«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Պա­րետն ԱԺ գոր­ծըն­կեր­նե­րից դժ­գոհ է ե­ղել

  Պա­րետն ԱԺ գոր­ծըն­կեր­նե­րից դժ­գոհ է ե­ղել

  03.04.2020| 00:20
  Հա­մա­ճա­րա­կա­յին հիմ­քով պայ­մա­նա­վոր­ված ար­տա­կարգ դրու­թյան ժա­մա­նակ հե­ռա­խո­սա­զան­գե­րով մարդ­կանց տե­ղայ­նաց­նե­լու օ­րեն­քի նա­խա­գիծն Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը 2-րդ փոր­ձից հե­տո միայն կա­րո­ղա­ցավ ըն­դու­նել: Իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հա­մար հույժ կարևոր այս նա­խա­գի­ծը, ո­րին ընդ­դի­մա­դիր­նե­րը գաղտ­նալ­սումն օ­րի­նա­կա­նաց­նող բնու­թագ­րու­մը տվե­ցին, խոր­հր­դա­րա­նի հա­վա­նու­թյանն ար­ժա­նա­ցավ բա­ցա­ռա­պես մե­ծա­մաս­նու­թյան մի­ջո­ցով:
 • Առանց ընդդիմադիրների վիճահարույց օրենքն անցավ

  Առանց ընդդիմադիրների վիճահարույց օրենքն անցավ

  31.03.2020| 19:35
  Ամեն գնով ԱԺ մեծամասնությունը մտադրվել էր այսօր հայտնի նախագիծը՝ հեռախոսով քաղաքացիներին տեղորոշելու վերաբերյալ անցկացնել։ Նախագծի երկրորդ ընթերցումը տապալելուց հետո նրանք անմիջապես ձեռնամուխ եղան արտահերթ նիստի գումարմանը։
 • Ո՞ւմ երկու ձայնն էր որոշիչ

  Ո՞ւմ երկու ձայնն էր որոշիչ

  31.03.2020| 16:34
  ԱԺ նիստից հետո «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավորների զայրացած և տարակուսաց ձայները աշխատասենյակներից արձագանքում էին միջանցքներում։ Թեև միաջանցքներում ևս գնալ գալով մեկը մյուսին հարցնում էր․ «Ուր են՞, ինչու՞ չեն եկել»։
 • Անձնական տվյալների պաշտպանության, հաղորդակցության ազատության և գաղտնիության իրավունքներին միջամտելու նախագիծը չընդունվեց

  Անձնական տվյալների պաշտպանության, հաղորդակցության ազատության և գաղտնիության իրավունքներին միջամտելու նախագիծը չընդունվեց

  31.03.2020| 16:16
  Խորհրդարանում երկրորդ ընթերցմամբ չընդունվեց «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը։
 • 132 պատ­գա­մա­վո­րի ի­րար գլ­խի եք հա­վա­քել որ ի՞նչ

  132 պատ­գա­մա­վո­րի ի­րար գլ­խի եք հա­վա­քել որ ի՞նչ

  31.03.2020| 01:06
  Մի պահ հետևենք այս իշ­խա­նու­թյան` վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի ո­րոշ քայ­լե­րի հա­ջոր­դա­կա­նու­թյա­նը։ Ե­րեկ 132 պատ­գա­մա­վո­րի բե­րել ի­րար գլ­խի են հա­վա­քել ու քն­նար­կում են մի ժա­մա­նա­կավ­րեպ նա­խա­գիծ, ո­րով իբր պար­զե­լու են վա­րա­կա­կիր մար­դու շր­ջա­նա­կը։
 • Քննիչ հանձ­նա­ժո­ղովն Ար­ցա­խի հրամ­կազ­մին Ստե­փա­նա­կեր­տում կլ­սի

  Քննիչ հանձ­նա­ժո­ղովն Ար­ցա­խի հրամ­կազ­մին Ստե­փա­նա­կեր­տում կլ­սի

  10.03.2020| 01:19
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում ապ­րի­լյան քա­ռօ­րյա պա­տե­րա­զի հան­գա­մանք­ներն ու­սում­նա­սի­րող քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վը տևա­կան ժա­մա­նակ նիստ չի գու­մա­րել։ Հի­շեց­նենք, որ հանձ­նա­ժո­ղով վեր­ջին ան­գամ Գե­րա­գույն շտա­բի պետ Ար­տակ Դավ­թյանն էր հրա­վիր­վել։
 • Ան­տար­բե­րու­թ­յու՞ն, չի­մա­ցու­թ­յու՞ն թե՞ հո­վա­նա­վոր­չու­թ­յուն

  Ան­տար­բե­րու­թ­յու՞ն, չի­մա­ցու­թ­յու՞ն թե՞ հո­վա­նա­վոր­չու­թ­յուն

  06.03.2020| 01:00
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում չո­րեք­շաբ­թի կա­ռա­վա­րու­թյան հետ հարց ու պա­տաս­խա­նի ժա­մա­նակ պատ­գա­մա­վոր Ար­ման Բա­բա­ջա­նյա­նը հարց բարձ­րաց­րեց այն մա­սին, որ մար­տի 19-ին լրա­նում է Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան պե­տի ու ոս­տի­կա­նա­պե­տի ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նում գտն­վե­լու ժամ­կե­տը ու խնդ­րեց պա­տաս­խա­նել, թե ի՞նչ քայ­լեր են ձեռ­նարկ­վում ժամ­կետ­նե­րը, օ­րեն­քի տառն ու բա­ռը չխախ­տե­լու հա­մար:
 • Պարգևավ­ճար՝ խորհր­դա­րան չգա­լու հա­մար

  Պարգևավ­ճար՝ խորհր­դա­րան չգա­լու հա­մար

  25.02.2020| 01:16
  2020-ի հուն­վար ամս­վա 17 աշ­խա­տան­քա­յին օր­վա հա­մար Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում 174 մի­լիոն դրա­մի (մոտ 363 հա­զար դո­լար) պարգևավ­ճար է բա­ժան­վել:
 • Խորհր­դա­րա­նա­կան երկ­րում ընդ­դի­մու­թ­յու­նը «ո­չինչ չա­նե­լու» դիր­քո­րո­շում է որ­դեգ­րել

  Խորհր­դա­րա­նա­կան երկ­րում ընդ­դի­մու­թ­յու­նը «ո­չինչ չա­նե­լու» դիր­քո­րո­շում է որ­դեգ­րել

  18.02.2020| 11:54
  Ար­դեն փաս­տել էինք, որ խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թյու­նը, մաս­նակ­ցե­լով ՍԴ-ի գոր­ծող կազ­մը լու­ծա­րե­լու վե­րա­բե­րյալ հար­ցի քն­նարկ­մա­նը, ըստ էու­թյան, լե­գի­տի­մաց­րել էր այդ գոր­ծըն­թա­ցը՝ իշ­խա­նու­թյան ջրա­ղա­ցին ջուր լց­նե­լով։
 • Կառավարություն ու ԱԺ ինչու՞ ենք պահում

  Կառավարություն ու ԱԺ ինչու՞ ենք պահում

  12.02.2020| 12:50
  Նիկոլ Փաշինյանը չի թողնում, որ հանրային օրակարգը կես վայրկյան անգամ դատարկ մնա։ Նա մշտապես մարդկանց զբաղեցնելու, քննարկելու մի անկարևոր ու անհեթեթ բան մտածում է։ Ինչպես ասում են՝ բոլոր երգերը երգել էինք, մնացել էր սարի սմբուլը։