• Անգամ ոչ­խարն էլ կհաս­կա­նա, որ միա­սե­ռա­կան­նե­րին ի­րա­վունք­ներ տա­լը գայ­թակ­ղութ­յուն գցել է նշա­նա­կում

  Անգամ ոչ­խարն էլ կհաս­կա­նա, որ միա­սե­ռա­կան­նե­րին ի­րա­վունք­ներ տա­լը գայ­թակ­ղութ­յուն գցել է նշա­նա­կում

  04.10.2019| 00:03
  Մե­ծար­գո հոգևոր հայ­րեր, վե­հա­փառ Տեր, ձեր հայտ­նած կար­ծի­քը, որ դեմ եք այ­լա­սեր­վա­ծու­թյան քա­րոզ­չու­թյա­նը, լավ է, պար­տա­վոր­վա­ծու­թյուն, բայց դեռ բա­վա­րար չէ ազգ-ե­կե­ղե­ցի դիր­քո­րո­շում ար­տա­հայ­տե­լու հա­մար:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  04.10.2019| 00:02
  Տե՛ր, նե­ղու­թյան մեջ հի­շե­ցինք քեզ, ո­րով­հետև քո տված փոքր նե­ղու­թյու­նը խրատ է մեզ հա­մար։ Ինչ­պես որ եր­կուն­քի մեջ գտն­վո­ղը, որ մոտ է ծնն­դա­բե­րե­լու, ճչում է իր ցա­վե­րից, այդ­պես ե­ղանք նաև մենք քո եր­կյու­ղից, Տե՛ր, մենք, որ քո սի­րե­լին ենք. հղիա­ցանք, եր­կուն­քով բռն­վե­ցինք, ծնե­ցինք ու երկ­րի վրա ստեղ­ծե­ցինք փր­կու­թյան քո ո­գին։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  04.10.2019| 00:01
  Թևերս բա­ցեմ ու վեր բարձ­րա­նամ ամ­պի ծվե­նով, Հու­սո դռ­նե­րը մե­կիկ հետ տա­նեմ` Կան­չե­րը մեղմիկ շո­յեմ համ­րո­րեն, Ձուլ­ման տե­սիլ­քը կլա­նեմ նո­րեն, Իջ­նեմ հա­գե­ցած ու էլ չլա­ցեմ:
 • Իսկ արդ, ե­թե Որ­դին ձեզ ա­զա­տի, ճշ­մար­տա­պես ա­զատ կլի­նեք

  Իսկ արդ, ե­թե Որ­դին ձեզ ա­զա­տի, ճշ­մար­տա­պես ա­զատ կլի­նեք

  01.10.2019| 00:03
  Ժա­մա­նա­կա­կից աշ­խար­հում մարդ ա­ռանց հա­մա­ցան­ցի չի կա­րող պատ­կե­րաց­նել իր ա­ռօ­րյան, ո­րով­հետև այն ստեղ­ծում է հար­մա­րա­վե­տու­թյուն, կյան­քը դարձ­նում ա­վե­լի հե­տաքր­քիր և հնա­րա­վո­րու­թյուն տա­լիս ա­րագ և ճշգ­րիտ տե­ղե­կատ­վու­թյուն ստա­նա­լու: Այս կերպ հա­մա­ցան­ցի օգ­տա­տե­րե­րի թի­վը գնա­լով ա­րագ ա­ճում է:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  01.10.2019| 00:02
  Տե՛ր Աստ­ված իմ, ես պի­տի փա­ռա­բա­նեմ քեզ, պի­տի օրհ­նեմ քո ա­նու­նը, քան­զի սքան­չե­լի գոր­ծեր կա­տա­րե­ցիր` ա­ռա­ջին խոր­հուր­դը ճշ­մա­րիտ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  01.10.2019| 00:01
  Չէ՞ որ չես թող­նի որ ես վեր­ջա­նամ, Հանգ­չեմ այս­պես լուռ:
 • Պոլսի հայոց պատրիարքի ընտրությունը նորից մտավ փակուղի

  Պոլսի հայոց պատրիարքի ընտրությունը նորից մտավ փակուղի

  27.09.2019| 11:57
  Սեպտեմբերի 23-ին Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը Ստամբուլի նահանգապետարանի միջոցով Կ. Պոլսի Հայոց Պատրիարքարան է ուղարկել 85-րդ պատրիարքի ընտրության գրավոր կանոնագիրը՝ հայտնում է Ermenihaber.am-ը:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  27.09.2019| 00:04
  Այս­պես է ա­սում Զո­րու­թյուն­նե­րի Տե­րը. «Ինչ­պես ա­սա­ցի, այն­պես պի­տի լի­նի, և ինչ­պես մտա­ծել եմ, այն­պես էլ պի­տի կա­տար­վի. ա­սո­րես­տան­ցի­նե­րին իմ երկ­րի մեջ և իմ լեռ­նե­րի վրա պի­տի կո­տո­րեմ, թող նրանք ոտ­քի տակ գնան, և նրանց լուծն ընկ­նի ձեր վրա­յից, նրանց բռ­նու­թյու­նը վե­րա­նա ձեր պա­րա­նո­ցից»։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  27.09.2019| 00:03
  Թույլ տուր` նայեմ Քեզ Որբացած ու սև հոգուս խորքերից։ Թույլ տուր` հպվեմ Քեզ Տկար մատներով` անշունչ, անզգա:
 • Հի­սուս Քրիս­տո­սի նա­մա­կագ­րու­թ­յու­նը Ե­դե­սիա­յի Աբ­գար թա­գա­վո­րի հետ

  Հի­սուս Քրիս­տո­սի նա­մա­կագ­րու­թ­յու­նը Ե­դե­սիա­յի Աբ­գար թա­գա­վո­րի հետ

  27.09.2019| 00:03
  Աբ­գար, Ե­դե­սիա­յի ոչն­չու­թյուն իշ­խան - Հի­սուս Փրկ­չին, որ հայ­տն­վե­ցիր Ե­րու­սա­ղե­մի կող­մե­րում, որ­պես բո­լոր ժո­ղո­վուրդ­նե­րի փր­կու­թյուն, Տեր-օ­ծյալ դա­րե­րից դար, Աստ­ված բո­լոր ա­րա­րած­նե­րի և բո­լոր մարդ­կանց և ո­գի­նե­րի` ինչ­պես բա­րի­նե­րի, այն­պես էլ չա­րե­րի: