Ի վեր­ջո ինչ­պե՞ս է գնա­հա­տել և ի՞նչ ա­ռա­ջար­կու­թ­յուն­ներ է տվել թռիչ­քա­յին անվ­տան­գու­թ­յան եվ­րո­պա­կան գոր­ծա­կա­լու­թ­յու­նը

Ի վեր­ջո ինչ­պե՞ս է գնա­հա­տել և ի՞նչ ա­ռա­ջար­կու­թ­յուն­ներ է տվել թռիչ­քա­յին անվ­տան­գու­թ­յան եվ­րո­պա­կան գոր­ծա­կա­լու­թ­յու­նը
07.04.2020 | 01:18
«Փաս­տե­լով 2015-ին ICAO-ի կող­մից Հա­յաս­տա­նին տր­ված բարձր գնա­հա­տա­կա­նը` ապ­րի­լի 3-ի մի շարք հոդ­ված­նե­րում նկա­րագր­ված խն­դիր­նե­րը ներ­կա­յաց­վում են որ­պես ՔԱԿ-ի նոր նա­խա­գա­հի մեղ­քը։ Ես քա­ջա­տե­ղյակ եմ այդ խն­դիր­նե­րին, քան­զի վեր­ջերս հան­դես եմ ե­կել հե­տա­զո­տա­կան զե­կույ­ցով, ո­րում ման­րա­մասն ներ­կա­յաց­րել եմ իմ ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րը ուղ­ված ՔԱԿ-ի նա­խա­գա­հին։ Կա­րող եմ հա­վաս­տիաց­նել հայ հա­սա­րա­կու­թյա­նը, որ խնդ­րի բուն պատ­ճառ­նե­րը ա­վե­լի խորն են և ու­նեն հա­մա­կար­գա­յին բնույթ։ Դրանք առ­կա էին ե­ղել եր­կար տա­րի­ներ՝ նախ­քան Հա­յաս­տա­նում 2018-ին տե­ղի ու­նե­ցած քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րը։ Վեր­ջին աու­դի­տի ար­դյուն­քում հայտ­նա­բեր­ված հա­մա­կար­գա­յին խն­դիր­նե­րը պա­հան­ջում են մի­ջամ­տու­թյուն այն­պի­սի մաս­նա­գետ­նե­րի, ով­քեր ան­հա­ղորդ են ե­ղել ան­ցյա­լի վատ գոր­ծե­լա­կեր­պին, նե­րա­ռյալ կո­ռուպ­ցիան, ինչ­պես նաև ու­նեն մի­ջազ­գա­յին փորձ և լավ կա­պեր, ո­րոնք անհ­րա­ժեշտ են ի­րա­վի­ճա­կը փր­կե­լու հա­մար»,- Հա­յաս­տա­նի հան­րու­թյանն ուղղ­ված իր բաց նա­մա­կում գրել է քա­ղա­քա­ցիա­կան ա­վիա­ցիա­յի մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյան օ­դա­յին երթևե­կու­թյան կազ­մա­կերպ­ման տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին սպա, ա­ռա­ջա­տար աու­դի­տոր ԼԵՈ­ՆԱՐԴ ՈՒԻՔ­ՍԸ։ Նա նաև վս­տա­հու­թյուն է հայտ­նել, որ ՔԱԿ-ի նա­խա­գահ տի­կին Ռևա­զյա­նի պաշ­տո­նա­վա­րու­մը Հա­յաս­տա­նին հնա­րա­վո­րու­թյուն կտա դրա­կան փո­փո­խու­թյուն կա­տա­րել ներ­կա­յաց­ված ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րի հա­մա­ձայն։ Այլ կերպ ա­սած, նա­մա­կա­գի­րը վս­տա­հեց­նում է ՀՀ ՔԱԿ-ի նա­խա­գա­հին, որ կանգ­նած է վեր­ջի­նիս թի­կուն­քում։ Ընդ­հան­րա­պես այս բաց նա­մա­կը հե­տաքր­քիր մտո­րում­նե­րի տե­ղիք է տա­լիս։ Մի կող­մից ՈՒիք­սը չի ժխ­տում, որ իս­կա­պես 2015-ին ICAO-ն դրա­կան գնա­հա­տա­կան է տվել ՀՀ ՔԱԿ-ին, մյուս կող­մից նշում է այն խն­դիր­նե­րի մա­սին, ո­րոնք առ­կա են ե­ղել մինչև 2018-ը տե­ղի ու­նե­ցած քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րը։ Եվ եզ­րա­հան­գում է, որ դրանք լու­ծե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ են այն­պի­սի մաս­նա­գետ­ներ, ո­րոնք «հա­ղորդ չեն ե­ղել ան­ցյա­լի վատ գոր­ծե­լա­կեր­պին՝ կո­ռուպ­ցիա­յին»։ Ի՞նչ է սրա­նով ու­զում հաս­կաց­նել նա­մա­կա­գի­րը։ Եվ հե­տո ար­դյո՞ք կո­ռուպ­ցիան միա­կող­մա­նի է լի­նում։
Փաս­տը մնում է փաստ, որ 2015-ին ICAO-ն իր աու­դի­տից հե­տո բարձր գնա­հա­տա­կան է տվել ՔԱԿ-ին։ «2015-ին նկա­տե­լի էր, որ հիմ­քե­րը ճիշտ էին դր­վել և դրանց հի­ման վրա պետք է զար­գաց­նել ե­ղա­ծը։ Այ­սինքն մշակ­ված և հաս­տատ­ված օ­րենք­նե­րը հա­մա­պա­տաս­խա­նում էին մի­ջազ­գա­յին չա­փա­նիշ­նե­րին, անհ­րա­ժեշտ էր որ­պես­զի դրանք կյան­քի կոչ­վեին։ Ի­հար­կե հա­մա­կար­գա­յին խն­դիր­ներ չէին կա­րող չլի­նել, քա­նի որ խոր­հր­դա­յի­նից ան­ցում էր կա­տար­վել ա­զատ տն­տե­սա­կան, շու­կա­յա­կան հա­րա­բե­րու­թյու­նե­րի հա­մա­կարգ, և բո­լոր հետ­խոր­հր­դա­յին եր­կր­նե­րի ա­վիա­ցիոն հա­մա­կար­գում խն­դիր­նե­րը լուծ­վում էին աս­տի­ճա­նա­բար։ Հա­յաս­տա­նը այս ա­ռու­մով բա­ցա­ռու­թյուն չէր, և 90-ա­կան­նե­րից սկ­սե­ցինք կա­տա­րե­լա­գոր­ծել և զար­գաց­ման տա­նել ո­լոր­տը»,- մեզ հետ հե­ռա­խո­սազ­րույ­ցում ա­սա­ցին ա­վիա­ցիոն մաս­նա­գետ­նե­րը։
Ա­յո, մինչև 2015-ը հնա­րա­վոր էր ու­նե­նալ զար­գա­ցող ա­վիա­ցիա, քա­նի որ Հա­յաս­տա­նը ու­ներ ազ­գա­յին ա­վիա­փո­խադ­րող և շա­հագր­գռ­ված էր, որ­պես­զի մի­ջազ­գա­յին եվ­րո­պա­կան չա­փա­նիշ­նե­րը հս­տակ գոր­ծեին Հա­յաս­տա­նում։ Այ­նու­հետև նույն եվ­րո­պա­կան կա­ռույց­նե­րի «թեթև ձեռ­քով» Հա­յաս­տա­նը որ­դեգ­րեց բաց եր­կն­քի քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը, և քա­ղա­քա­ցիա­կան ա­վիա­ցիա­յի կո­մի­տեն զրկ­վեց ա­վիա­ցիոն քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն մշա­կե­լու ի­րա­վուն­քից։ Սա ևս փաստ է։
Ինչ­պես նաև փաստ է այն, որ ՔԱԿ-ում հմուտ մաս­նա­գետ­նե­րին փո­խա­րի­նե­լու ե­կան անգ­լե­րե­նի ի­մա­ցու­թյամբ ինչ-ինչ աղջ­նակ­ներ ու բուն գոր­ծից ան­տե­ղյակ ե­րի­տա­սարդ­ներ։ «Այ­սօր ա­վիա­ցիոն ի­րա­վա­բան­նե­րի, տն­տե­սա­գետ­նե­րի լուրջ խն­դիր կա Հա­յա­ստ0­նում։ Պրո­ֆե­սիո­նալ մաս­նա­գետ­նե­րը ցի­րու­ցան ե­ղան վեր­ջին եր­կու տար­վա ըն­թաց­քում»,- մեզ հետ զրույ­ցում ցա­վով նշում էին մաս­նա­գետ­նե­րը։ Ա­յո, թերևս «кадры решают всё» աս­վա­ծը հա­վեր­ժա­կան հաս­կա­ցու­թյուն է։ Եվ այ­սօր երևի թե այս­քան ի­րա­րան­ցում չլի­ներ ՔԱԿ-ի շուրջ, ե­թե ե­ղած մաս­նա­գետ­նե­րին գնա­հա­տեին, կամ ինչ­պես ի­րենք մաս­նա­գետ­ներն են ա­սում. «սև ու սպի­տակ չա­նեին»։ Այ­սօր էլ ուշ չէ հա­մախմ­բել մաս­նա­գետ­նե­րին, ո­լոր­տի գի­տակ­նե­րին և միա­սին քն­նար­կել կու­տակ­ված խն­դիր­նե­րը, մշա­կել ծրա­գիր և լու­ծում գտ­նել։
Ինչ վե­րա­բե­րում է ՔԱԿ-ին լի­ցեն­զիա­յից զր­կե­լուն, ա­պա դա ֆան­տա­զիա­յի ո­լոր­տից է. նույնն է, թե ինչ-որ պե­տու­թյուն ո­րո­շի Հա­յաս­տա­նում լու­ծա­րել որևէ նա­խա­րա­րու­թյուն։ Միևնույն ժա­մա­նակ փաստ է նաև, որ թռիչ­քա­յին անվ­տան­գու­թյան եվ­րո­պա­կան գոր­ծա­կա­լու­թյան և եվ­րո­պա­կան միու­թյան մաս­նա­գետ­նե­րի կող­մից ի­րա­կա­նաց­վել է կո­մի­տեի և թվով եր­կու ա­վիաըն­կե­րու­թյուն­նե­րի գնա­հատ­ման այց։ Այս մա­սին փաս­տում են նաև ՔԱԿ-ում, նշե­լով. «2020-ի մար­տի 6-ին գնա­հա­տում ան­ցած եր­կու ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը ստա­ցել են գոր­ծա­կա­լու­թյան կող­մից նախ­նա­կան գնա­հատ­ման ար­դյունք­նե­րը, ո­րի վե­րա­բե­րյալ գոր­ծա­կա­լու­թյու­նը ակն­կա­լում է ստա­նալ կո­մի­տեի կար­ծի­քը գնա­հատ­ման ար­դյունք­նե­րի վե­րա­բե­յալ զե­կույ­ցը վերջ­նա­կան տես­քի բե­րե­լու նպա­տա­կով։ Գոր­ծա­կա­լու­թյանն ուղղ­ված դի­տար­կում­նե­րը կո­մի­տեն ու­ղար­կե­լու է ապ­րի­լի 6-ին»։ Հե­տաք­րք­րա­կան է, որ ՔԱԿ-ի այս պար­զա­բան­ման մեջ մաս­նա­վո­րա­պես չի նշ­վում, թե գոր­ծա­կա­լու­թյու­նը նախ­նա­կան ի՞նչ գնա­հա­տա­կան է տվել և ի՞նչ ա­ռա­ջարկ­ներ է ներ­կա­յաց­րել կո­մի­տեին։
Ժաս­մեն ՎԻ­ԼՅԱՆ

Դիտվել է՝ 8945

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ