ReAnimania 2019
 
 • Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Վրաստանի վարչապետին

  Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Վրաստանի վարչապետին

  16.10.2019| 00:52
  Հոկտեմբերի 15-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարիային՝ ուղեկցությամբ Հայաստանի Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի։
 • ԱՄՆ-ում սուրբ ջրով բոթաս են արտադրել

  ԱՄՆ-ում սուրբ ջրով բոթաս են արտադրել

  15.10.2019| 11:47
  Ամերիկայում «Հիսուսի կոշիկ» անունով նոր բոթաս են թողարկել, ինչի մեջ սուրբ ջուր կա։ Այս մասին տեղեկացնում է Korrespondet.net-ը՝ հղում անելով բրենդի պաշտոնական էջին։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  15.10.2019| 00:05
  Խո­նար­հում ենք մեր հի­վանդ հո­գին Ոտ­նե­րիդ ա­ռաջ: Հա­նիր մեզ տիղ­մից, Ձեռք­բե­րում­նե­րը հո­ղով մի՛ ծած­կիր Հա­նա­պազ գործ­վող մեղ­քե­րի հա­մար...
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  15.10.2019| 00:04
  «Այս ժո­ղո­վուր­դը մոտ է ինձ իր բե­րա­նով, իր շր­թունք­նե­րով է մե­ծա­րում ինձ, բայց սր­տով հե­ռա­ցել ու մե­կու­սա­ցել է ինձ­նից. զուր է ինձ պաշ­տում, մարդ­կանց պատ­վի­րան­ներն ու վար­դա­պե­տու­թ­յուն­ներն է ու­սու­ցա­նում։ Դրա հա­մար ես էլ պի­տի փո­խեմ այդ ժո­ղովր­դին, պի­տի այ­լա­փո­խեմ նրան, պի­տի կորց­նեմ ի­մաս­տուն­նե­րի ի­մաս­տու­թ­յու­նը և ար­հա­մար­հեմ խորհր­դա­կան­նե­րի խոր­հուրդ­նե­րը»։
 • Ցա­վոք, վար­չա­պե­տի «տն­տե­սա­կան հե­ղա­փո­խու­թ­յու­նը» ըստ այս աշ­խար­հի է, ըստ ար­դեն դր­ված ա­նեծ­քի և ոչ ըստ Աստ­ծո փր­կա­գոր­ծու­թ­յան կամ հո­գեփր­կու­թ­յան ծրագ­րի
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  11.10.2019| 00:09
  Տուր մեզ լուռ ըմ­պել Գի­նին Քո հա­սուն, Տուր մեզ լուռ ել­նել մութ գե­րեզ­մա­նից, Եր­կինք համ­բառ­նալ:
 • Շատ պարզ ա­սում եմ` վա­խե­ցեք դա­ժան հա­տու­ցու­մից

  Շատ պարզ ա­սում եմ` վա­խե­ցեք դա­ժան հա­տու­ցու­մից

  11.10.2019| 00:08
  Խա­չա­տուր Ա­բո­վյա­նի ան­վան հայ­կա­կան պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նում ո­րո­շա­կի նպա­տակ ու­նե­ցող թեր­թիկ­ներ և Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վե­րա­բե­րյալ տե­ղե­կատ­վա­կան գր­քույկ­ներ բա­ժա­նե­լու մի­ջո­ցով քա­րոզ­չու­թյուն է ի­րա­կա­նաց­վում հօ­գուտ այ­լա­սեր­ված­նե­րի հա­մար գործ­նա­կա­նում լայն ի­րա­վունք­ներ ա­պա­հո­վող Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի ու դրա վա­վե­րաց­ման հա­մար նպաս­տա­վոր հան­րա­յին կար­ծի­քի ձևա­վոր­ման:
 • «Կյան­քում խղճմ­տան­քես զատ ես ճա­նա­չե­ցի եր­կու այլ դա­տա­վոր­նե­րի ևս՝ Աստ­վա՛ծ և ժո­ղո­վու՛րդ»

  «Կյան­քում խղճմ­տան­քես զատ ես ճա­նա­չե­ցի եր­կու այլ դա­տա­վոր­նե­րի ևս՝ Աստ­վա՛ծ և ժո­ղո­վու՛րդ»

  11.10.2019| 00:08
  «Աստ­ծո հող­մա­ղաց­նե­րը ա­ղում են հան­դարտ, բայց շատ մանր։ Հա­յաս­տա­նի նախ­կին պե­տանվ­տան­գու­թյան նա­խա­րար Կրի­մյա­նը գն­դա­կա­հար­վել է որ­պես դա­վա­ճան։ Այդ գա­զա՛­նը գե­րեզ­մա­նեց ինձ» (ՆԺԴԵՀ, Եղ­բորն ուղղ­ված նա­մա­կից)։
 • Ա­ստվածաշունչ մատյանից

  Ա­ստվածաշունչ մատյանից

  11.10.2019| 00:08
  Ա­նա­պա­տում կան­չո­ղի ձայնն է. «Պատ­րաս­տե­ցե՛ք Տի­րոջ ճա­նա­պար­հը և հար­թե­ցե՛ք մեր Աստ­ծու շա­վիղ­նե­րը։ Բո­լոր ձո­րե­րը պի­տի լց­վեն, և բո­լոր լեռ­ներն ու բլուր­նե­րը պի­տի ցած­րա­նան, դժ­վա­րին տե­ղե­րը պի­տի դյու­րին դառ­նան, և ա­ռա­պար­նե­րը`դաշ­տեր։
 • «Եկեղեցին եւ ընտանիքը 21-րդ դարում. Արժեքներ և մարտահրավերներ» միջազգային համաժողովի մասնակիցների հայտարարությունը

  «Եկեղեցին եւ ընտանիքը 21-րդ դարում. Արժեքներ և մարտահրավերներ» միջազգային համաժողովի մասնակիցների հայտարարությունը

  11.10.2019| 00:02
  Հոկտեմբերի 9-10-ը Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հոգևոր կենտրոն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում, օրհնությամբ և բարձր հովանավորությամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, տեղի ունեցավ «Եկեղեցին և ընտանիքը 21-րդ դարում. արժեքներ և մարտահրավերներ» խորագրով միաջազգային համաժողով` «Ամուր ընտանիք՝ հզոր հայրենիք» կարգախոսի ներքո: