• Անհավանական ռեալիստական քանդակներ՝ ավազից. լուսանկարներ

  Անհավանական ռեալիստական քանդակներ՝ ավազից. լուսանկարներ

  01.06.2020| 09:11
  Իսպանացի Անդոնի Բաստորիկան հայտնի է դարձել այն բանից հետո, երբ սկսել է ծովափերում ավազից յուրօրինակ քանդակներ ստեղծել: Պարզվում է սակայն, որ ավազային քանդակներ նա 10 տարուց ավելի է, ինչ պատրաստում է:
 • Քանդակներ՝ մատիտի ծայրերի վրա. լուսանկարներ

  Քանդակներ՝ մատիտի ծայրերի վրա. լուսանկարներ

  01.06.2020| 09:06
  Մանրանկարչության ամենավառ ներկայացուցիչներից է նկարիչ Սալավաթ Ֆիդայը, որ մատիտի ծայրերն անհավանական գլուխգործոց-քանդակների է վերածում:
 • «Քա­ղա­քի հա­մար են­թա­կա­ռուց­ված­քը նույն նշա­նա­կու­թ­յունն ու­նի, ինչ ա­ր­յու­նա­տար հա­մա­կար­գը՝ մարմ­նի հա­մար»

  «Քա­ղա­քի հա­մար են­թա­կա­ռուց­ված­քը նույն նշա­նա­կու­թ­յունն ու­նի, ինչ ա­ր­յու­նա­տար հա­մա­կար­գը՝ մարմ­նի հա­մար»

  26.05.2020| 01:08
  Ին­ժե­ներ-շի­նա­րար, բիզ­նե­սի կա­ռա­վար­ման մաս­նա­գետ ԱՐ­ՄԵՆ Ա­ՎԵ­ՏԻ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ զրույ­ցի թե­ման քա­ղա­քա­շի­նա­կան ո­լոր­տում առ­կա խն­դիր­ներն են ու դրանց հնա­րա­վոր լու­ծում­նե­րը։ Ի՞նչ է պետք, որ գոր­ծա­րար­նե­րը ներդ­րում ա­նեն, քա­ղա­քա­շի­նու­թյու­նը զար­գա­նա, Երևա­նում ապ­րե­լը դառ­նա հար­մա­րա­վետ։ Մեր զրու­ցա­կի­ցը մաս­նա­գի­տա­կան ու­շագ­րավ դի­տո­ղու­թյուն­ներ է ա­նում այս հար­ցե­րի շուրջ, նաև կոչ ուղ­ղում պատ­կան մար­մին­նե­րին։
 • «Նո­րա­րա­րու­թ­յու­նը, որ կի­րառ­վե­լու է, մեծ քայլ է ար­վես­տի և տեխ­նո­լո­գիա­յի երկ­խո­սու­թ­յան ա­ռու­մով»

  «Նո­րա­րա­րու­թ­յու­նը, որ կի­րառ­վե­լու է, մեծ քայլ է ար­վես­տի և տեխ­նո­լո­գիա­յի երկ­խո­սու­թ­յան ա­ռու­մով»

  26.05.2020| 01:00
  Հու­նի­սի 6-ին՝ Ա­րամ Խա­չատ­րյա­նի ծնն­դյան օ­րը‚ կմեկ­նար­կի Խա­չատ­րյա­նի ան­վան 16-րդ մի­ջազ­գա­յին մր­ցույ­թը։
 • Սա­ր­յա­նա­կան ծա­ռի պար­սա­մ­յա­նա­կան պտու­ղը

  Սա­ր­յա­նա­կան ծա­ռի պար­սա­մ­յա­նա­կան պտու­ղը

  22.05.2020| 00:53
  Ալ­բերտ Պար­սա­մյա­նը բե­ղուն պտուղ էր։ Բնու­թյու­նը նրա նկատ­մամբ ան­սո­վոր բա­րե­հաճ էր, ին­չը փոր­ձու­թյան են­թար­կեց տա­կա­վին ե­րի­տա­սարդ նկար­չին։ Նա դեռ ման­կուց ջու­թակ էր նվա­գում, և շր­ջապ­տույ­տը նրան տես­նում էր նշա­նա­վոր բե­մա­հար­թակ­նե­րում։ Ե­րաժշ­տա­կան լսո­ղու­թյու­նը բա­ցա­ռիկ էր, կա­տա­րո­ղա­կան տեխ­նի­կան` փայ­լուն։
 • Խաչատրյանի անվան 16-րդ միջազգային մրցույթի ժյուրին կղեկավարի Էդուարդ Թադեւոսյանը

  Խաչատրյանի անվան 16-րդ միջազգային մրցույթի ժյուրին կղեկավարի Էդուարդ Թադեւոսյանը

  19.05.2020| 12:51
  Խաչատրյանի անվան 16-րդ միջազգային մրցույթի ժյուրին կգլխավորի ՀՀ ժողովրդական արտիստ, ՀՀ պետական մրցանակի դափնեկիր, ջութակահար Էդուարդ Թադեւոսյանը։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 6-ից 15-ն անցկացվելիք մրցույթը տեղի կունենա ջութակ մասնագիտությամբ եւ առցանց ձեւաչափով՝ կիրառելով բարձր տեխնոլոգիաների գործիքներ, բազմաթիվ նորարարություններ։
 • «Երբ աշ­խար­հում թե­կուզ մեկ թատ­րոն կգտ­նի անվ­տանգ աշ­խա­տե­լու մո­դե­լը, մենք բո­լորս կհետևենք այդ օ­րի­նա­կին»

  «Երբ աշ­խար­հում թե­կուզ մեկ թատ­րոն կգտ­նի անվ­տանգ աշ­խա­տե­լու մո­դե­լը, մենք բո­լորս կհետևենք այդ օ­րի­նա­կին»

  19.05.2020| 01:35
  Ե՞րբ և ի՞նչ ձևա­չա­փով են վերս­կս­վե­լու աշ­խա­տանք­նե­րը օ­պե­րա­յին թատ­րո­նում, ի՞նչ ծրագ­րեր են չե­ղարկ­վել, և ի՞նչ նո­րու­թյուն­նե­րի կա­րե­լի է սպա­սել: Նշ­ված հար­ցե­րի շուրջ իր դի­տար­կում­ներն է ներ­կա­յաց­նում Ալ. Սպեն­դիա­րյա­նի ան­վան օ­պե­րա­յի և բա­լե­տի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան թատ­րո­նի տնօ­րեն և գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար, ՌԴ վաս­տա­կա­վոր ար­տիստ ԿՈՆՍ­ՏԱՆ­ՏԻՆ ՕՐ­ԲԵ­ԼՅԱ­ՆԸ:
 • «Ձայ­նը, որ պատ­մում է նրանց մա­սին, ինք­նան­կա­րից է գա­լիս»

  «Ձայ­նը, որ պատ­մում է նրանց մա­սին, ինք­նան­կա­րից է գա­լիս»

  19.05.2020| 01:32
  Բա­նաս­տեղծ, թարգ­մա­նիչ ԱԻ­ԴԱ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱ­ՆԻ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րը հան­դի­պում են գրա­կան ա­մե­նա­տար­բեր պար­բե­րա­կան­նե­րում: Նրա թարգ­մա­նու­թյամբ ըն­թեր­ցո­ղի սե­ղա­նին են դր­վել Մարկ Տվե­նի «Թոմ Սո­յե­րը՝ խու­զար­կու» և Ռո­բերտ Լուիս Սթի­վեն­սո­նի «Բժիշկ Ջե­քի­լի և պա­րոն Հայ­դի տա­րօ­րի­նակ պատ­մու­թյու­նը» գր­քե­րը («Դա­րակ» հրա­տա­րակ­չու­թյուն): Պոե­զիան, մեր ժա­մա­նա­կը, մե­կու­սա­ցում, ծրագ­րեր՝ կապ­ված ար­վես­տա­գի­տու­թյան և զբո­սաշր­ջու­թյան հա­մադր­ման հետ: Զրույ­ցը այս թե­մա­նե­րի շուրջ է:
 • Թատրոններում փորձերը կվերսկվեն

  Թատրոններում փորձերը կվերսկվեն

  18.05.2020| 16:27
  Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Վիրաբյանը մամուլիսի ժամանակ նշել է, որ Երևանի քաղաքապետարանն իր ենթակայության տակ գտնվող թատրոններին ու թանգարաններին լրացուցիչ ֆինանսավորում կտրամադրի՝ աշխատավարձերը վճարելու համար։
 • Թանգարանների միջազգային օրը`առցանց ձևաչափով

  Թանգարանների միջազգային օրը`առցանց ձևաչափով

  16.05.2020| 11:58
  Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնը (ԳԱԿ) մայիսի 18-ին առցանց ձևաչափով ներկայացնում է 2020-ի Թանգարանների միջազգային օրվան նվիրված ծրագիր:Համաշխարհային պանդեմիայով պայմանավորված՝ 2020 թվականի մայիսի 18-ը՝ Թանգարանների միջազգային օրը, ամբողջ աշխարհում նշվում է առցանց ձևաչափով։