Նպա­տա­կը նույնն է

Նպա­տա­կը նույնն է
25.10.2019 | 00:39

Թեև Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նը կա­լա­նա­վոր­ված է, բայց նրա թի­մը շատ բուռն է աշ­խա­տում։ Հա­վա­քագր­վում են բո­լոր շր­ջա­նակ­նե­րից`քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րից սկ­սած մինչև շար­քա­յին քա­ղա­քա­ցի­ներ։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, բա­վա­կան հե­տաքր­քիր ի­րա­վի­ճակ է ստեղծ­վել քա­ղա­քա­կան ո­րո­շա­կի ակ­տի­վու­թյուն հան­դես բե­րող այն մարդ­կանց շր­ջա­նա­կում, որոնք դեմ են իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին, ժա­մա­նա­կին աշ­խա­տել են և՛ Սերժ Սարգ­սյա­նի, և՛ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի թի­մի հետ։ Սա է պատ­ճա­ռը, որ նրան­ցից ո­մանք մի օր Սարգ­սյա­նի թի­մա­կից­նե­րի հետ են, մյուս օ­րը` Քո­չա­րյա­նի։ Սա եր­կու կող­մերն էլ նոր­մալ են հա­մա­րում, քա­նի որ ընդ­հա­նուր նպա­տակ ու­նեն։
Ի տար­բե­րու­թյուն սարգ­սյա­նա­կան թի­մի, ո­րը դան­դաղ քայ­լե­րով է շտա­պում, քո­չա­րյա­նա­կան­նե­րը մար­տա­կան են տրա­մադր­ված և ա­րագ քայ­լե­րի կողմ­նա­կից են։


Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2824

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ