• Համայն Ռուսիո պատրիարքը դեմ է Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մզկիթ դարձնելուն

  Համայն Ռուսիո պատրիարքը դեմ է Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մզկիթ դարձնելուն

  08.07.2020| 10:21
  Համայն Ռուսիո և Մոսկվայի պատրիարք Կիրիլը մեկնաբանել է Կոստանդնուպոլսի Սուրբ Սոֆիայի տաճարի կարգավիճակի հնարավոր փոփոխությունը:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  07.07.2020| 00:02
  Երեք բա­նով գե­ղեց­կա­ցա և վա­յե­լուչ երևա­ցի Տի­րոջ և մարդ­կանց առջև։ Դրանք են` եղ­բայր­նե­րի միա­բա­նու­թ­յու­նը, մեր­ձա­վոր­նե­րի սե­րը և երբ­ կինն ու տղա­մար­դը հա­մե­րաշխ են ի­րար հետ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  07.07.2020| 00:02
  Ի­ցիվ, ի­ցիվ թե մենք հաս­կա­նա­յինք Կամքդ սր­բա­զան, Ի­ցիվ տես­նեինք, թե ինչ­պես ես դու մեզ հետ հա­ռա­չում:
 • Աշխար­հը սո­դո­մա­բար ա­պա­կան­ված է

  Աշխար­հը սո­դո­մա­բար ա­պա­կան­ված է

  07.07.2020| 00:01
  Տերն ա­սաց. «Ե­թե Սո­դո­մում` այդ քա­ղա­քում, գտն­վի հի­սուն ար­դար, հա­նուն նրանց Ես կխ­նա­յեմ ամ­բողջ քա­ղա­քը»:
 • Վե­հա­փա՛ռ, կրկ­նեք Գևորգ Հին­գե­րոր­դի օ­րի­նա­կը, ժամն է գոր­ծե­լու

  Վե­հա­փա՛ռ, կրկ­նեք Գևորգ Հին­գե­րոր­դի օ­րի­նա­կը, ժամն է գոր­ծե­լու

  03.07.2020| 00:14
  Հար­գե­լի վե­հա­փառ, ես ոչ ան­վա­նի գրող եմ, բա­նաս­տեղծ կամ հրա­պա­րա­կա­խոս, կամ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ, այլ շար­քա­յին մտա­վո­րա­կան, ո­րին հա­տուկ են ազ­գա­յին մտա­ծե­լա­կեր­պը, ա­ռողջ բա­նա­կա­նու­թյու­նը, նաև հա­յին հա­տուկ հան­դգ­նու­թյու­նը, բայց ոչ քյալ­լա­գյո­զու­թյու­նը, ո­րը բխում է լոկ ազ­գա­յին շա­հից ել­նե­լով:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  03.07.2020| 00:02
  Ո­լո­րան­ներն այդ դեպ Տուն են տա­նում... Կա­ծան­նե­րում, Տեր, փուշ-տա­տաս­կի մեջ Ծն­կում ենք ան­վերջ` մեղ­քե­րի բե­ռից:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  03.07.2020| 00:02
  Այս ա­մե­նը բարձ­րյալ Աստ­ծու ուխ­տի Գիրքն է և Օ­րեն­քը, որ մեզ պատ­վի­րեց Մով­սե­սը իբրև Հա­կո­բի ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ժա­ռան­գու­թյուն։ Նա ի­մաս­տու­թյու­նը հե­ղում է Փի­սոն գե­տի նման և ինչ­պես Տիգ­րի­սը` նո­րա­հաս բեր­քի օ­րե­րին։
 • «Ե­թե ոչ դպ­րո­ցում, ա­պա էլ որ­տե՞ղ հայ մա­նու­կը պետք է Հայ ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թ­յուն սո­վո­րի»

  «Ե­թե ոչ դպ­րո­ցում, ա­պա էլ որ­տե՞ղ հայ մա­նու­կը պետք է Հայ ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թ­յուն սո­վո­րի»

  03.07.2020| 00:01
  Օ­ձու­նի հոգևոր հո­վիվ տեր Վր­թա­նես քա­հա­նա Բա­ղա­լյա­նը «Հայ Ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թյուն» ա­ռար­կան դպ­րո­ցից հա­նելն ա­նար­դա­րա­ցի է հա­մա­րում թե՛ Հա­յաս­տա­նյայց Ա­ռա­քե­լա­կան Սուրբ Ե­կե­ղե­ցու, թե՛ հա­յոց գրի, դպ­րու­թյան և մա­տաղ սերն­դի հան­դեպ։ «Ինքս դպ­րո­ցա­հա­սակ չորս ե­րե­խա­յի հայր եմ, ու կա­րող եմ փաս­տել՝ ա­ռար­կան ոչ միայն իմ, այլև բազ­մա­թիվ ե­րե­խա­նե­րի ա­մե­նա­սի­րած ա­ռար­կան է դպ­րո­ցում»,- «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում ա­սում է տեր Հայրն ու հա­վե­լում՝ ե­րե­խա­նե­րին պետք չէ զր­կել մայր ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թյու­նը հան­րակր­թա­կան դպ­րո­ցում սո­վո­րե­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նից։
 • «Մենք չենք կա­րող թույլ տալ, որ մեր ե­րե­խա­նե­րին «կր­թեն» ու կեր­տեն նրանց որ­պես հումք դի­տար­կող և ՀԱՅ տե­սա­կի շա­հը չս­պա­սար­կող մար­դիկ»

  «Մենք չենք կա­րող թույլ տալ, որ մեր ե­րե­խա­նե­րին «կր­թեն» ու կեր­տեն նրանց որ­պես հումք դի­տար­կող և ՀԱՅ տե­սա­կի շա­հը չս­պա­սար­կող մար­դիկ»

  03.07.2020| 00:01
  «Ի­րա­տե­սի» հոգևոր է­ջը վա­րող Լի­լիթ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԸ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան ներ­կա­յաց­րած «Հան­րակր­թու­թյան պե­տա­կան չա­փո­րո­շիչ­նե­րի վե­րա­բե­րյալ» նա­խագ­ծում խնդ­րա­հա­րույց կե­տեր է նկա­տել, ո­րոնց շուրջ զրու­ցե­ցինք նրա հետ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  30.06.2020| 00:02
  Օծման յու­ղը, Ո­րը մեր­ժում է մեղ­քը, Հո­գու ծած­կո­ցի տակ է առ­նում` Մեռ­նող աշ­խար­հը: