«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 

Լևո­ն­յան­նե­րի ըն­տա­նի­քում հին­գե­րորդ բա­լի­կը ծն­վեց

Լևո­ն­յան­նե­րի ըն­տա­նի­քում հին­գե­րորդ բա­լի­կը ծն­վեց
22.05.2020 | 00:03
Մեր գոր­ծըն­կեր Տիգ­րան Լևո­նյա­նին նրա հմա­յիչ տի­կին Արևիկ Պետ­րո­սյա­նը երկ­րորդ դուստ­րը պարգևեց, և հի­մա նրանց ա­ռաջ­նեկ փոք­րիկ Մա­յա-Մա­րիան ՄԵ­ՐԻ քույ­րիկ ու­նի:
Սի­րով շնոր­հա­վո­րում ենք ե­րի­տա­սարդ ա­մու­սին­նե­րին ըն­տա­նի­քի հա­մալր­ման եր­ջա­նիկ ա­ռի­թով, մաղ­թում ան­հատ­նում սեր, ջերմ ու տա­քուկ մթ­նո­լորտ հա­րա­զատ հար­կի տակ:
Կի­սում ենք նաև մեր մյուս գոր­ծըն­կե­րոջ՝ Մի­շա Լևո­նյա­նի ան­սահ­ման ու­րա­խու­թյու­նը հին­գե­րորդ թոռ­նի­կի լույս աշ­խարհ գա­լու կա­պակ­ցու­թյամբ՝ մաղ­թե­լով այս մեծ ըն­տա­նի­քին արևշա­տու­թյուն, ի­րենց ան­գին հարս­տու­թյու­նը եր­կար տա­րի­ներ վա­յե­լե­լու բերկ­րանք:
Դիտվել է՝ 439

Մեկնաբանություններ