնց վի­ճակ­վեց ա­կա­նա­տես և մաս­նա­կից լի­նել իմ սերն­դա­կից­նե­րից շա­տե­րին:
 • Ուղերձն ասելիք պիտի ունենա

  Ուղերձն ասելիք պիտի ունենա

  18.04.2020| 21:11
  Ինչի՞ մասին էր Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ուղերձը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան հանրությանն ուղերձով է դիմում, երբ կոնկրետ ասելիք կա, եթե, իհարկե, դա Նոր տարի չէ։
 • «Հան­րու­թ­յու­նը հաղ­թել է ոչ միայն մար­տի, այլ նաև դի­վա­նա­գի­տա­կան դաշ­տում»

  «Հան­րու­թ­յու­նը հաղ­թել է ոչ միայն մար­տի, այլ նաև դի­վա­նա­գի­տա­կան դաշ­տում»

  17.04.2020| 00:16
  Հան­րա­պե­տու­թյան եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյանն ար­դա­րաց­ված է հա­մա­րում ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մի հան­գա­մանք­ներն ու­սում­նա­սի­րող ժա­մա­նա­կա­վոր հանձ­նա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­լու իր ո­րո­շու­մը: Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում ձևա­վոր­ված հանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րը ե­րեկ՝ ապ­րի­լի 16-ին, շուրջ 5 ժամ հար­ցեր են ուղ­ղել հան­րա­պե­տու­թյան եր­րորդ նա­խա­գա­հին:
 • «Կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո իշ­խա­նու­թ­յու­նը ներ­թի­մա­յին պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան հետ կա­ռե­րես­վի, բայց և հան­րու­թ­յա­նը պա­տաս­խան­ներ կտա»

  «Կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո իշ­խա­նու­թ­յու­նը ներ­թի­մա­յին պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան հետ կա­ռե­րես­վի, բայց և հան­րու­թ­յա­նը պա­տաս­խան­ներ կտա»

  14.04.2020| 00:43
  Մի կողմ թող­նե­լով այն հար­ցը, թե որ­քան ու­շա­ցած կա­րե­լի է հա­մա­րել ար­դեն այ­սօր լրա­ցող ար­տա­կարգ դրու­թյան ռե­ժի­մի սահ­մա­նու­մը, այ­դու­հան­դերձ պետք է փաս­տենք, որ ստեղծ­ված պայ­ման­նե­րում այդ ռե­ժի­մը` որ­պես գոր­ծի­քա­կազմ, ա­մե­նաար­դյու­նա­վետ­նե­րից մեկն է։ «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նման տե­սա­կետ հայտ­նեց քա­ղա­քա­գետ ԿՆՅԱԶ ՍԱ­ՐՈ­ՅԱ­ՆԸ։
 • Ցե­ղաս­պա­նու­թ­յուն ի­րա­կա­նաց­րած, ոճ­րա­գործ երկ­րից ո­չինչ չու­նե՞նք պա­հան­ջե­լու

  Ցե­ղաս­պա­նու­թ­յուն ի­րա­կա­նաց­րած, ոճ­րա­գործ երկ­րից ո­չինչ չու­նե՞նք պա­հան­ջե­լու

  14.04.2020| 00:34
  «Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի բարձր հո­վա­նու ներ­քո Հան­րա­պե­տու­թյան հրա­պա­րա­կում «Դըմփ-դըմփ-հու՜» հե­ղա­փո­խա­կան օ­պե­րա­յի բե­մադ­րու­թյամբ և հե­ղա­փո­խու­թյան եր­գիչ Հրա­գի ան­զու­գա­կան կա­տար­մամբ կմեկ­նար­կի «Քա­ղա­քա­ցու օր» մի­ջո­ցա­ռու­մը»:
 • Կի­լո­մետ­րե­րով ձգ­վող բեռ­նա­տար­նե­րի կու­տա­կում­ներ կան

  Կի­լո­մետ­րե­րով ձգ­վող բեռ­նա­տար­նե­րի կու­տա­կում­ներ կան

  14.04.2020| 00:24
  Բագ­րա­տա­շե­նի սահ­մա­նա­յին ան­ցա­կե­տի մոտ՝ հայ-վրա­ցա­կան սահ­մա­նին, հա­րյու­րա­վոր բեռ­նա­տար ավ­տո­մե­քե­նա­նե­րի կու­տա­կում­ներ են։ Բեռ­նա­տար­նե­րի հեր­թը ձգ­վում է կի­լո­մետ­րե­րով։ Այս մե­քե­նա­նե­րի վա­րորդ­ներն օ­րե­րով սպա­սում են, որ­պես­զի կա­րո­ղա­նան հա­տել սահ­մա­նը։ Եվ այս ի­րա­վի­ճակն ար­դեն մի քա­նի շա­բաթ է։