«Կթու կովն» ու «թաթիկները»

«Կթու կովն» ու «թաթիկները»
06.12.2019 | 00:10
Աժ-կա­ռա­վա­րու­թյուն հար­ցու­պա­տաս­խա­նի ժա­մա­նակ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, անդ­րա­դառ­նա­լով ԲՀԿ ղե­կա­վա­րի վեր­ջին հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րին, ա­սաց. «Երբ ԲՀԿ խմ­բակ­ցու­թյունն սկ­սել է բո­ղո­քել ներդ­րու­մա­յին մի­ջա­վայ­րից, ժա­մա­նա­կագ­րո­րեն դա հա­մըն­կել է այն բա­նի հետ, որ քնն­չա­կան կո­մի­տեում մե­ղադ­րանք է ա­ռա­ջադր­վել «Մուլ­տի գրուպ» ըն­կե­րու­թյան ղե­կա­վա­րին՝ «Հյու­սիս-Հա­րավ» ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում շատ խո­շոր չա­րա­շա­հում­ներ թույլ տա­լու հա­մար:
Ես ու­զում եմ ա­սել, որ «Հյու­սիս-Հա­րավ» պրո­յեկ­տը շատ նպաս­տա­վոր ներդ­րու­մա­յին մի­ջա­վայր է ե­ղել, որ բռ­նել են ՀՀ էդ նա­խա­գի­ծը որ­պես կթու կով և կթել են, ով հա­սել է: Հի­մա մենք նրանց թա­թիկ­նե­րը կտ­րում ենք հատ-հատ և շա­րու­նա­կե­լու ենք կտ­րել»: Սա պա­տա­հա­կան հի­շե­ցում չէ։ Բա­ցի այն, ինչ այս գոր­ծով մե­ղադ­րան­քում ՀՔԾ-ն ներ­կա­յաց­րել է, ի­րա­կա­նում այդ «չա­րա­շահ­ման» տակ կան լուրջ քա­ղա­քա­կան պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­ներ։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով` «Հյու­սիս-Հա­րավ» ծրագ­րի շր­ջա­նա­կում ճա­նա­պար­հի մի հատ­վա­ծը «որ­պես կթու կով» տր­վել է Ծա­ռու­կյա­նի ըն­կե­րու­թյա­նը ինչ-ինչ քա­ղա­քա­կան գոր­ծար­քի ար­դյուն­քում։ Եվ այ­սօր, ըստ ա­մե­նայ­նի, Փա­շի­նյա­նը ոչ թե «կո­վի» մա­սին է ակ­նար­կում, այլ սպառ­նում նախ­կին պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյու­նը բա­ցա­հայ­տել։
Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3053

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ