• «Վարժ­վում եմ հե­ռա­վար ե­ղա­նա­կով աշ­խա­տե­լուն»

  «Վարժ­վում եմ հե­ռա­վար ե­ղա­նա­կով աշ­խա­տե­լուն»

  03.07.2020| 01:05
  Վե­րա­դառ­նում եմ աշ­խա­տան­քի և կյան­քին: Ինչ­պես ձեզ­նից շա­տե­րը, ես էլ եմ վարժ­վում հե­ռա­վար ե­ղա­նա­կով աշ­խա­տե­լուն: Ի­դեա­լա­կան չէ, բայց շատ ժա­մա­նակ կա­րե­լի է խնա­յել: Մյուս նո­րու­թյունն այն է, որ ես վեր­ջերս այն­քան շատ եմ պատ­րաս­տում, որ վեր­ջա­պես սկ­սել եմ այն­պի­սի ու­տեստ­ներ պատ­րաս­տել, ո­րոնք են­թա­կա են ու­տե­լու:
 • «Ես այս­պես չէի խո­սի, ե­թե ի­րա­վի­ճա­կը կա­յուն լի­ներ»

  «Ես այս­պես չէի խո­սի, ե­թե ի­րա­վի­ճա­կը կա­յուն լի­ներ»

  03.07.2020| 01:04
  Սե­րե­նա ՈՒի­լյամ­սի մարզ­չի կար­ծի­քով՝ Միա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րի թե­նի­սի բաց ա­ռաջ­նու­թյան անց­կա­ցու­մը հար­ցա­կա­նի տակ է, քա­նի որ ԱՄՆ-ում, մաս­նա­վո­րա­պես մր­ցա­շա­րի մայ­րա­քա­ղաք Նյու Յոր­քում, Covid-19-ով հի­վանդ­նե­րի թի­վը շա­րու­նա­կում է ա­ճել։
 • «Ես ցա­վում եմ Գրիզ­մա­նի հա­մար»

  «Ես ցա­վում եմ Գրիզ­մա­նի հա­մար»

  03.07.2020| 01:02
  «Բար­սե­լո­նի» գլ­խա­վոր մար­զիչ Կի­կե Սե­տիենն «Աթ­լե­տի­կո­յի» հետ խա­ղից հե­տո, որն ա­վարտ­վել է ոչ-ո­քի (2-2), խո­սել է Ան­տուան Գրիզ­մա­նին քիչ խա­ղա­ժա­մա­նակ տրա­մադ­րե­լու մա­սին: Վեր­ջին ան­գամ ֆրան­սիա­ցին թի­մի կազ­մում լիար­ժեք հան­դի­պում անց­կաց­րել է հու­նի­սի 16-ին, երբ կա­տա­լո­նա­կան ա­կում­բը խա­ղում էր «Լե­գա­նե­սի» դեմ (2-0):
 • Խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը ևս մեկ ժա­մա­նա­կա­վոր հանձ­նա­ժո­ղով է ստեղ­ծում

  Խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը ևս մեկ ժա­մա­նա­կա­վոր հանձ­նա­ժո­ղով է ստեղ­ծում

  03.07.2020| 00:40
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» և «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյուն­նե­րը հա­մա­տեղ քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղով են ստեղ­ծում: Այն քն­նե­լու է իշ­խա­նու­թյան՝ հա­մա­վա­րա­կի դեմ տար­վող աշ­խա­տանք­նե­րը: Ժա­մա­նա­կա­վոր քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տան­քը հա­մա­կար­գե­լու է «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տա­նի» պատ­գա­մա­վոր Ար­կա­դի Խա­չատ­րյա­նը:
 • Միակ տու­ժո­ղը հայ ժո­ղո­վուրդն է լի­նե­լու

  Միակ տու­ժո­ղը հայ ժո­ղո­վուրդն է լի­նե­լու

  03.07.2020| 00:31
  Հա­կա­ռու­սա­կան տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի խո­րա­ցումն ար­դեն լուրջ քայ­լե­րի է մղում Ռու­սաս­տա­նին։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, այս օ­րե­րին Հա­յաս­տա­նի ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տում Ռու­սաս­տա­նը սկ­սել է մի քա­նի ուղ­ղու­թյուն­նե­րով ին­տեն­սիվ աշ­խա­տել, ընդ ո­րում ոչ միայն հայտ­նի քա­ղա­քա­կան միա­վո­րում­նե­րի, այլև բա­վա­կան քիչ հրա­պա­րա­կայ­նու­թյուն ու­նե­ցող շր­ջա­նակ­նե­րի հետ։ Այլ խոս­քով, որ­տեղ պա­րարտ հող է տես­նում, բաց չի թող­նում։
 • Ինչ­պե՞ս օր­վա հաց վաս­տա­կել, ե­թե նա­խա­րար չես ու աստ­ղա­բաշ­խա­կան պարգևավ­ճար­ներ չես ստա­նում

  Ինչ­պե՞ս օր­վա հաց վաս­տա­կել, ե­թե նա­խա­րար չես ու աստ­ղա­բաշ­խա­կան պարգևավ­ճար­ներ չես ստա­նում

  03.07.2020| 00:29
  Հար­թա­գյու­ղում գտն­վող Սուրբ Հով­հան­նես ե­կե­ղե­ցու ուխ­տագ­նա­ցու­թյան հան­գա­ման­քից բար­կա­ցած՝ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան ա­թեիստ նա­խա­րարն այժմ էլ խո­սում է գի­տակց­ված, բայց ոչ պար­տադր­ված տո­տալ սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի մա­սին:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  03.07.2020| 00:19
  Գտիր քո տա­րած­քից ըն­տր­ված պատ­գա­մա­վոր­նե­րին, ում 70 % ձայն ես տվել։ ՈՒ պա­հան­ջիր քեզ հա­սա­նե­լիք ա­ջակ­ցու­թյու­նը։ Նրանք քեզ լավ կյանք էին խոս­տա­նում, քան­զի նախ­կին «թա­լան­չի­նե­րին» վե­րաց­րել էին։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  03.07.2020| 00:18
  ...թե խորհր­դա­րա­նա­կան «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյու­նում շա­տե­րը, որոնք քչից-­շա­տից կա­յա­ցած են եղել, իրենց գործն են ու­նե­ցել, խիստ փոշ­մա­նել են, որ պատ­գա­մա­վոր են դար­ձել. հենց նրանք են, որ հայտն­վել են Նի­կոլ Փաշ­ին­յա­նի «ցու­ցա­կում»` որ­պես անհ­նա­զանդ­ներ:
 • Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է ԱԱԾ տնօրենին

  Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է ԱԱԾ տնօրենին

  02.07.2020| 22:58
  Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է ԱԱԾ տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանին: Նախագահը շնորհավորել է ԱԱԾ տնօրենին պաշտոնում նշանակվելու առթիվ և հաջողություններ մաղթել նրան հետագա գործունեության մեջ: Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել ԱԱԾ ընթացիկ գործունեությանը:
 • ՍԴ դատավորների թեկնածուների հարցում ընտրությունը մեծ չէ

  ՍԴ դատավորների թեկնածուների հարցում ընտրությունը մեծ չէ

  02.07.2020| 22:58
  Չնայած ՍԴ դատավորների հարցում դեռ մեծ անորոշություններ կան, սակայն իշխանություններն ինտենսիվ «քասթինգ» են իրականացնում: Բայց այս հարցում իշխանության ներսում այնքան էլ ամեն ինչ հարթ ու անցնցում չի անցնում։