• Բայց ոնց որ դուք այլ բանի համար էիք հավաքվել

  Բայց ոնց որ դուք այլ բանի համար էիք հավաքվել

  18.10.2019| 22:33
  Հրայր Թովմասյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը բավական հետաքրքիր է դիտարկել ոչ թե իրավական, այլ հասարակական տեսանկյունից։
 • Մի փորձեք իրավական քաշքշուկներով հոգեբանական ճնշումներ գործադրել ազատ մամուլի վրա

  Մի փորձեք իրավական քաշքշուկներով հոգեբանական ճնշումներ գործադրել ազատ մամուլի վրա

  18.10.2019| 14:01
  Այս տարվա մեջ արդեն 4-րդ դեպքն է, որ «Ժողովուրդ» օրաթերթի տարբեր հրապարակումների առնչությամբ ՀՀ քննչական մարմինները ՀՀ դատախազության հետ միաժամանակ պահանջում են բացահայտել ինֆորմացիայի աղբյուր:
 • «Ինձ որևէ մե­կը ճնշ­ման չի են­թար­կել»

  «Ինձ որևէ մե­կը ճնշ­ման չի են­թար­կել»

  18.10.2019| 01:32
  Ե­րեկ կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տից հե­տո բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Է­րիկ Գրի­գո­րյա­նը, անդ­րա­դառ­նա­լով Ա­մուլ­սա­րի խնդ­րին, նշեց, որ բնա­պահ­պա­նու­թյու­նում ե­թե որևէ բան պետք է փոխ­վի, դա պետք է ար­վի օ­րեն­սդ­րու­թյան փո­փո­խու­թյամբ, նա­խա­րա­րու­թյու­նը չի կա­րող գնալ այն­պի­սի քայ­լե­րի, ո­րոնք հա­կա­սում են օ­րենք­նե­րին։ Սրա­նից ել­նե­լով, նա­խա­րա­րից փոր­ձե­ցինք ճշ­տել՝ հնա­րա­վո՞ր է Ա­մուլ­սա­րի հար­ցում օ­րեն­սդ­րու­թյուն փոխ­վի, ին­չը թույլ կտա հան­քը չշա­հա­գոր­ծել։
 • Մի­շե­լից Մկր­տիչ վե­րա­դար­ձող­ներ շատ կլի­նեն, ե­թե...

  Մի­շե­լից Մկր­տիչ վե­րա­դար­ձող­ներ շատ կլի­նեն, ե­թե...

  18.10.2019| 01:30
  Ա­միս­ներ ա­ռաջ «Ի­րա­տես» թեր­թի մի­ջո­ցով Ձո­րաղ­բյու­րի ա­մա­ռա­նո­ցա­վա­նի (դա­չա­նե­րի) բնա­կիչ­նե­րի ա­նու­նից դի­մել էինք Կո­տայ­քի մարզ­պետ Ռո­մա­նոս Պետ­րո­սյա­նին բնա­կա­վայ­րը խմե­լու ջրով ա­պա­հո­վե­լու հար­ցով: Ե­կավ նրա ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, խոս­տա­ցավ ու­սում­նա­սի­րել խն­դի­րը, ու ա­մեն ինչ դրա­նով ա­վարտ­վեց:
 • Սևա­նից հա­վե­լ­յալ ջրա­ռի նա­խա­գի­ծը հա­վա­նա­կան է՝ ԱԺ-ում էլ «մերժ­վի»

  Սևա­նից հա­վե­լ­յալ ջրա­ռի նա­խա­գի­ծը հա­վա­նա­կան է՝ ԱԺ-ում էլ «մերժ­վի»

  18.10.2019| 01:17
  Օ­րերս Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի տա­րած­քա­յին կա­ռա­վար­ման, տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման, գյու­ղատն­տե­սու­թյան և բնա­պահ­պա­նու­թյան հար­ցե­րի մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վում քն­նարկ­վում էր հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Վա­րազ­դատ Կա­րա­պե­տյա­նի հե­ղի­նա­կած՝ «Սևա­նա լճի է­կո­հա­մա­կար­գի վե­րա­կան­գն­ման, պահ­պան­ման, վե­րար­տադր­ման և օգ­տա­գործ­ման մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի տա­րե­կան ու հա­մա­լիր ծրագ­րե­րը հաս­տա­տե­լու» օ­րեն­քում լրա­ցում կա­տա­րե­լու նա­խա­գի­ծը, որ նա­խա­տե­սում է ար­գե­լել Սևա­նից հա­վե­լյալ ջրա­ռը:
 • ՀՀ իշ­խա­նու­թ­յու­նը քիչ թե շատ օ­րի­նա­կան ճա­նա­պար­հով Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի խն­դի­րը լու­ծե­լու հնա­րա­վո­րու­թ­յուն չու­նի

  ՀՀ իշ­խա­նու­թ­յու­նը քիչ թե շատ օ­րի­նա­կան ճա­նա­պար­հով Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի խն­դի­րը լու­ծե­լու հնա­րա­վո­րու­թ­յուն չու­նի

  18.10.2019| 01:15
  Ո­րո­շա­կի դա­դա­րից հե­տո, ին­չը հիմ­նա­կա­նում պայ­մա­նա­վոր­ված էր ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան և տն­տե­սա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րով՝ WCIT հա­մաշ­խար­հա­յին հա­մա­ժո­ղով, ԵԱՏՄ գա­գա­թա­ժո­ղո­վով, ո­րոնք հա­յաս­տա­նյան մե­դիա­դաշ­տի և քն­նար­կում­նե­րի գլ­խա­վոր ա­ռանցքն էին դար­ձել, կր­կին ա­ռա­ջին պլան են մղ­վում այն թե­մա­նե­րը, ո­րոնք պետք է թեժ աշ­նան հիմք հան­դի­սա­նա­յին։
 • Հեր­թա­կան «գաստ­րո­լ­յոր­նե­րը»՝ Երևա­նում

  Հեր­թա­կան «գաստ­րո­լ­յոր­նե­րը»՝ Երևա­նում

  18.10.2019| 00:57
  Վեր­ջին շր­ջա­նում ինչ ա­սես, որ չես տես­նում Երևա­նի փո­ղոց­նե­րում՝ է՜լ «հյու­րա­խա­ղե­րի» ե­կած ար­տա­սահ­ման­ցի տրանս­վես­տիտ­ներ, է՜լ ի­րենց քա­րո­զը փո­ղոց­նե­րում ի­րա­կա­նաց­նող տար­բեր ա­ղան­դա­վո­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի ան­դամ­ներ, է՜լ չգի­տես ինչ։
 • Էլ «սր­տի» դա­տա­վոր չէ

  Էլ «սր­տի» դա­տա­վոր չէ

  18.10.2019| 00:52
  Իշ­խա­նու­թյու­նը հա­մա­ռո­րեն և ա­ռանց ձևա­կա­նու­թյուն­նե­րի ու­զում է ա­զատ­վել ՍԴ նա­խա­գահ Հրայր Թով­մա­սյա­նից ու նպա­տա­կին հաս­նե­լու հա­մար ոչ մի մի­ջո­ցի ա­ռաջ կանգ չի առ­նում:
 • Ո՞վ մտահոգություն չի ունենա նման արարքի համար

  Ո՞վ մտահոգություն չի ունենա նման արարքի համար

  17.10.2019| 21:31
  Լրագրողներն այսօր ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի հորից հետաքրրքվեցին՝ ինչպե՞ս է վերաբերում ԱԱԾ-ի գործողություններին։
 • ՍԴ-ն հրապարակել է ԱԺ դիմումի վերաբերյալ որոշումը

  ՍԴ-ն հրապարակել է ԱԺ դիմումի վերաբերյալ որոշումը

  17.10.2019| 21:25
  Սահմանադրական դատարանի կայքէջում այսօր հրապարակվել է հոկտեմբերի 14-ին բարձր դատարանի կողմից Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու դիմումը վարույթ ընդունելու վերաբերյալ կայացրած որոշումը։