• Գարեգին Բ-ն Փաշինյանի հետ կքննարկի եկեղեցականներին ծնկի բերելու հայտարարությունը

  Գարեգին Բ-ն Փաշինյանի հետ կքննարկի եկեղեցականներին ծնկի բերելու հայտարարությունը

  26.09.2019| 18:11
  Կոմիտասի 150-ամյակի կապակցությամբ Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ այցելած Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն կարճ զրույց ունեցավ լրագրողների հետ:
 • Մայր Աթոռ. Խորապես ցավում ենք, որ աշխարհահռչակ BBC-ն շարունակում է անմիտ պատմությունների հրապարակումը

  Մայր Աթոռ. Խորապես ցավում ենք, որ աշխարհահռչակ BBC-ն շարունակում է անմիտ պատմությունների հրապարակումը

  24.09.2019| 22:27
  Մայր Աթոռի տեղեկատվական համակարգը հաղորդագրություն է տարածել. «Խորապես ցավում ենք, որ աշխարհահռչակ BBC-ն, թերևս ապակողմնորոշված սեփական թղթակիցների ու անձնական շահագրգռվածություն ունեցող այլ անհատների կողմից, շարունակում է անմիտ պատմությունների հրապարակումը։
 • Եկե­ղե­ցու վրա մատ մի՛ թափ տվեք

  Եկե­ղե­ցու վրա մատ մի՛ թափ տվեք

  24.09.2019| 00:32
  «Դժ­վար է բա­ցատ­րել ի­րա­վա­պահ­նե­րի ու առ­հա­սա­րակ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի այս­չափ հարևանցի վե­րա­բեր­մուն­քը, ա­սես ի­րենց շա­հե­րից է բխում, որ ե­կե­ղե­ցու դեմ ա­նընդ­հատ դա­վեր նյութ­վեն, ե­կե­ղե­ցին պա­ռակ­տե­լու փոր­ձեր ար­վեն»:
 • Հի­սուս Քրիս­տո­սի նա­մա­կագ­րու­թ­յու­նը Ե­դե­սիա­յի Աբ­գար թա­գա­վո­րի հետ

  Հի­սուս Քրիս­տո­սի նա­մա­կագ­րու­թ­յու­նը Ե­դե­սիա­յի Աբ­գար թա­գա­վո­րի հետ

  24.09.2019| 00:04
  Աբ­գար, ոչն­չու­թյուն իշ­խան Ե­դե­սիա­յի,- Հի­սուս-Փրկ­չին, հայ­տն­ված Հու­դա­յի երկ­րում, Ե­րու­սա­ղե­մի կող­մե­րում, որ­պես հա­վեր­ժա­կան ՈԻ­ժի ճա­ռա­գայթ, ո­րը վե­րած­նել է եր­կինք­նե­րը, աշ­խարհ­նե­րը և կեն­դա­նի էակ­նե­րին, չճա­նաչ­ված «նո­րա­թուխ­նե­րի» կող­մից, բայց հի­մա ճա­նաչ­ված ա­մե­նու­րեք նրանց կող­մից, ով­քեր մինչ հի­մա խա­վա­րի մեջ էին գտն­վում, փառք Քեզ կես­գի­շե­րա­յին մա­նուկ­նե­րից...
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  24.09.2019| 00:02
  Դուրս եմ գա­լիս Բա­բե­լո­նից: Դուրս եմ գա­լիս ես ինք­նա­կամ` Ձեռ­քիս սա­փոր, որ շատ շու­տով պիտ դա­տար­կեմ Ար­ցունք­նե­րից, որ հո­սե­ցին այս­քան եր­կար:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  24.09.2019| 00:02
  Եսսեի ար­մա­տից գա­վա­զան պի­տի ըն­ձ­յուղ­վի, ծա­ղիկ պի­տի բուս­նի այդ ար­մա­տից։ Նրա վրա պի­տի իջ­նի Աստ­ծու հո­գին, ի­մաս­տու­թ­յան և հան­ճա­րի հո­գին, խորհր­դի ու զո­րու­թ­յան հո­գին, գի­տու­թ­յան և աստ­ված­պաշ­տու­թ­յան հո­գին. Աստ­ծու եր­կ­յու­ղի հո­գին պի­տի լց­նի այն։ Ո՛չ ըստ կար­ծի­քի պի­տի դա­տի նա և ո՛չ էլ ըստ խոս­քե­րի հան­դի­մա­նի։
 • Պե­տու­թ­յու­նը մի­տում­նա­վոր չի խառն­վում ե­կե­ղե­ցու դեմ տար­վող ար­շա­վին

  Պե­տու­թ­յու­նը մի­տում­նա­վոր չի խառն­վում ե­կե­ղե­ցու դեմ տար­վող ար­շա­վին

  20.09.2019| 00:20
  Օ­րեր ա­ռաջ Գե­ղար­քու­նի­քի թե­մի Մա­քե­նյաց վան­քում մի խումբ մար­դիկ ա­պօ­րի­նի գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ են ա­րել, ին­չին ի­րա­վա­պահ մար­մին­նե­րը մինչ այ­սօր չեն ար­ձա­գան­քել:
 • Հի­սուս Քրիս­տո­սի նա­մա­կագ­րու­թ­յու­նը Ե­դե­սիա­յի Աբ­գար թա­գա­վո­րի հետ

  Հի­սուս Քրիս­տո­սի նա­մա­կագ­րու­թ­յու­նը Ե­դե­սիա­յի Աբ­գար թա­գա­վո­րի հետ

  20.09.2019| 00:08
  Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Սուրբ Ե­կե­ղե­ցուն մոտ գտն­վող նրա զա­վակ­նե­րը և աստ­վա­ծա­սեր գիտ­նա­կան այ­րե­րը տե­ղյակ են մ.թ. ա­ռա­ջին դա­րում ապ­րած հա­յոց Աբ­գար թա­գա­վո­րի և Հի­սու­սի նա­մա­կագ­րու­թյա­նը մեր պատ­մա­հայր Մով­սես Խո­րե­նա­ցու «Հա­յոց պատ­մու­թյան» է­ջե­րից: Սա­կայն պատ­մա­հայ­րը տե­ղե­կաց­նում է մեկ նա­մա­կի և դրա պա­տաս­խա­նի մա­սին:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  20.09.2019| 00:03
  Այն­պես պի­տի լի­նի, որ, երբ Տե­րը վեր­ջաց­նի ա­մեն ինչ, որ կա­տա­րե­լու է Սիո­նի բար­ձուն­քի վրա և Ե­րու­սա­ղե­մում, իր բար­կու­թյու­նը պի­տի թա­փի նաև մե­ծամ­տա­ցո­ղի վրա, Ա­սո­րես­տա­նի իշ­խա­նի և գո­ռո­զու­թյամբ փայ­լող նրա աչ­քե­րի վրա։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  20.09.2019| 00:03
  Առավոտ կանուխ լուրթ արեգակի շողերի ներքո` Պիտ ծնվեմ նորեն. Պիտի արձակեմ գոլորշի ճերմակ.