«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով

  Ոգո՞վ (դու­խով), թե՞ հո­գով

  10.03.2020| 00:37
  Սա էկ­զիս­տեն­ցիալ հարց չէ: Սա այն ի­րա­կա­նու­թյունն է, ո­րում այ­սօր ապ­րում է աշ­խար­հը, ի­րա­կա­նում` տիե­զեր­քը: Քա­նիցս ա­սել ենք` երկ­րագն­դի, հո­ղի է­ներ­գե­տի­կան փոխ­վում է, տա­տան­ման հեր­ցե­րը բարձ­րա­ցել են մի քա­նի ան­գամ, ինչն իր հա­յե­լա­յին և ոչ միայն, ար­տա­ծումն է գտ­նում հա­սա­րա­կու­թյուն­նե­րի, պե­տու­թյուն­նե­րի. ա­մեն­քի կյան­քում, փոխ­հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րում:
 • Ես տեսել եմ քո արցունքները ու լսել եմ քո ծիծաղը

  Ես տեսել եմ քո արցունքները ու լսել եմ քո ծիծաղը

  05.03.2020| 14:12
  Կարոտել էինք քեզ, ու՝ գալիս էինք, բայց փող չունեինք: Երկուսով էլ, այդպես էր ստացվել: Էջմիածնից էինք գալիս, մոմեր էինք վառել, ես նորից մեխվել-մնացել էի Մայր տաճարի միայն ինձ հայտնի կետում, որտեղ կանգնած էի 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին, երբ նորընտիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին դեղին մի թղթի կտոր փոխանցեցին… Ու նա լաց եղավ:
 • Հա­մա թե հար­գում է

  Հա­մա թե հար­գում է

  03.03.2020| 01:13
  2017-ի խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րում ՀՀԿ-ի հաղ­թա­նա­կը հա­մըն­կավ ապ­րի­լյան քա­ռօ­րյա­յի զո­հե­րի տա­րե­լի­ցի օր­վա հետ։ Այդ գի­շեր Երևա­նի տար­բեր հատ­ված­նե­րում հրա­վա­ռու­թյուն էր կազ­մա­կերպ­վել: Ի­րո­ղու­թյուն, ո­րը խիստ քն­նա­դա­տու­թյան են­թարկ­վեց։
 • Կո­րո­նա­վի­րուս

  Կո­րո­նա­վի­րուս

  25.02.2020| 00:52
  Բազ­միցս ենք ա­սել` վիբ­րա­ցիա­նե­րը Ջր­հո­սի ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում ան­չափ ա­րա­գա­ցել են. պատ­ճա­ռա­հետևան­քա­յին, այն է` ցա­նած-հն­ձա­ծի նորմն աշ­խա­տում է ար­դեն տիե­զե­րա­կան ա­րա­գու­թյամբ: Ա­սել էինք` սուր վերց­նո­ղը սրից է ընկ­նում: Չտար­վենք բայ­ղու­շու­թյամբ, բայց և ար­ձա­նագ­րենք. ա­յո, այս վի­րու­սը, ինչ­պես և մնա­ցյալ մա­կա­բույծ­նե­րը հոգևո­րի հա­յե­լա­յին ար­տա­հայ­տու­թյունն են, և որ­քան մո­տե­նում են ար­մա­գե­դո­նյան ժա­մա­նակ­նե­րը, այն­քան մա­քուրն ա­վե­լի է մաքր­վում, կեղ­տոտն ա­վե­լի կկեղ­տոտ­վի, և պայ­քա­րը հենց այդ­պես է ըն­թա­նա­լու:
 • Նի­կո՛լ, Տիգ­րան Մե­ծի ժա­մա­նակ­նե­րում կար Ի­րա­նը, կա­յին մա­րե­րը, պար­սիկ­նե­րը, պարթևնե­րը, ս­կ­յութ­նե­րը, նաև աղ­վան­նե­րը

  Նի­կո՛լ, Տիգ­րան Մե­ծի ժա­մա­նակ­նե­րում կար Ի­րա­նը, կա­յին մա­րե­րը, պար­սիկ­նե­րը, պարթևնե­րը, ս­կ­յութ­նե­րը, նաև աղ­վան­նե­րը

  18.02.2020| 11:55
  Իր ազ­գի և տա­րա­ծաշր­ջա­նի պատ­մու­թյանն այս աս­տի­ճա­նի ան­տե­ղյակ, այս աս­տի­ճա­նի տգետ լի­նե­լով, երկ­րի ա­ռաջ­նո՞ր­դը լի­նել… ՈՒ գնալ մի­ջազ­գա­յին կարևոր հար­թակ­նե­րում եր­կի­րը ներ­կա­յաց­նե­լու՞…
 • Դա­մաս­կո­սը ա­րա­բա­կան աշ­խար­հում երկ­րոր­դը ճա­նա­չեց Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թ­յու­նը

  Դա­մաս­կո­սը ա­րա­բա­կան աշ­խար­հում երկ­րոր­դը ճա­նա­չեց Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թ­յու­նը

  14.02.2020| 00:55
  Ե­րեկ Սի­րիա­յի խոր­հր­դա­րա­նը ճա­նա­չել է Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյու­նը՝ հաս­տա­տե­լով, որ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյունն ի­րա­գործ­վել է Օս­մա­նյան կայս­րու­թյան կող­մից Սի­րիա­յի և Արևմտյան Հա­յաս­տա­նի տա­րածք­նե­րում: Ե­րեկ նաև մա­մու­լի ա­սու­լիս է տվել Հա­յաս­տա­նում Սի­րիա­յի դես­պան Մո­հա­մեդ Հաջ Իբ­րա­հի­մին:
 • «Այն, ինչ այ­սօր կա­տար­վում է մեր երկ­րում, ճիշտ չէ»

  «Այն, ինչ այ­սօր կա­տար­վում է մեր երկ­րում, ճիշտ չէ»

  07.02.2020| 01:45
  ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րեն ԱՐ­ԹՈՒՐ ՎԱ­ՆԵ­ՑՅԱ­ՆԸ հան­դիպ­ման էր հրա­վի­րել տպա­գիր լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի խմ­բա­գիր­նե­րին՝ հան­րայ­նաց­նե­լու իր քա­ղա­քա­կան ծրագ­րե­րը: Շուրջ 3 ժամ տևած հան­դի­պու­մից ներ­կա­յաց­նում ենք ո­րոշ հատ­ված­ներ.
 • Արամ Սարգսյան. Տոնդ շնորհավոր, ախպերս

  Արամ Սարգսյան. Տոնդ շնորհավոր, ախպերս

  28.01.2020| 16:17
  «Մարդկությունը դեռ չի գտել այն զենքը, որով հնարավոր է հաղթել ոգուն՝ հաղթանակի, անկախության ու հավերժության ոգուն: Ծնունդդ շնորհավոր, Հայաստանի ազգային, բանակ, տոնդ շնորհավոր, ախպերս»:
 • Չեք կարևորի բանակը, կպարտվեք դուք

  Չեք կարևորի բանակը, կպարտվեք դուք

  28.01.2020| 14:53
  Այսօր բոլորը հպարտությամբ ու գորովանքով կխոսեն մեր բանակի ու զինվորի մասին։ Կխոսեն ծառայածները, դասալիքները, բանակին իսկապես նվիրվածներն ու բանակից գողացածները։ Բոլորը։
 • Հոլոքոստի հիշատակի համաշխարհային համաժողովը, և՝ ոչ միայն

  Հոլոքոստի հիշատակի համաշխարհային համաժողովը, և՝ ոչ միայն

  24.01.2020| 09:32
  Հունվարի 23-ին Իսրայելում աշխատանքները սկսեց Հոլոքոստի հիշատակի համաշխարհային համաժողովը: «Սա պատմական հավաք է ոչ միայն Իսրայելի ու եվրոպացիների համար, այլև՝ ամբողջ մարդկության»՝ նախօրեին հայտարարել է Իսրայելի նախագահ Ռեուվեն Ռիվլինը: