Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Ով Տի­րոջ ա­նու­նը կան­չի, պի­տի փրկ­վի

  Ով Տի­րոջ ա­նու­նը կան­չի, պի­տի փրկ­վի

  21.07.2020| 14:04
  Ար­դարև, Աստ­ված մահ չի ստեղ­ծել, և Նա չի ու­րա­խա­նում ող­ջե­րի կորս­տյան հա­մար: Նա ա­մեն ինչ հաս­տա­տել է լի­նե­լու հա­մար, և աշ­խար­հի գոր­ծե­րը փր­կու­թյան հա­մար են: Ո՛չ մա­հա­բեր թույն կա նրանց մեջ, ո՛չ էլ դժոխ­քի թա­գա­վո­րու­թյուն՝ երկ­րի վրա, քան­զի ար­դա­րու­թյունն ան­մահ է:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  21.07.2020| 14:04
  Հները անցան, նորերը եկան. Վերափոխումն է։ Կրկին մեր կողքին կկանգնեն նրանք` Հավատքի հայրեր Մովսեսն ու Եղիան։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  21.07.2020| 14:03
  Կա­րե­լի է տա­նել ա­մեն տե­սակ վերք, բայց ոչ` սր­տի վեր­քը, ա­մեն տե­սակ չա­րու­թյուն, բայց ոչ` կնոջ չա­րու­թյու­նը, ա­մեն տե­սակ հար­ված, բայց ոչ` ա­տե­լի­նե­րի հար­վա­ծը, ա­մեն տե­սակ վրեժ, բայց ոչ` թշ­նա­մի­նե­րի վրե­ժը։ Օ­ձի գլ­խից չար գլուխ չկա և ոչ էլ թշ­նա­մու ցա­սու­մից ա­վե­լի մեծ ցա­սում։
 • Հայտ­նութ­յան Գր­քի Գա­զանն է աշ­խար­հում

  Հայտ­նութ­յան Գր­քի Գա­զանն է աշ­խար­հում

  21.07.2020| 14:03
  -Մայ­րիկ, դի­մա­կի տակ օ­դը քիչ է, չէ՞: -Հա, բա­լիկս, քիչ է: -Եվ ե­ղածն էլ օ­դի թա­փոն է, չէ՞, ոչ թե մա­քուր օդ: -Հա, բա­լիկս, օ­դի թա­փոն է:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  21.07.2020| 13:53
  Տեր, հա­նիր մեզ մեր ըն­կած տե­ղե­րից. Թող կո­րուստ­նե­րի ու ցա­վի այս եր­թը Կանգ­նի գեթ մի պահ. Տուր շունչ քա­շել, Տե՛ր:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  21.07.2020| 13:52
  Երեք բա­նի վրա կաս­կա­ծեց իմ սիր­տը, բայց կա մի չոր­րոր­դը, ո­րի հա­մար ա­ղո­թում եմ վա­խից։ Դրանք են` քա­ղա­քի բան­սար­կու­թ­յու­նը, ամ­բո­խի վր­դով­մուն­քը և սուտ չա­րա­խո­սու­թ­յու­նը, ո­րոնք մա­հից ա­վե­լի դա­ժան են։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  14.07.2020| 13:52
  Դի՛ր մեր գլ­խին Փր­կու­թ­յանդ սա­ղա­վար­տը, Հո­ղին խո­նարհ­ված մեր գաղջ մար­մի­նը Բարձ­րաց­րու նո­րեն Հա­կին­թե եր­գեր եր­գե­լու հա­մար։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  14.07.2020| 13:51
  Նա­խընտ­րե­ցի բնակ­վել ա­ռ­յու­ծի և վի­շա­պի հետ, քան ապ­րել չար կնոջ հետ։ Կնոջ չա­րու­թ­յու­նը այ­լա­փո­խում է նրա տես­քը և քուր­ձի նման սևաց­նում նրա ե­րե­սը...
 • Դե­րա­սան­նե­րին կգ­նա­հա­տի պատ­մու­թ­յու­նը, բայց մենք հայ­րե­նիք ենք կորց­նում

  Դե­րա­սան­նե­րին կգ­նա­հա­տի պատ­մու­թ­յու­նը, բայց մենք հայ­րե­նիք ենք կորց­նում

  14.07.2020| 13:29
  Եվ հենց ազն­վու­թյան պա­կա­սը, քա­նի դեռ այն առ­կա է, հան­դի­սա­նա­լու, լի­նե­լու և մնա­լու է մեր հա­մազ­գա­յին խն­դիր­նե­րի լուծ­ման ճա­նա­պար­հին ա­ռա­ջին և հիմ­նա­կան խո­չըն­դո­տը:
 • Եկե­ղե­ցին գո­յութ­յուն ու­նի 2000 տա­րի և գո­նե ա­ռա­ջի­կա 2000 տար­վա հա­մար պետք է ա­պա­հո­վի ե­կող սե­րունդ­նե­րի հոգևոր կա­րիք­նե­րը

  Եկե­ղե­ցին գո­յութ­յուն ու­նի 2000 տա­րի և գո­նե ա­ռա­ջի­կա 2000 տար­վա հա­մար պետք է ա­պա­հո­վի ե­կող սե­րունդ­նե­րի հոգևոր կա­րիք­նե­րը

  10.07.2020| 01:19
  «Դիա­լոգ» ՀԿ-ի նա­խա­գահ ԱԼ­ՄԱՍՏ ՄՈՒ­ՐԱ­ԴՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցում ենք «Հայ ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թյուն» ա­ռար­կան դպ­րո­ցա­կան ծրագ­րից հա­նե­լու թե­մա­յի‚ դրա հնա­րա­վոր հետևանք­նե­րի և այլ հար­ցե­րի շուրջ։